رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

علی‌رضا قاسمی یزدآبادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی‌رضا قاسمی یزدآبادی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    045257xxxx
  • صادره از  شمیران
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  2
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1400/1/8
آگهی 15725612
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433845 و شناسه ملی 10320845857
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : دارندگان حق امضاء به ترتیب ذیل معرفی گردیدند: گروه الف عبارتند از: آقایان حمید محمدی به شماره ملی 0064388573(مدیر عامل و عضو)، سعید محمدی وارد شوید (رییس هییت مدیره)، سعید باجلان به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هییت مدیره)، علی فیاض بخش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) (عضو هییت مدیره) و آقای جواد نجفی به شماره ملی وارد شوید (معاون مالی)؛ گروه ب عبارتند از: آقای محسن مکرمی به شماره ملی وارد شوید (معاون منابع انسانی)، آقای امیر پاشا به شماره ملی وارد شوید (معاون بازاریابی) و آقای علیرضا قاسمی یزدآبادی به شماره ملی وارد شوید (مدیرارشد مالی)؛ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله: چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال با امضاء دو نفر از اعضای گروه الف یا یک نفر از گروه الف به همراه یک نفر از اعضای گروه ب با همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضاء دونفر از اعضای گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و برای مبالغ بیشتر از صد میلیارد ریال با امضاء سه نفر از گروه (الف) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. حق امضاء کلیه چک ها جهت جابجایی وجه در حساب های بانکی افتتاح شده بنام شرکت، با امضاء یک نفر از اعضاء گروه الف به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضاء مدیرعامل یا آقای جواد نجفی(معاون مالی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/4
آگهی 9637619
آگهی تغییرات در شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۶۳۵۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 13/7/90 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه چکها و اسناد مربوطه به معاملات بانکی بدون محدودیت مبلغ و اعمال اختیارات ذیل بند 22 ماده 16 اساسنامه شرکت و نیز هرگونه اسناد و مدارکی که برای شرکت ایجاد تعهد و یا از شرکت سلب حق نماید توسط دو نفر از صاحیان امضا گروه الف متفقا و یا توسط احد از صاحبان امضا گروه الف باتفاق احد از صاحبان امضا گروه ب امضا و به مهر شرکت ممهور خواهدبود و صاحبان امضا گروه الف و ب بشرح زیر می‌باشند صاحبان امضا گروه الف: ضیا دومانیک و مورات نورلوگلو و نصرت دویچی و رضا کریمی به کدملی وارد شوید و صاحبان امضا گروه ب: جمال صالحی به کدملی وارد شوید و مسعود عرفانی‌نسب به کدملی وارد شوید و علیرضا قاسمی‌یزدآبادی به کدملی وارد شوید و علیشاد اعتضادی به کدملی وارد شوید ـ علاوه بر موارد فوق ضیا دومانیک مدیرعامل حق امضا قراردادها و انجام معاملات تا سقف پنج میلیارد و مورات نورلوگلو مدیر امور مالی حق امضا قراردادها و انجام معاملات تا سقف پانصد میلیون ریال و نیز اعمال اختیارات ذیل بند 22 ماده 16 اساسنامه را بتنهایی با مهر شرکت دارا میباشد همچنین هر دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت حق امضا قراردادها و انجام معاملات تا هر مبلغ را دارا می‌باشند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi