رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمد قمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد قمی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  049010xxxx
 • صادره از  شهرری
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1331 در شهرری
سمت(ها):
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی پرند

تحصیلات:
 • دکتری حقوق بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز پاکدشت
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1394/11/21
آگهی 12632327
آگهی تغییرات شرکت دهكده نياوران طبرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۴۰۰۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 03/09/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فیروزه حبیبی وطن به شماره ملی وارد شوید و آقای الهام علی اف به کد فراگیر99620353 و شماره گذرنامه C01188923 و آقای محمد قمی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 03/09/1396. ـ 2 آقای میرمغرور علی اف به کد فراگیر99618498 و شماره گذرنامه P4663933 به عنوان بازرس اصلی، خانم زهره توریان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ش941111889925561  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/21
آگهی 12632344
آگهی تغییرات شرکت دهكده نياوران طبرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۴۰۰۹۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 03/09/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فیروزه حبیبی وطن به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای الهام علی اف به کد فراگیر99620353 و شماره گذرنامه C01188923 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد قمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فیروزه حبیبی وطن به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای خانم فیروزه حبیبی وطن (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 3 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
ش941111169718135  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/2
آگهی 10578437
آگهی تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری پیام سفیر نور سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ 14/9/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی 10320415292در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/9/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‎شود.

1ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها مجتمع‌ها طرحها و واحدهای تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی مجاز و نیز خرید و فروش کالا و عملیات بازرگانی و ساختمانی مجاز و خرید سهام برای شرکت.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران شهران خ کوهسار فراز5 بلوک2 واحد 3 شرقی ـ کدپستی 1478895368

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک‌هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد نهصد سهم بانام، تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 2/9/1389 نزد بانک ملت شعبه ابوذر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ آقای محمد قمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5 ـ خانم فیروزه حبیبی‌وطن به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ5 ـ آقای عطااله حکیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای عطااله حکیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای سیدعبدالحسین مختاباد به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ خانم مودب رمضانی‌سیاهکل‌محله به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi