تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

محمد عزیزی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد عزیزی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  624933xxxx
 • صادره از  -
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  3
متولد 1354 در آزادشهر
سمت(ها):
 • فرماندار ابهر
 • شهردار زنجانمشاور وزیر اقتصاد و مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصادمشاور مدیر عامل سایپاقائم مقام شهرداری منطقه 16 تهران

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری مدیریت
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان زنجان مرکز ابهر/خرمدره
کمیسیون‌ها
 • دبیر اولکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1398/2/7
آگهی 14566821
آگهی تغییرات بنیاد ملی کرامت آفتاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۷۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1397 و تاییدیه شماره 190359/97 , 900 مورخ 27/12/1397 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پاسداران ، خیابان نگارستان نهم ، خیابان پاسداران ، پلاک 207 ، ساختمان پزشکان ، طبقه اول ، واحد 2 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . عبارت : تاسیس مراکز اقامتی و کمپ‌های ترک اعتیاد توسط بنیاد در راستای جامعه هدف سازمان بهزیستی ( کودکان ، بانوان ، آقایان ) - حرکت در جهت تولید کار و ایجاد مراکز کار آفرینی برای گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور ( زنان سرپرست خانوار ، معلولین ، افراد بی بضاعت ، کودکان خیابان ) - تمام فعالیتهای حمایتی که در راستای توانبخشی و توانمند سازی جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور می‌باشد به موضوع فعالیت موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ماده 9 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : هیئت موسس عبارتند از آقایان حیدرعلی جلالی و احمد رضائی . مجمع عمومی هیات امناء با تعداد 9 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشند : حیدرعلی جلالی به شماره ملی وارد شوید - احمد رضائی به شماره ملی وارد شوید - علی بختیار به شماره ملی وارد شوید - فریدون احمدی به شماره ملی وارد شوید - محمد عزیزی به شماره ملی وارد شوید - اصغر زارعی به شماره ملی وارد شوید - غلامعلی رضائی به شماره ملی وارد شوید - مرتضی جابری به شماره ملی وارد شوید - لعبت گرانپایه به شماره ملی وارد شوید - سعید کاردار به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید حمیدرضا سیفی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید محمد شایان به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ وارد شوید ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد : حیدرعلی جلالی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال احمد رضائی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/26
آگهی 744900
آگهی تغییرات شرکت سایپا یدک سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ23/5/91 نعمت اله پوستین دوز به ک م6279630358 به سمت رئیس هیئت مدیره و عزت اله زارعی هنزکی به ک م0453021190 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد جزایری به ک م00400808821 و بهزاد پناهی لرزجانی به ک م2279338599 و سعید مدنی به ک م0047418923 و محمد عزیزی به ک م6249332626 به سمت اعضاء هیئت مدیره و محمدحسن گرمان به ک م6279405451 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره های آموزشی فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت مدیره و مدیرآموزش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیها و عوامل شبکه مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون شبکه و مدیرامور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای3 و4 و6 و7 و8 و9 و12 و13 و14 و15 و19 از ماده45 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ18279000011106464317 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/26
آگهی 9799315
آگهی تغییرات شرکت سایپا یدک سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ23/5/91 نعمت‌اله پوستین‌دوز به ک‌م6279630358 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به ‌ک‌م0453021190 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد جزایری به ک‌م00400808821 و بهزاد پناهی‌لرزجانی به ک‌م2279338599 و سعید مدنی به ک‌م0047418923 و محمد عزیزی به ک‌م6249332626 به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و محمدحسن گرمان به ک‌م6279405451 به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزشی فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیرآموزش همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگیها و عوامل شبکه مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون شبکه و مدیرامور نمایندگیها و مناطق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای3 و4 و6 و7 و8 و9 و12 و13 و14 و15 و19 از ماده45 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi