رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

افخم زروانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
افخم زروانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    659965xxxx
  • صادره از  فیروزکوه
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/11/20
آگهی 15645334
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11569 و شناسه ملی 10100455748
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افخم زروانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شماره شناسه وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره غلامرضا امیر شقاقی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره حسین قضاوی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص ) به شماره شناسه وارد شوید به عنوان عضوهیات مدیره هادی سطوتی پیرایش با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین ( تاپیکو) ( سهامی عام ) به شماره شناسه وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره محسن حقیقی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا ( سهامی خاص) به شماره شناسه وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره غلامرضا امیر شقاقی با کد ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیأت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: 1- مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیأت مدیره 2- در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره . 3- ضمنا" تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: ( مدیر امور مالی – رییس حسابداری عمومی) 4- درغیاب مدیر عامل یکنفر از اعضاء هیأت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: ( مدیر امور مالی – رییس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای یک ، شش، هفت ، هشت ، چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیر عامل تفویض گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/13
آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1397 و مجوز شماره 51995,122 مورخ 06/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای 1، 4، 6 (صرفاً پیش بینی بودجه)، 7، 8، 9، 11، 15 (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، 16، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ980606130824798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/5
آگهی 13506826
آگهی تغییرات صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 09/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افخم زروانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوء هیئت رئیسه به جای عباس حاجی صادق به شماره ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هیئت رئیسه انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/5
آگهی 13506830
آگهی تغییرات صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افخم زروانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت رئیسه انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi