آقای سیدمصطفی قاسمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدمصطفی قاسمی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    042094xxxx
  • صادره از  ورامین
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  4

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/7/7
آگهی 15423142
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 178499 و شناسه ملی 10102185247
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند - آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی1280767391 به نمایندگی ازموسسه جامعه الامام الصادق(ع) به شناسه ملی وارد شوید -آقای یحیی ال اسحق بشماره ملی وارد شوید - آقای علیرضا ظهره وند بشماره ملی وارد شوید - آقای محمدرضا مصلحی بشماره ملی وارد شوید 0 - آقای سیدمصطفی قاسمی بشماره ملی وارد شوید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/7
آگهی 15423148
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 178499 و شناسه ملی 10102185247
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علاءمیرمحمد صادقی به شماره ملی1280767391 به نمایندگی ازموسسه جامعه الامام الصادق(ع) به شناسه ملی وارد شوید سمت رییس هییت مدیره -آقای یحیی آل اسحاق بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا ظهره وند بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره - آقای محمدرضا مصلحی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل - آقای سید مصطفی قاسمی بشماره ملی 0420943404بسمت عضو هییت مدیره. - کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/6
آگهی 15316266
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره محمد رضا ساروخانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره سید مصطفی قاسمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمدتقی قلندرکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوییس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکو پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره حسین یوسف خزرایی به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضای هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب هر یک، با امضا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : 1- تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 2- پیش بینی بودجه سالانه شرکت 3- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5- تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت 6- استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های شرکت، ساختار سازمانی و بودجه مصوب شرکت و عزل و نصب کلیه معاونین، مدیران، روسا و کارکنان. 7- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات منتخب( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 8- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 9- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/2
آگهی 14072034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا تجارت آمیتیس درتاریخ 22/03/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: طراحی، تولید، خرید، بازاریابی، فروش، صادرات، واردات؛ مواد اولیه، بسته بندی محصولات، وسایل و ماشین آلات صنایع دستی. حضور، مشارکت و برگزاری در نمایشگاه. راه اندازی فروشگاه و سیستم‌های پخش. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان سیزدهم خیابان شهید احمد قصیر پلاک 38 طبقه اول واحد 6 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 500 سهم وارد شوید ریالی تعداد 500 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 202 مورخ 05/03/1397 نزد بانک سپه شعبه احمد قصیر (بخارست) با کد 2220 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین طاهری به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر عرب احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمصطفی قاسمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن حافظی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیدصادق کرمانیان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi