مصطفی کریمی پناه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مصطفی کریمی پناه
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    038755xxxx (نامعتبر)
  • صادره از  قم
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  2

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1397/6/22
آگهی 14202478
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1397 و مجوز مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کریمی پناه به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید حسنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعلی میررضی رنانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ970614479783693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/30
آگهی 12595826
آگهی تغییرات شرکت نيك انديشان بازرگان پارسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کریمی پناه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید.
پ941020177865101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi