رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

سیدمصطفی زین الدین

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدمصطفی زین الدین
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    038442xxxx
  • صادره از  قم
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  33
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  33
تاریخ
متن آگهی
1400/6/24
آگهی 16020829
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 10100513972
آگهی تغییرات موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 16/05/1400 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1398 به تصویب رسید . اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال و بازرسان برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : 1. سید اسمعیل جلیلیان با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 2. بدر الملوک امام با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 3. سید مصطفی زین الدین با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 4. مصطفی میر احمدی زاده با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 5. محمد احسان متقی با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 6. رضا صدوقی با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 7. سید عبدالله جلیلیان با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 8. جعفر همایی با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 9. همایون حاجی خانی با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 10. منوچهر دهشیری با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره 11. بهنود الله وردی نیک با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره 12. اله کرم میرزایی تشنیزی با کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی 13. سیدمحمدعلی آقاسیدمحمد کشمیری با کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/24
آگهی 16020873
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 10100513972
آگهی تغییرات موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 16/05/1400 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.آقای سید اسمعیل جلیلیان به کدملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره 2. آقای سید مصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره 3.آقای سید عبدالله جلیلیان به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار 4. آقای مصطفی میر احمدی زاده به کدملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب هر یک از آنها با امضای رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/17
آگهی 15733942
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28514 و شناسه ملی 10260492051
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 20/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی امجد تراز به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15173320
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8689 و شناسه ملی 10260492051
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت1177 با شناسه ملی10100129086 بعنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش990131705487448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/3
آگهی 15037354
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 10100513972
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 21 / 08 / 1398 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداسمعیل جلیلیان به کدملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره سید مصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره سید عبداله جلیلیان به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار مصطفی میراحمدی زاده به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب هریک از آنان با امضای رییس و یا نایب رییس هیات مدیره و با مهرموسسه معتبر خواهد بود. پ981021852907119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/11/3
آگهی 15037363
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13542 و شناسه ملی 10100513972
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/05/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 21 / 08 / 1398 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید اسمعیل جلیلیان با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره بدر الملوک امام با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره سید مصطفی زین الدین با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره مصطفی میر احمدی زاده با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره محمد احسان متقی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره رضا صدوقی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره سید عبدالله جلیلیان با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره جعفر همایی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره همایون حاجی خانی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره منوچهر دهشیری با کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره بهنود الله وردی نیک با کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال و اله کرم میرزایی تشنیزی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عبد المهدی امینی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و بیلان منتهی به پایان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ981021633777119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/18
آگهی 14831412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت 508 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3ـ صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید.
ش980710997906792  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/13
آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1397 و مجوز شماره 51995,122 مورخ 06/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای 1، 4، 6 (صرفاً پیش بینی بودجه)، 7، 8، 9، 11، 15 (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، 16، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ980606130824798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/12
آگهی 14711079
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 03/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای داریوش سپهر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و موسسه خیریه شهیدمحمد گلشیرازی به نمایندگی آقای علی فضیلتی به شماره ملی وارد شوید و شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای مجید دانایی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد_بود . اختیارت هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . 2 صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . 3 به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . 4 رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا . 5 اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک ازدادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، تعیین وکیل دادگستری و انتخاب وکیل دعاوی و عقد قرارداد با وکلا بر اساس مندرجات مادتین 35 و 36 قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر . 6 تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی 6 ماهه به حسابرس بازرس . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/12
آگهی 14711085
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید . آقای مسعود گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید موسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی شرکت تلاشگران مهر آزاد شرکت رافع کیش به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/22
آگهی 14510023
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 28/09/1397 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 96 به تصویب رسید سید اسمعیل جلیلیان با کدملی وارد شوید بدر الملوک امام با کدملی وارد شوید رضا مهدوی راد با کدملی وارد شوید سید مصطفی زین الدین با کدملی وارد شوید سید محمد صحفی با کدملی وارد شوید مصطفی میر احمدی زاده با کدملی وارد شوید محمد احسان متقی با کدملی وارد شوید رضا صدوقی با کدملی وارد شوید میرسید احمد محیط طباطبایی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره سید عبدالله جلیلیان با کدملی وارد شوید سید ابوالقاسم گلستانی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اله کرم میرزایی تشنیزی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی وعبد المهدی امینی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/22
آگهی 14510029
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 28/09/1397 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . آقای سید اسمعیل جلیلیان به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به عنوان نایب ریس هیات مدیره آقای سید عبدالله جلیلیان به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار آقای سید محمد صحفی به کدملی وارد شوید انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است : « کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب هریک از آنان با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهرموسسه معتبر خواهد_بود . » پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/16
آگهی 13539125
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/12/1395 ومجوز شماره وارد شوید مورخ 21/3/96 وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سیداسمعیل جلیلیان به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به عنوان نایب ریس هیئت مدیره. آقای رضا مهدوی راد به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار. آقای میرسیداحمد محیط طباطبایی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب شدند «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب هریک از آنان با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود.» پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/16
آگهی 13539128
آگهی تغییرات خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1395 ومجوز شماره وارد شوید مورخ 21/3/96 وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند: سیداسمعیل جلیلیان با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره بدر الملوک امام با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره سیداحمد محیط طباطبایی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره رضا مهدوی راد با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. سیدمصطفی زین الدین با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. سیدمحمد صحفی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. مصطفی میر احمدی زاده با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. محمد احسان متقی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. رضا صدوقی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. سیدعبدالله جلیلیان با کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. سیدابوالقاسم گلستانی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره اله کرم میرزایی تشنیزی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و عبد المهدی امینی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/19
آگهی 13333828
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان پرویز احمدی به شماره ملی 4284537032، سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی 0384426875، مسعود گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/19
آگهی 13333843
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقایان مسعود گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، پرویز احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 2 اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: قسمت اول بند 3 3 از ماده 23: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بدیهی است ایجاد هرگونه تعهد مالی و قراردادی با امضاء مجاز شرکت می‌باشد. قسمت هفتم از بند 3 3 از ماده 23: اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی الی آخر طبق اساسنامه. دریافت مطالبات. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری. تعیین میزان استهلاک‌ها بر اساس مصوبه هیات مدیره. تنظیم صورت دارائی‌ها و دیون شرکت و سود و زیان. انجام معاملات و پرداخت هزینه‌ها بر اساس آیین نامه معاملاتی مصوب هیات مدیره. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/9
آگهی 13266883
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
پیرو آگهی مکانیزه بشماره وارد شوید مورخه 04/10/95 سید مصطفی زین الدین بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/6
آگهی 13020665
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید رضوی قدس کدملی وارد شوید (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر عامل معتبرخواهد بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/7/6
آگهی 13020667
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی وارد شوید – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی وارد شوید – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی وارد شوید – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی وارد شوید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/16
آگهی 12137464
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین المللی پترو پردیس ایرانیانی به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فتح اله رحیمی شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از : حسین مختاری زنجانی به شماره ملی4284617885 دارای 250.000 سید مصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید دارای 300.000 ریال محمدجواد داودی دیوکلایی به شماره ملی وارد شوید دارای 350.000 ریال سید محمد رجایی نوبری به شماره ملی وارد شوید دارای 100.000 ریال
پ940208903981767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/1/15
آگهی 12078625
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود گل شیرازی به شماره ملی 1286933854، پرویز احمدی به شماره ملی وارد شوید و سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش931219201718523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/1/15
آگهی 12078630
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایپرویز احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایسیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین گل شیرازی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد. موارد ذیل توسط هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید: قسمت اول بند 3 ـ 3 از ماده 23: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بدیهی است ایجاد هرگونه تعهد مالی و قراردادی با امضاء مجاز شرکت می باشد. قسمت هفتم از بند 3 ـ 3 از ماده 23: اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی الی آخر طبق اساسنامه ـ دریافت مطالبات ـ تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری ـ تعیین میزان استهلاک ها بر اساس مصوبه هیئت مدیره ـ تنظیم صورت دارائی ها و دیون شرکت و سود و زیان ـ انجام معاملات و پرداخت هزینه ها بر اساس آیین نامه معاملاتی مصوب هیئت مدیره
ش931219238932129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/18
آگهی 1683618
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین‌المللی پترو پردیس ایرانیان موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود سلطانپور فرزند مسیب به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 600.000 ریال از صندوق موسسه، کلیه سهم الشرکه خود را دریافت نموده و از موسسه خارج گردید و درنتیجه سرمایه موسسه از 000/700/1ریال به مبلغ 000/100/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: حسین مختاری زنجانی به شماره ملی4284617885 دارای 250.000 سید مصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید دارای300.000ریال محمدجواد داودی دیوکلایی به شماره ملی وارد شوید دارای 350.000 ریال فتح اله رحیمی به شماره ملی وارد شوید دارای 100.000ریال سیدمحمد رجایی نوبری به شماره ملی وارد شوید دارای100.000ریال
پ930810977484674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/18
آگهی 1683620
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین‌المللی پترو پردیس ایرانیان موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مصطفی زین الدین به شماره ملی 0384426875به سمت رییس هیأت مدیره و سید محمد رجایی نوبری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و محمد جواد داودی دیوکلایی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت نامحدود تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است.
پ930810529821331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/30
آگهی 1663193
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین‌المللی پترو پردیس ایرانیان به شماره ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتح اله رحیمی بشماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 100000ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکای موسسه قرار گرفت. آقای سید محمد رجائی نوبری بشماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 100000ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از وارد شوید ریال به مبلغ 1700000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می باشد: مسعود سلطانپور به کدملی 1717764908دارنده مبلغ وارد شوید ریال ـ محمد جواد داودی دیوکلائی به کدملی 0080976247دارنده مبلغ وارد شوید ریال ـ سید مصطفی زین الدین به کدملی 0384426875دارنده مبلغ وارد شوید ریال ـ حسین مختاری زنجانی به کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال ـ آقای فتح اله رحیمی بشماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 100000ریال ـ آقای سید محمد رجائی نوبری بشماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 100000ریال
پ930723647907184  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/19
آگهی 1267129
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین المللی پترو پردیس ایرانیان ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مسعود سلطانپور به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/600 ریال افزایش داد.
سید مصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/300 ریال افزایش داد.محمدجواد داودی دیوکلائی به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/350 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/1 ریال به 000/500/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می باشد: مسعود سلطانپور به کدملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/600 ریال ـ محمدجواد داودی دیوکلائی به کدملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/350 ریال ـ سید مصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/300 ریال ـ حسین مختاری زنجانی به کدملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال.
پ1743505 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/17
آگهی 1233181
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین المللی پترو پردیس ایرانیان غیرتجاری به شماره ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه به نشانی: تهران، میرداماد، میدان محسنی، خیابان بهروز، نبش کوچه هشتم، پلاک 2، طبقه 2 غربی، کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقایان مسعود امانی به شماره ملی وارد شوید و علی فرج الهی به شماره ملی وارد شوید هر یک با دریافت مبلغ 000/250 ریال از صندوق موسسه کلیه سهم الشرکه خود را دریافت و از موسسه خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/500/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه، آقای محمدجواد داودی دیوکلائی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه، آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه و آقای حسین مختاری زنجانی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه
پ1725122 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/16
آگهی 1230942
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین المللی پترو پردیس ایرانیان غیرتجاری به شماره ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه به نشانی: تهران، میرداماد، میدان محسنی، خیابان بهروز، نبش کوچه هشتم، پلاک 2، طبقه 2 غربی، کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقایان مسعود امانی به شماره ملی وارد شوید و علی فرج الهی به شماره ملی وارد شوید هر یک با دریافت مبلغ 000/250 ریال از صندوق موسسه کلیه سهم الشرکه خود را دریافت و از موسسه خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/500/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه، آقای محمدجواد داودی دیوکلائی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه، آقای سیدمصطفی زین الدین به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه و آقای حسین مختاری زنجانی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه
پ1725122 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/17
آگهی 960291
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 23/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1 ـ آقایان مسعود گلشیرازی کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، پرویز احمدی کد ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی زین الدین کد ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره، محمد حسین گلشیرازی کد ملی وارد شوید (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می باشد.
2ـ قسمت اول بند 3ـ3 و قسمت هفتم بند 3ـ3 ماده 23 اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
ش10150000011145427853 رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/17
آگهی 9986918
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 23/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1‌ـ آقایان مسعود گلشیرازی کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، پرویز احمدی کد ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی زین الدین کد ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره، محمد حسین گلشیرازی کد ملی وارد شوید (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

2ـ قسمت اول بند 3ـ3 و قسمت هفتم بند 3ـ3 ماده 23 اساسنامه بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/10
آگهی 10489725
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت: ۸۶۸۹ و به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخه 1/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان مسعود گلشیرازی بشماره ملی: وارد شوید بسمت رئیس هیأت مدیره و پرویز احمدی بشماره ملی: وارد شوید نائب رئیس هیأت مدیره و سیدمصطفی زین الدین بشماره ملی: وارد شوید عضو هیئت مدیره و محمدحسین گلشیرازی بشماره ملی: وارد شوید خارج از اعضای هیأت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت مأموریت انتخاب شدند. 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 2 قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/10/12
آگهی 9910771
آگهی تغییرات موسسه حقوقی و بین المللی پترو پردیس ایرانیان به ‌شماره ثبت ۲۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 16/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای سید مصطفی زین‌الدین به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 1010 تاریخ تولد 23/7/36 فرزند عطااله با پرداخت مبلغ 000/250 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مسعود سلطان‌پور به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 903 تاریخ تولد 24/5/41 فرزند مسیب با پرداخت مبلغ 000/250 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ٍریال به مبلغ 000/500/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ 1/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/27
آگهی 10900170
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۸۹ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخه 23/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ آقایان مسعود گلشیرازی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پرویز احمدی بشماره ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی زین الدین بشماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد.

2ـ قسمت اول بند 3‌ـ 3 ماده 23 و قسمت سوم بند 3‌ـ3 و قسمت هفتم بند 3‌ـ3 ماده 23 اساسنامه و دریافت مطالبات تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری تعیین میزان استهلاک‌ها براساس مصوبه هیئت مدیره تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و سود و زیان انجام معاملات و پرداخت هزینه‌ها براساس آیین نامه معاملاتی مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

3ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کیانی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

4ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

کفیل ثبت اسناد منطقه 2 قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi