تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

محمد قسیم عثمانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد قسیم عثمانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  639968xxxx
 • صادره از  -
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  3
متولد 1347 در بوکان
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی

تحصیلات:
 • دکتری حسابداری (گرایش بودجه بندی اقتصادی)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز بوکان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز بوکان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان غربی مرکز بوکان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1395/10/13
آگهی 13186900
آگهی تغییرات شرکت صنوف آلاینده ژینگه پاریزی بوکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۹۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1394 و نامه شماره 4276 مورخ 16/05/1395 مورخ اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان بوکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 93 به تصویب رسید. 2 محمد قسیم عثمانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و سهراب علی پوریانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/8
آگهی 12843666
آگهی تغییراتخیریه هیئت امنای نگهداری معلولین ذهنی و سالمندان میلاد بوکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/06/1394 و نامه شماره 657/3/6/11 مورخ 08/03/1395 اداره بهزیستی شهرستان بوکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احمد بابامیری به شماره ملی وارد شوید و آقای انور بهرامی آذر به شماره ملی وارد شوید و آقای ماموستا رحمان خلیفه زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرشید ایلخانیزاده به شماره ملی وارد شوید و آقای عبیداله آقاولی به شماره ملی وارد شوید و آقای عبداله کریمی بوکانی به شماره ملی وارد شوید و آقای امیر کدخدامحمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمد عباسی به شماره ملی وارد شوید و آقای اسعد ستوده به شماره ملی وارد شوید و آقای یوسف رحمان شیخه به شماره ملی وارد شوید و آقای خالد احمدنژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدقسیم عثمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای جمال خسروی به شماره ملی وارد شوید بعنوان هیات امنا انتخاب شدند. 2 آقای محمدعیسی وحدت به شماره ملی وارد شوید و آقای انور احمدنژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای عبدالرحمن افخم زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای صلاح الدین اسماعیل پور به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن فقه کریمی به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن صناعتی به شماره ملی وارد شوید و آقای اسماعیل باستانی به شماره ملی وارد شوید و آقای هادی احمدنژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای صلاح الدین شجاعی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 آقای صالح مصطفی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فرنیا به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسن شریف زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/8
آگهی 12843671
آگهی تغییراتخیریه هیئت امنای نگهداری معلولین ذهنی و سالمندان میلاد بوکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1393 و نامه شماره 653/3/6/11 مورخ 08/03/1395 اداره بهزیستی شهرستان بوکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای ماموستا رحمان خلیفه زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرشید ایلخانیزاده به شماره ملی وارد شوید و آقای عبیداله آقاولی به شماره ملی وارد شوید و آقای عبداله کریمی بوکانی به شماره ملی وارد شوید و آقای امیرکدخدا محمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمد عباسی به شماره ملی وارد شوید و آقای اسعد ستوده به شماره ملی وارد شوید و آقای یوسف رحمان شیخه به شماره ملی وارد شوید و آقای خالد احمدنژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدقسیم عثمانی به شماره ملی وارد شوید و آقای جمال خسروی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیات امنا انتخاب شدند. 2 آقای عبدالرحمن افخم زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای صلاح الدین اسماعیل پور به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن فقه کریمی به شماره ملی وارد شوید و آقای حسن صناعتی به شماره ملی وارد شوید و آقای انور احمدنژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای هادی احمدنژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای صلاح الدین شجاعی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 آقای صالح مصطفی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فرنیا به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi