رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

زهره منصوری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
زهره منصوری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    049175xxxx
  • صادره از  شهرری
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1400/4/3
آگهی 15871592
آگهی تغییرات شرکت خودرو پارس ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 495749 و شناسه ملی 14006030850
آگهی تغییرات شرکت خودرو پارس ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره -خانم زهره منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15807327
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 481938 و شناسه ملی 14005365696
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و رحیم منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی منصوری به شماره ملی وارد شوید (خارج از سهامدارن و خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره یا یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/6
آگهی 15769388
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی10100617632 به سمت بازرس اصلی و زهره منصوری به شماره ملی0491752301 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/29
آگهی 15606999
آگهی تغییرات شرکت کارا موتور ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 486427 و شناسه ملی 14005580621
آگهی تغییرات شرکت کارا موتور ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زهرا منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi