آقای حمید گرمابی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمید گرمابی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  644952xxxx
 • صادره از  تخت جلگه
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  9
متولد 1340 در نیشابور
سمت(ها):
 • رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تحصیلات:
 • دکتری مهندسی شیمی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز نیشابور
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1397/8/12
آگهی 14018618
آگهی تغییرات شرکت سه گانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله رضازاده طرقی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید گرمابی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد ها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری و سایر نامه ها و مکاتبات به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970218318679498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/31
آگهی 13384282
آگهی تغییرات شرکت شرکاء سه گانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید و نصراله رضازاده طرقی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/31
آگهی 13384287
آگهی تغییرات شرکت شرکاء سه گانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله رضازاده طرقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد‌ها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری و سایر نامه‌ها و مکاتبات بامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/1
آگهی 12385884
آگهی تغییرات شرکت سه گانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/5/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضا سنجری به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 000/000/500/2 ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/25 ریال به مبلغ 000/000/500/22 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای نصراله رضا زاده طرقی به شماره ملی وارد شوید دارنده 000/000/750/18 ریال سهم الشرکه و آقای حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید دارنده 000/000/750/3 ریال سهم الشرکه. تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش940624508827106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/1
آگهی 12385898
آگهی تغییرات شرکت سه گانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/5/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله رضا زاده طرقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش940624116962172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/5/19
آگهی 12305165
آگهی تغییرات شرکت شرکاء سه گانه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۹۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۷۷۰۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نصراله رضا زاده طرقی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ش940512375389454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/5/19
آگهی 12305173
آگهی تغییرات شرکت شرکاء سه گانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۹۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۷۷۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید و نصراله رضازاده طرقی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش940512981990332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/2
آگهی 12075601
آگهی تغییرات شرکت شرکاء سه گانه (سهامی‌خاص) به‌شماره ثبت ۲۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله رضا زاده طرقی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش931218152703770 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/2
آگهی 12075639
آگهی تغییرات شرکت شرکاء سه گانه) سهامی‌خاص (به‌شماره ثبت ۲۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله رضا زاده طرقی به شماره ملی وارد شوید و آقای حمید گرمابی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمود رضا سنجری به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
ش931218851143686 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi