آقای قاسم میرزائی نیکو

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
قاسم میرزائی نیکو
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  003010xxxx
 • صادره از  تهران مرکزی
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  9
متولد 1334 در تهران
سمت(ها):
 • قائم مقام بازرسی ویژه ریاست جمهوری

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز دماوند/فیروزکوه
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1398/4/3
آگهی 14660729
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت هم اندیشان دادخواه درتاریخ 27/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کمک به ایجاد شفافیت و کاهش فساد در سطح جامعه با توجه به مجوزشماره وارد شوید تاریخ 15/12/97 از وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، کوچه جلیل مژدهی ، کوچه معیر 1 ، پلاک 50 ، ساختمان جنباز شهید علی شکراللهی ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : اولین مدیران : آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره آروین به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمود حسینی پزوه به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدجواد فتحی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا هاشم زائی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/8/1
آگهی 14263540
آگهی تغییرات شرکت پارس الرمس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم میرزایی نیکو کد ملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیکر هیچگونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. در نتیجه شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: 1 ـ اقای عبداله رحمانی نژاد کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. 2 ـ اقای محمد تقی صالحی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه.
پ970725930243236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/8/1
آگهی 14263549
آگهی تغییرات شرکت پارس الرمس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد تقی صالحی با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: عبداله رحمانی نژاد کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. اقای قاسم میرزایی نیکو کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. اقای محمد تقی صالحی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه.
پ970725665739269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/15
آگهی 12355303
آگهی تغییرات شرکت پارس الرمس بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۲۴۶۰۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله رحمانی نژاد به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای قاسم میرزایی نیکو به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عبدی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و خارج از شرکاء) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقوداسلامی ـ قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940607592617540  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/2
آگهی 856657
آگهی تغییرات شرکت پارس الرمس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۴۶۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم میرزائی نیکو فرزند اکبر به ش ش وارد شوید ص از تهران به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/ 12 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/104 ریال به مبلغ 000/000/116 ریال افزایش یافت.عبداله رحمانی نژاد به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و قاسم میرزائی نیکو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی عبدی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد شاکری به کدملی وارد شوید خارج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ18279000011108135610 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/1
آگهی 10100161
آگهی تغییرات شرکت آسمان سنگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مصطفی مدبر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور حقیقت پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 27/11/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر حلیمی اصل به شماره ملی وارد شوید و آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید و آقای حمید غفارلوی مقدم به شماره ملی وارد شوید و آقای عباس رشیدپور به شماره ملی وارد شوید و آقای قدیر رزمجو به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 27/11/91. 3 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نادر حلیمی اصل به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید غفارلوی مقدم به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس رشیدپور به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قدیر رزمجو به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس رشیدپور به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل. 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفق همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 13/2/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/2/26
آگهی 10017891
آگهی تغییرات شرکت بامداد سازه گستران شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود احمدزاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 11/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/21
آگهی 11681957
آگهی تاسیس شرکت نسیم آوران شفق بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 12/10/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی 10320438178در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/10/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

1ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در هرگونه عملیات مجاز و فعالیتهای تولیدی صنعتی و بازرگانی و کشاورزی مجاز تامین تجهیزات صنایع انرژی و تجهیزات انرژی خورشیدی و تجهیزات ایمنی شامل دوربین‌های مداربسته و انواع دزدگیر پیمانکاری صنایع معدنی مشاوره در اجرای پروژه‌های راهسازی و اکتشاف واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام بانکی از بانکهای داخلی و خارجی مشاوره و ترخیص کالا از گمرکات کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی تهیه و توزیع غذا ایجاد آشپزخانه‌های صنعتی طبق قوانین و مقررات جاری.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پاسداران خ نارنجستان اول پ18 ط2 واحد4 ـ کدپستی 1957917627

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می‌باشد.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ آقای قاسم میرزائی‌نیکو ‌به‌شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5 ـ آقای حمیدرضا قالی‌باف ‌به‌شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ5ـ آقای احمد محمدی ‌به‌شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای بهمن ریاضی ‌به‌شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ5ـ آقای حمیدرضا قالی‌باف ‌به‌شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/2
آگهی 10695356
آگهی تغییرات شرکت پارس الرمس با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۴۶۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ 20/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم میرزائی‌نیکو فرزند اکبر به ش ش وارد شوید ص از تهران به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/12 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/104 ریال به مبلغ 000/000/116 ریال افزایش یافت.عبداله رحمانی‌نژاد به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم میرزائی‌نیکو بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی عبدی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احمد شاکری به کدملی وارد شوید خارج از شرکا بسمت عضو هیئت‌مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi