تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

سید جواد ساداتی نژاد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سید جواد ساداتی نژاد
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  619934xxxx
 • صادره از  آران و بیدگل
 • شرکت‌ها  10
 • آگهی‌ها  20
متولد 1351 در کاشان
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

تحصیلات:
 • دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز آران و بیدگل/کاشان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  20
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 15617815
آگهی تغییرات فرهنگی هنری راه روشن کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 383 و شناسه ملی 10980172531
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری راه روشن کاشان به شماره ثبت 383 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1399 و نامه شماره 3281/99/32/13 مورخ 25/10/1399 صادره از اداره ارشاد کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید ، آقای سید حسین ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید و آقای عباس نصیری نصرآبادی به شماره ملی وارد شوید بسمت اعضای هییت مدیره مؤسسه برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار سراج جهت نشر آگهی های مؤسسه انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15617847
آگهی تغییرات فرهنگی هنری راه روشن کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 383 و شناسه ملی 10980172531
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری راه روشن کاشان به شماره ثبت 383 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/1399 و نامه شماره 3280/99/32/13 مورخ 25/10/1399 صادره از اداره ارشاد کاشان آقای سید حسین ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره ، آقای عباس نصیری نصرآبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره مؤسسه برای مدت سه سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/22
آگهی 15502939
آگهی تغییرات بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 40286 و شناسه ملی 14006384822
آگهی تغییرات موسسه بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 14/4/1399 معاونت مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای ثابت : محمود نیلی احمدآبادی به کد ملی وارد شوید - عباس مصلی نژاد به کد ملی وارد شوید - کاظم قلم چی به کد ملی وارد شوید - مهدی فضلی به کد ملی وارد شوید - سیدعباس موسوی ره پیما به کد ملی وارد شوید - محمود کمره به کدملی وارد شوید - محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی 2511310066 اعضای انتخابی : محمدعلی روحی فردپور به کد ملی وارد شوید - ابراهیم جمیلی به کد ملی وارد شوید - حمیدرضا شاه حسینی به کد ملی وارد شوید - سیدجواد ساداتی نژاد به کد ملی وارد شوید - محمدرضا انصاری به کد ملی وارد شوید - محمدحسین امید به کد ملی وارد شوید - محمد حسن خداوردی به کد ملی وارد شوید - جعفر شریعتی به کد ملی وارد شوید - رضا فرجی دانا به کد ملی وارد شوید - شادی جمیلی به کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات امنا برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. محمود کمره به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - سیدجواد ساداتی نژاد به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب - کاظم قلم چی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب - عباس مصلی نژاد به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - شادی جمیلی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - آزاده جلالیانس به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - محمدرضا صادقی مقدم به کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - محمدعلی روحی فردپور به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب - ابراهیم جمیلی به کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. علی ابراهیمی کردلر به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و ساسان مهرانی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت سک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/23
آگهی 13533191
آگهی تغییرات فرهنگی هنری راه روشن کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۲۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1396 و نامه شماره 1170/96/32/13 مورخ 1/5/1396 اداره ارشاد کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین ساداتی نژاد با شماره ملی وارد شوید و سیدجواد ساداتی نژاد با شماره ملی وارد شوید و عباس نصیری نصرآبادی باشماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/23
آگهی 13533199
آگهی تغییرات فرهنگی هنری راه روشن کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۲۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/04/1396 و نامه شماره 1170/96/32/13 مورخ 1/5/1396 اداره ارشاد کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین ساداتی نژاد با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدجواد ساداتی نژاد باشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس نصیری نصرآبادی با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء عباس نصیری نصرآبادی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/17
آگهی 13160014
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران درتاریخ 07/09/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع مؤسسه: اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشگاه تهران. شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران. نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن. برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی، نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیر یا خیرین پرداخت کرده_باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته‌ی خیرین وزارت علوم و یا از سایر طرق قانونی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین برای تاسیس شرکت‌های دانش بنیان. (بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است). مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی مؤسسه: تهران، خیابان ایتالیا، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک 72، طبقه 5، کدپستی وارد شوید سرمایه مؤسسه: مؤسسه فاقد سرمایه می‌باشد. اولین مدیران مؤسسه: آقای محمود کمره به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم قلم چی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اسلامی بید گلی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره، خانم آزاده جلالیانس به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس مصلی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محمد رضا حافظی به شماره ملی وارد شوید و آقای اکبر راد افشار به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ساسان مهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های مؤسسه تعیین گردید. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره وارد شوید مورخه 17/08/1394 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 30/05/1395 وزارت کشور آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/13
آگهی 13044328
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/01/1395 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 16/06/1395 اداره کل امور سازمان‌های مردم نهاد - وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ 000/000/9 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقایان قربانعلی دری نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید و سعید سهراب پور به شماره ملی وارد شوید و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی وارد شوید و سعید سرکار به شماره ملی وارد شوید و صابر میرزائی به شماره ملی وارد شوید و مهدی صفاری نیا به شماره ملی وارد شوید هرکدام دارنده 000/500/1 ریال سهم الشرکه و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید دارنده 000/000/1 ریال سهم الشرکه. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/23
آگهی 12368746
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود سامان پالایش ایرانیان درتاریخ 15/06/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، ساخت، بهره برداری ونگهداری، نظارت، مدیریت، اصلاح و استفاده از فناوریهای نوین در کلیه سیستمهای تصفیه آب وفاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه، شبکه های انتقال و توزیع آب و پمپاژ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، خطوط آبرسانی شهری، مخازن تحت فشار و اتمسفریک، مخازن تحت فشار و اتمسفریک، تاسیسات ساختمانی، سیستم های تصفیه هوا، زباله و خاک، سیستم های تهویه مطبوع و تامین فروش قطعات و تجهیزات و خدمات کلیه سیستمهای فوق، انجام مطالعات، ارزیابی سیستم و مشاوره استفاده از فناوری نوین در زمینه آب و فاضلاب، هوا، خاک و زباله، کاهش آلودگیهای گوناگون با استفاده از فناوریهای نوین، مشاوره، طراحی و نظارت فنی و احداث کلیه پروژ ههای عمرانی و تاسیساتی شامل ساختمانها و اماکن مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی، اسکله بتنی و فلزی خرید وفروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک کشور، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای آن، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ کلیه مجوزها در زمینه فعالیتهای شرکت از سازمانهای ذیربط، اخذ وام تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان حبیب اللهی پلاک 195 طبقه 4 واحد 1کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: موسسه سامان سرمایه نانو به نمایندگی میر جواد نگارنده دارای 8.100.000 ریال سهم الشرکه. پیام آوران نانو فناوری فردانگر به نمایندگی بهاره کاویانی دارای 1.300.000 ریال سهم الشرکه. پالا گستر صنعت آب به نمایندگی محمد مهدی امینی دارای 600.000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: سیدعلی سجادی نائینی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل(خارج از شرکا و اعضای هیئت مدیره) سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) میرجواد نگارنده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه سامان سرمایه نانو بسمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره بهاره کاویانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر بسمت عضو هیات مدیره دارندگان حق امضا: کلیه امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا" و یا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. )
پ940615930317690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/2
آگهی 12331674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مکان پژوهان دانش گستر درتاریخ 27/05/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مشاوره ای، مطالعاتی، طراحی و اجرایی پروژه های بنیادی، کاربردی و خدمات بازرگانی مجاز در زمینه سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (جی ای اس)، سیستمهای تعیین موقعیت و ردیابی (جی پی اس /ا وی ال)، سیستمهای موقعیت مبنا (ال بی اس)، سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری (دی اس اس)، سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (دی بی ام اس)، فناوری اطلاعات (ای تی)، خدمات پژوهشی و تولید علم، زیرساخت داده های مکانی (اس دی آی)، نقشه برداری و فتوگرامتری و فناوریهای وابسته اعم از داخلی و بین المللی، سخت افزاری و نرم افزاری، خدمات توسعه ای و آموزشی و انتقال فناوری، کاربرد فناوریهای فوق در زمینه های مختلف اعم از: مدیریت و برنامه ریزی شهری، روستایی و ناحیه ای، منابع طبیعی، محیط زیست، برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین، کشاورزی، زمین شناسی و معدن، مدیریت بحران، شهرداریها، نقشه برداری و فتوگرامتری، مدیریت منابع آب، کاربری و پوشش اراضی، مدیریت شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز، نفت و مخابرات، راه، حمل و نقل (شهری و برون شهری) و تأسیسات مرتبط، بهداشت و درمان، آبخیزداری، بیابان زدایی و بطورکلی کاربردها و زمینه هایی که امکان بکارگیری فناوریهای فوق در آنها وجود دارد؛ واردات تکنولوژیهای سخت افزاری و نرم افزاری جدید در زمینه های فوق، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و سرمایه گذاری، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، ایجاد روابط و مناسبات بین المللی در زمینه های مرتبط، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و بین المللی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اتوبان شهیدچمران، خیابان یمن، میدان شهیدشهریاری، دانشگاه شهیدبهشتی، مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور، واحد 34 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 35000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 40/3420,034 مورخ 23/4/94 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سید حسین پورعلی ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر متکان ک م 2142526047عضو هیات مدیره و به سمت مدیرعامل و سید جواد ساداتی نژاد ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و امین حسینی اصل ک م 1861323123به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال اکبری ک م 6159758802به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و و بانکی و تعهدآورو قرار دادها چکها و سفته ها و بروات با امضای امین حسینی اصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر متکان به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای علی اکبر متکان بعنوان مدیرعامل و آقای امین حسینی اصل بعنوان نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: آقای بابک میرباقری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. آقای محمد تناسان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پ940527944600373  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/10
آگهی 12043382
آگهی تغییرات شرکت عمران آبیار دشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۳۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1صوتهای مالی سال 92 به تصویب رسید . ـ 2روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد . 3ـ آقایان سید جواد ساداتی نژاد به بشماره ملی 6199349970، عباسعلی فراهی به شماره ملی 1260543821، هادی زیارتی یزدلی به بشماره ملی 6199856848، محمدرضا فخاری فینی به شماره ملی 1262955521، اسماعیل اکبریان وادقانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب گردیدند. 4ـ آقایان محمود خرم به شماره ملی وارد شوید و مرتضی شیرخدایی زارع به شماره ملی وارد شوید به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .
ش931202415692720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/10
آگهی 12043407
آگهی تغییرات شرکت عمران آبیار دشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۳۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی6199349970 بسمت رئیس هیئت مدیره، عباسعلی فراهی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، هادی زیارتی یزدلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، اسماعیل اکبریان وادقانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، محمدرضا فخاری فینی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند .کلیه اوارق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره یا آقای هادی زیارتی یزدلی و با مهر شرکت می باشد .
ش931202262343720 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/10
آگهی 1682996
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری راه روشن کاشان ثبت شده بشماره ۳۸۳ شماره شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۲۵۳۱
باستناد صورتجلسه مورخ 13/4/1393 مجمع عمومی و هیات مدیره شرکاء موسسه
آقایان سید حسین ساداتی نژاد فرزند سید حسن با کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره و سید جواد ساداتی نژاد فرزند سید حسن با کدملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره و آقای عباس نصیری فرزند آقا تراب با کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل موسسه برای مدت سه سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل موسسه منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
ش10196008711136431729 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/30
آگهی 1248189
آگهی تاسیس موسسه پژوهشگاه قرآن و حدیث
شرکت فوق در تاریخ 6/9/1392 شماره ثبت 1494 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 6/9/1392 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1 ـ موضوع موسسه: توسعه و گسترش پژوهش در زمینه نظریه پردازی و تولید دانش در حوزه علوم اسلامی مبتنی بر دو ثقل جدایی ناپذیر قرآن و حدیث، ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی در زمینه دانش های اسلامی و انسانی بر پایه قرآن و حدیث، زمینه سازی برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط، گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و حدیث، پاسخ گویی به مسائل بنیادی نظری و کاربردی حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث، دفاع روشمند و موثر از معارف قرآن و سنت و پاسخ گویی به شبها
2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ3ـ استان قم، شهر قم، بزرگراه امام علی ع، کیلومتر 6، موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث، کدپستی 3714854913
4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.
5 ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5ـ آقای هادی صادقی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
2ـ5ـ آقای عبدالهادی مسعودی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
3ـ5ـ آقای محمد حسن شجاعی فرد کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
4ـ5ـ آقای سید محمد کاظم سید طباطبائی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
5ـ5ـ آقای محمد تقی سبحانی کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
6ـ5ـ آقای رضا برنجکار کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
7ـ5ـ آقای سید جواد ساداتی نژاد کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت امنا
8ـ5ـ آقای محمد محمدی نیک کد ملی وارد شوید بسمت رئیس موسسه بمدت 4 سال انتخاب گردیدند.
6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
7 ـ اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه می باشد.
ش50096000011176103568 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/16
آگهی 1261930
آگهی تغییرات شرکت عمران آبیار دشت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۵۹۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه12/5/92 و هیئت مدیره مورخه13/5/92 که در تاریخ15/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1ـ آقایان سید جواد ساداتی نژاد بشماره ملی6199349970 بسمت رئیس هیئت مدیره, عباسعلی فراهی بشماره ملی1260543821 نائب رئیس هیئت مدیره, جواد امان پور بشماره ملی1260378640, هادی زیارتی یزدلی بشماره ملی6199856848 و اسماعیل اکبریان وادقانی بشماره ملی1261298861 بعنوان اعضای هیئت مدیره و محمدرضا فخاری فینی بشماره ملی1262955521 بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق آقای عباسعلی فراهی یا آقای جواد امان پور و مهر شرکت می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت می باشد.
2ـ آقایان محمود خرم بشماره ملی1262303273 و مرتضی شیرخدائی زارع بشماره ملی1261935527 به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
4ـ صورتهای مالی سال91 به تصویب رسید.
ش1740046 ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/21
آگهی 706038
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری سفیر اندیشه و دانشبه شماره ثبت۲۷۴۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۶۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای سیدجواد ساداتی نژاد به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال از صندوق موسسه، سهم خود را به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش داد.
سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/8 ریال به مبلغ 000/000/7 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ 5/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011105420295 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/14
آگهی 10170479
آگهی تغییرات شرکت عمران آبیار دشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۵۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 7/7/90 و هیئت مدیره مورخه 8/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 1 صورتهای مال سال 89 بتصویب گردید 2 آقایان سید جواد ساداتی نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره عباسعلی فراهی بشماره ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا فخاری فینی بشماره ملی وارد شوید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هادی زیارتی یزدلی بشماره ملی وارد شوید و اسماعیل اکبریان وادقانی بشماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زینب صالح آبادی بشماره ملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از آقایان هادی زیارتی یزدلی و عباسعلی فراهی و مهر شرکت میباشد 3 آقایانی محمود خرم بشماره ملی وارد شوید و مرتضی شیر خدایی زارع بشماره ملی وارد شوید بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 4 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/12
آگهی 11696032
آگهی تأسیس موسسه فرهنگی هنری سفیر اندیشه و دانش
موسسه فوق در تاریخ 26/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: فعالیتهای فرهنگی و هنری شامل: گردآوری تالیف مقالات ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس ـ مشارکت در برگزاری همایش‌ و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری ـ مبادلات کالاهای فرهنگی هنری از قبیل کتاب مطبوعات نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات پژوهش‌های فرهنگی و هنری و گردآوری و تدوین مجموعه‌های مستند درباره مسائل فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشور ـ انجام فعالیت‌های انتشاراتی به منظور انتشاب کتاب (با اخذ مجوز لازم) ـ طراحی و تشکیل نظام‌های اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه‌ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشور ـ تهیه و عرضه محصولات رایانه‌ای فرهنگی هنری ادبی شعر و شاعران در زمینه زبان و ادبیات فارسی معارف اسلامی علوم قرآنی دفاع مقدس و تحقیق اهداف کامل طرح هویت دینی و ملی و ازدواج جوانان ـ ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری ـ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری در حوزه هنرهای تجسمی بازیگری داستان‌نویسی فیلم‌نامه‌نویسی خبرنگاری روزنامه‌نگاری ـ تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری ـ تهیه فیلم‌های سمینایی و تلویزیونی ویدئوئی انیمیشن و رایانه‌ای اعم از داستانی مستند آموزشی صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه مطابق با ضوابط مربوطه ـ انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی ویژه نامه و نشریه داخلی (با اخذ مجوز لازم) ـ تهیه تنظیم مشاوره و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه ـ قبول و یا تاسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات ـ تبصره: موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذی‌ربط و رعایت ضوابط هیات رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر جنب سینما آفریقا ک رهبان پ 12 ط 2 ـ کدپستی 1415854974

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/5 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای سید جواد ساداتی‌نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای علی‌اکبر متکان به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای غلامرضا خواجه‌سروی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ آقای سید جواد ساداتی‌نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/21
آگهی 11715448
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری سفیر اندیشه و دانش به شماره ثبت۲۷۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۶۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 24/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال از صندوق موسسه، سهم خود را به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش داد.

سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/8 ریال به مبلغ 000/000/7 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

درتاریخ 5/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/8
آگهی 10802169
آگهی تغییرات موسسه انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج ازکشور بشماره ثبت۴۵۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۷۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ15/4/90 سید جواد ساداتی‌نژاد به کدملی6199349970 به جای محمدرضا پورابراهیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/12
آگهی 11696032
آگهی تأسیس موسسه فرهنگی هنری سفیر اندیشه و دانش
موسسه فوق در تاریخ 26/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: فعالیتهای فرهنگی و هنری شامل: گردآوری تالیف مقالات ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس ـ مشارکت در برگزاری همایش‌ و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و هنری ـ مبادلات کالاهای فرهنگی هنری از قبیل کتاب مطبوعات نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات پژوهش‌های فرهنگی و هنری و گردآوری و تدوین مجموعه‌های مستند درباره مسائل فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشور ـ انجام فعالیت‌های انتشاراتی به منظور انتشاب کتاب (با اخذ مجوز لازم) ـ طراحی و تشکیل نظام‌های اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه‌ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشور ـ تهیه و عرضه محصولات رایانه‌ای فرهنگی هنری ادبی شعر و شاعران در زمینه زبان و ادبیات فارسی معارف اسلامی علوم قرآنی دفاع مقدس و تحقیق اهداف کامل طرح هویت دینی و ملی و ازدواج جوانان ـ ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری ـ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری در حوزه هنرهای تجسمی بازیگری داستان‌نویسی فیلم‌نامه‌نویسی خبرنگاری روزنامه‌نگاری ـ تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری ـ تهیه فیلم‌های سمینایی و تلویزیونی ویدئوئی انیمیشن و رایانه‌ای اعم از داستانی مستند آموزشی صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه مطابق با ضوابط مربوطه ـ انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی ویژه نامه و نشریه داخلی (با اخذ مجوز لازم) ـ تهیه تنظیم مشاوره و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه ـ قبول و یا تاسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات ـ تبصره: موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذی‌ربط و رعایت ضوابط هیات رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر جنب سینما آفریقا ک رهبان پ 12 ط 2 ـ کدپستی 1415854974

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/5 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای محمدرضا پورابراهیمی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای سید جواد ساداتی‌نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای علی‌اکبر متکان به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای غلامرضا خواجه‌سروی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ آقای سید جواد ساداتی‌نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi