آقای مهدی محمودی تیمورآباد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مهدی محمودی تیمورآباد
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    049214xxxx
  • صادره از  شهرری
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1399/8/6
آگهی 15470158
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی کریمی پناه شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره . آقای مهدی محمودی تیمورآباد شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل . آقای حمید حسنی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi