تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای محسن علی جانی زمانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محسن علی جانی زمانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  049134xxxx
 • صادره از  شهرری
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  8
متولد 1348 در شهرری
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
 • معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشکده سرطان پستان

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1394/12/22
آگهی 12693454
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن علیجانی زمانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: زهرا مجتبایی رنانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه سلیمه صادقی اصل به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/22
آگهی 12693460
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران، خیابان جمهوری، جمالزاده جنوبی، خیابان کلهر ساختمان فارسان پ 19 طبقه 2 واحد 4 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. سلیمه صادقی اصل به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء در آمد. زهرا مجتبایی رنانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: زهرا مجتبایی رنانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه محسن علیجانی زمانی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه سلیمه صادقی اصل به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/11
آگهی 12035451
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مجتبائی رنانی باکدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و محسن علیجانی زمانی باکدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. کلیه اسناد اوراق بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها وعقوداسلامی وکلیه اوراق عادی واداری متفقا باامضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/11
آگهی 12035455
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن علیجانی زمانی بادریافت مبلغی ازصندوق شرکت سرمایه خودرا از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش داد درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: محسن علیجانی زمانی باکدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه زهرا مجتبائی رنانی باکدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/11
آگهی 12035458
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مجتبائی رنانی میزان سهم الشرکه خودرا باپرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت سرمایه خودرابه مبلغ وارد شوید ریال افزایش دادند درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت ادرس شرکت به شهرری خیابان 24 متری خیابان شهید محبتی کوچه شهید زندی پلاک 2 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: محسن علیجانی زمانی با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه زهرا مجتبائی رنانی باکدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/21
آگهی 925459
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای محسن علی جانی زمانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/400 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/900 ریال افزایش داد. خانم زهرا مجتبائی رنانی به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 2403 تاریخ تولد 30/6/1354 فرزند علی با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/500/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 24/8/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن علی جانی زمانی به شماره ملی وارد شوید و خانم زهرا مجتبائی رنانی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 24/8/1393
3ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن علی جانی زمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا مجتبائی رنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا مجتبائی رنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.
4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره یا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 6/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011108650196 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/21
آگهی 11898725
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۸۳۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای محسن علی‌جانی‌زمانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/400 ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ 000/900 ریال افزایش داد. خانم زهرا مجتبائی‌رنانی به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 2403 تاریخ تولد 30/6/1354 فرزند علی با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/500/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 24/8/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن علی‌جانی‌زمانی به شماره ملی وارد شوید و خانم زهرا مجتبائی‌رنانی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 24/8/1393

3ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن علی‌جانی‌زمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا مجتبائی‌رنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهرا مجتبائی‌رنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره یا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 6/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/11
آگهی 11358281
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان سیما آرا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۸۳۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۹۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 18/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن علی‌جانی زمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی بغدادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی بغدادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 30/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi