رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

خانم منیژه عمرانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
منیژه عمرانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    610988xxxx
  • صادره از  شبانکاره
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  9
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1398/4/6
آگهی 14667195
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات ذوب نورد عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۸۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای ابراهیم عمرانی به کدملی وارد شوید آقای اسماعیل عمرانی به کدملی وارد شوید آقای حسن علی عمرانی به کدملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای رستم جنگجو برازجانی به کدملی وارد شوید سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/14
آگهی 14332276
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید ـ خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای امید عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ش970906222283993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/17
آگهی 13262506
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای امید عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/5
آگهی 13054617
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كارخانجات ذوب نورد عمرانی شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۸۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای اسماعیل عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی وارد شوید ـ خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای رستم جنگجوبرازجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش950713474413220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/6
آگهی 12978837
آگهی تغییرات شرکت مرغداری مارم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۱۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم فاطمه امینی لاری به شماره ملی وارد شوید خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای حمیدسایه بانی به شماره ملی وارد شوید (عضوعلی البدل) آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید (عضوعلی البدل) - خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای سروش سایه بانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه وحساب سود و زیان سالهای مالی منتهی به 29/12/1390 الی 29/12/1394 به تصویب رسید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/20
آگهی 12261088
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۷۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ 19/3/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید - آقای خلیل ابدام به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم سارا رنجبری پازیارتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش940409139212865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/18
آگهی 12260299
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۷۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۰۰۰۹۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای یداله عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش940409683489524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/14
آگهی 15319695
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ، خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15319696
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهییت مدیره خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi