رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

منصور منصوری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
منصور منصوری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    042028xxxx
  • صادره از  ورامین
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 16032750
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 528321 و شناسه ملی 14007703689
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آقای منصور منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/2
آگهی 15866472
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/22
آگهی 15796334
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای خلیل حسن آبادی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/10
آگهی 15431708
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و الناز حاتمی به شماره ملی0076420930 به رییس هییت مدیره و منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/19
آگهی 15382862
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان طب تهران تجهیز درتاریخ 10/06/1399 به شماره ثبت 1962 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ساخت ،تولید ، توزیع ، واردات و صادرات وسایل پزشکی، تجهیزات و‌ملزومات پزشکی، بهداشتی، درمانی ، بیمارستانی ، دندانپزشکی ، توانبخشی ، اجرای طرحهای تجهیز واحدهای درمانی،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی،شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی شرکت در نمایشگاه ها، اخذ واعطای تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان پردیس ، بخش جاجرود ، دهستان جاجرود ، روستا منطقه صنعتی کمرد، محله منطقه صنعتی کمرد ، کوچه فرعی اول مرغداری (دانش) ، کوچه مرغداری (دانش) ، پلاک 34 ، طبقه همکف کدپستی 1653134137 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 7/4311/73 مورخ 02/02/1399 نزد بانک صادرات شعبه شهرک صنعتی خرمدشت با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای سیدعلیرضا میکانیکیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مهدی محمدزادبرازنده به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءرییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی شهریان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم طاهره روحانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/21
آگهی 15347322
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 481938 و شناسه ملی 14005365696
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره مصطفی منصوری به شماره ملی 0410144975(خارج از سهامداران و خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره یا یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/9
آگهی 14363691
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۵۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الناز حاتمی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور منصوری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل حسن آبادی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/1
آگهی 14216605
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ علی مهریان اصفهانی به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضا و خارج از سهامداران ) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاءهیئت مدیره ه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970624659839589  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi