سید حسین نقوی حسینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سید حسین نقوی حسینی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  042033xxxx
 • صادره از  ورامین
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد ورامین
سمت(ها):
 • مدیرکل
 • سرپرست دانشگاه

تحصیلات:
 • دکترای علوم سیاسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز ورامین
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز ورامین
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال چهارم
 • سخنگوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال سوم
 • سخنگوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز ورامین

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/4/30
آگهی 15285228
آگهی تغییرات شرکت طرح تجارت تابان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 493370 و شناسه ملی 14005916240
آگهی تغییرات شرکت طرح تجارت تابان با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر مرامی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ( خارج از شرکاء ) سید حسین نقوی حسینی با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ( خارج از شرکاء ) آقای سید امیرحسین غیاثی زاده با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره ( خارج از شرکاء ) آقای خسروآقا کریم علم دار با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ، شرکت انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار چک سفته و بروات و قراداد ها با امضاء متفقا مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/27
آگهی 13301446
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری ورزشی امید صالحین ورامین درتاریخ 20/11/1395 به شماره ثبت 421 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تاسیس باشگاه ورزشی و ایجاد مدرسه والیبال و تیم داری وکلیه فعالیت هایی که به موضوع موسسه مرتبط باشد. انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه. (ثبت موسسه به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) به استناد مجوز به شماره 31/4545 , 206 مورخ 20/09/1395 اداره ورزش وجوانان شهرستان ورامین. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: ورامین، خیابان شهید بهشتی، اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: 10 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اولین مدیران: محمدرضا یوسفی به شماره ملی وارد شوید دارنده 000/000/4 ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین نقوی حسینی به شماره ملی وارد شوید دارنده 000/000/4 ریال سهم الشرکه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فداکار سیابیل به شماره ملی وارد شوید دارنده 000/000/1 ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و خادم علی تهذیبی به شماره ملی وارد شوید دارنده 500. 000 ریال سهم الشرکه به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علی اصغر میرزائی به شماره ملی وارد شوید دارنده 500. 000 ریال سهم الشرکه به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل وخزانه دار یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد وکلیه نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi