آقای محمد مهدی مفتح

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد مهدی مفتح
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  038151xxxx
 • صادره از  قم
 • شرکت‌ها  8
 • آگهی‌ها  31
متولد 1335 در قم
سمت(ها):
 • مشاور وزیر بازرگانی
 • جانشین معاون قوانین

تحصیلات:
 • دکتری اقتصاد
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان همدان مرکز تویسرکان
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  31
تاریخ
متن آگهی
1397/10/18
آگهی 14403318
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/4/1397 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حمید رضا وحید یگانه با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 1398 تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. اسدالله کیان ارثی با شماره ملی وارد شوید - سید محمد رضا آیت الهی با شماره ملی وارد شوید - محمد مهدی مفتح با شماره ملی وارد شوید - محمد رضا روحانی با شماره ملی وارد شوید - جعفر علی اکبری با شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ971010521413158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/18
آگهی 14403336
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسدالله کیان ارثی با شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره - سید محمد رضا آیت الهی با شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد مهدی مفتح با شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره - محمد رضا روحانی با شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره و خزانه دار- جعفر علی اکبری با شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
پ971010182917363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/27
آگهی 13639698
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد احمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هلال گستر بناب به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد محمودی اصل زاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت هلال به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن مقیمی اسفند آبادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی هلال ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت غیاب آنان با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. /تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. استخدام، نصب و عزل مدیران و کارکنان شرکت با رعایت اساسنامه و در چارچوب تشکیلات مصوب، به استثناء مدیران و مشاورانی که مستقیما زیر نظر مدیرعامل هستند که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌شود/تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب به استثناء مدیران و مشاورانی که مستقیما زیر نظر مدیرعامل هستند که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌شود، تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. /نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. /انجام عملیات، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیتهای جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه طبق اساسنامه و آیین نامه‌های مربوطه و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره. /پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی‌های شرکت به هیات مدیره. /تهیه و ارائه ایین نامه‌های لازم جهت بررسی و تصویب به هیات مدیره. /اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آیین نامه‌های مربوطه. /پیشنهاد دریافت وام و تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات مدیره. /پیشنهاد انعقاد قرارداد به هیات مدیره. /پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیات مدیره. /شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده طبق آیین نامه معاملات شرکت. /انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. /اعطا و قبول ضمانت و رهن پس از تصویب هیات مدیره. /دریافت وجوه و هر نوع مطالبات به نام و به حساب شرکت. / اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا پس از تصویب هیات مدیره، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. /تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیات مدیره و سپس ارائه آن به بازرس شرکت. /صدور بروات و حوالجات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری در حدود آیین نامه معاملات. /تهیه بودجه سالانه، صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیات مدیره. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/6
آگهی 13200192
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله کیان ارثی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا روحانی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره آقای جعفر علی اکبری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا آیت الهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/10/7
آگهی 13200275
آگهی تغییرات اندوخته شاهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به 31/4/95 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله کیان ارثی به شماره ملی وارد شوید آقای سید محمد رضا آیت الهی به شماره ملی وارد شوید آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید آقای محمدرضا روحانی به شماره ملی وارد شوید آقای جعفر علی اکبری به شماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/26
آگهی 12588990
آگهی تغییراتاندوخته شاهد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیات مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند -آقای اسداله کیان ارثی به کدملی 1159762317-آقای سید محمد رضا آیت الهی به کدملی 0383509793-آقای محمد مهدی مفتح به کدملی 0381513416-آقای محمد رضا روحانی به کدملی 0829049592-آقای جعفر علی اکبری به کدملی 3781331288
پ941016709533826  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/12
آگهی 12549538
آگهی تغییرات شرکت شاهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید حاجی عبدالوهاب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بیگ محمد لو به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مجید برهانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس قبادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک 2 نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940925700505155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/21
آگهی 12419486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/06/1394 و تاییدیه شماره 329177,121 مورخ 26/6/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هلال گستر بناب به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد مهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد فلاح به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شن و ماسه صابر بناب به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسن مقیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت ایران هلال بناب به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد خجسته باقر زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت هلال به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی قائم موهبتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، نصب و عزل مدیران و کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب. نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان. انجام عملیات، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیتهای جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت به هیئت مدیره. تهیه و ارائه ایین نامه های لازم جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و ایین نامه های مربوطه. پیشنهاد دریافت وام و تسهیلات از اشخاص هیئت مدیره. پیشنهاد انعقاد انواع و اقسام قرارداد به هیئت مدیره. پیشنهاد وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر نوع کالای صادراتی مرتبط با موضوع شرکت به هیئت مدیره. / شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده. انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. / اعطا و قبول ضمانت و رهن. دریافت وجوه و هر نوع مطالبات. / اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. صدور برات و حوالجات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری. تهیه بودجه سالانه، صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکتبه استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
پ940714182398643  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/14
آگهی 12258765
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کدملی وارد شوید به جای آقای محسن مهر علیزاده با کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید حاجی عبدالوهاب به کدملی وارد شوید وآقای سیدمحمد رضا آیت الهی به کدملی وارد شوید آقای محمد مهدی مفتح به کدملی وارد شوید وآقای محمدرضا روحانی به کدملی وارد شوید وآقای جعفر علی اکبری به کدملی 3781331288
پ940408548550829  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/14
آگهی 12258773
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کدملی وارد شوید بسمت رئیس هئیت مدیره وآقای سیدمحمدرضا آیت الهی ک م 0383509793بسمت نایب رئیس هئیت مدیره وآقای محمدمهدی مفتح ک م وارد شوید بسمت عضو هئیت مدیره وآقای محمدرضا روحانی ک م 0829049592بسمت عضو هئیت مدیره و خزانه دار وآقای جعفر علی اکبری ک م3781331288 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پ940408979548507  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/10
آگهی 12249129
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس قبادی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای اسداله کیان ارثی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا پورحاج رضائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عزیزاله عصاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قرادادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر، اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940402677903425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/21
آگهی 12070987
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اسداله کیان ارثی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدرضا پور حاج رضائی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عزیزاله عصاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد مهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مهدی علی قنبری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس قبادی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - پیشنهاد نصب و عزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، به هیئت مدیره - پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت -افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که متقضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه -احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران.
پ931216170420963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/20
آگهی 12064835
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به‌شماره‌ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مهر علیزاده ک م 1550335944بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا آیت الهی ک م وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی مفتح ک م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا روحانی ک م 0829049592بسمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار و آقای جعفر علی اکبری ک م3781331288 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک ها براوات سفته ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرموسسه و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بودهیئت مدیره اختیارات ماده 22 اساسنامه به غیر از قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و نقل و انتقال اموال منقول به مدیرعامل تفوض نمود.
پ931212926210286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/10
آگهی 12045431
آگهی تغییرات موسسه اندوخته شاهد به‌شماره‌ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/4/93 مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی ش م وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد ش م وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید آقای جعفر علی اکبری ک م وارد شوید ـ محمد رضا آیت الهی ک م وارد شوید ـ محسن مهر علیزاده ک م وارد شوید ـ محمد مهدی مفتح ک م وارد شوید ـ آقای محمد رضا روحانی ک م وارد شوید بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پ931203788597893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/14
آگهی 1546681
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرزسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/03/1393 و مجوز 277544/121مورخه 4/5/1393سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت البرزدارو با شناسه ملی 10861412626بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت دارویی برکت باشناسه ملی10320275643 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد مهدی مفتح بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای مصطفی شهریاری بشماره ملی 5419531909بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد رضوانی فربشماره ملی شماره وارد شوید بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ930506697333616  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/11
آگهی 1351437
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/9/92 سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پ1776474 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/30
آگهی 1339846
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/10/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
1ـ فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمد مهدی مفتح کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، توکا بتن بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی وارد شوید صبا تامین بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی سید علیرضا حسینی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، سرمایه گذاری توسعه توکا بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی وارد شوید بسمت عضو و مدیرعامل، فاطمه سادات هاشمی فشارکی کد ملی وارد شوید بسمت دبیر هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 24/10/92 تکمیل گردید.
ش10150000011146580866 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/3
آگهی 1215587
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسدا... کیان ارثی با کد ملی1159762317 بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملی0872290018 بنمایندگی موسسه اندوخته شاهد, به شناسه ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی علی قنبری با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی10101624872بسمت عضو و مدیرعامل
آقای محمدمهدی مفتح با کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی10101597550 عضو هیات مدیره
آقای عزیزا... عصاری با کد ملی3961636729 بنمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی10101602487 بسمت عضو هیئت مدیره
ـ حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی, قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر, اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/26
آگهی 1045996
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/9/91 شرکت مزبور که در تاریخ 25/10/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به ک م وارد شوید و محمد جعفریان به ک م وارد شوید و حسینقلی یزدانی به ک م وارد شوید و ماشااله پورطلوعی به ک م وارد شوید و سید محمدرضا هاشمی به ک م وارد شوید برخی وظایف توسط هیئت مدیره طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/9/91 محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر محمدمهدی مفتح و محمد جعفریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/2
آگهی 1020770
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان سهامی عام شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰
باستناد صورت جلسه مورخ 17/10/91 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و اختیارات تفویضی به هیئت مدیره مورخ 19/12/91 شرکت. 1 آقای فرشید اویسی فرزند غلامحسین کد ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه بسمت رئیس هیئت مدیره. 2 آقای اصغر اسماعیلی فرزند عبدالغفار کد ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. 3 آقای محمد مهدی مفتح فرزند محمد کد ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. 4 آقای سیروان امینی فرزند رحمان کد ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف پرشین بتون مقاوم گیلان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره. 5 آقای مهدی هنر جو فرزند اسداله کد ملی وارد شوید بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد کشانی فرزند علی کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. 6 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/8
آگهی 978527
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص شماره ثبت۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/9/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 3/11/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی ریاض به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاهد کیش به شناسه ملی وارد شوید و محمدمهدی مفتح به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه شاهد به شناسه ملی وارد شوید و فضل اله ریاحی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی وارد شوید و حمیدرضا مهرعلی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی وارد شوید و مهدی قدمی به ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره، مهدی قدمی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ریاض به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی قدمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011109803407 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/9
آگهی 912897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 29/7 و 9/8/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و شرکت توکابتن به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ 27/6/91 هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به 31/3/91 تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ 18/8/91 تکمیل گردید.
ش10150000011145256375 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/29
آگهی 648106
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/4/91 واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011103848310 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/29
آگهی 10102192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/4/91 واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/22
آگهی 604136
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/2/91 محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی وارد شوید و مجید شایسته به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان ارثی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20163000011102823157 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/15
آگهی 515003

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران
سهامی عام به شماره ثبت5942
و شناسه ملی10100893049
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/11/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 29/11/90 واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید ـ محمد جعفریان به کدملی وارد شوید ـ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی وارد شوید ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی وارد شوید ـ حسینقلی یزدانی به کدملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/90 محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ20145000011102748472 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/3/22
آگهی 11556842
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 17/2/91 محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی وارد شوید و مجید شایسته به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان‌ارثی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/9
آگهی 10637888
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۹۴۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 17/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 20/10/89 واصل گردید: سید محمدرضا هاشمی‌نیا به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و احمد صادقی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مصدقی‌راد به کدملی وارد شوید و محمد جعفریان به کدملی وارد شوید و حسینقلی یزدانی به کدملی وارد شوید و محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید و مهدی علیپور به کدملی 0931435897ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 17/9/89 محمد مصدقی‌راد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی علیپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/6/29
آگهی 10933288
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 07/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. محمدرضا هاشمی‌نیا به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 21/4/90 محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/1/15
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/11/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 29/11/90 واصل گردید: محمدشهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی وارد شوید ـ محمد جعفریان به کدملی وارد شوید ـ علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند به کدملی وارد شوید ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی وارد شوید ـ حسینقلی یزدانی به کدملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 19/11/90 محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی‌نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/9
آگهی 11419755
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 29/7 و 9/8/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای محمد مهدی مفتح با کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای محسن پدرام با کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای سید عباس هوایی با کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فاطمه سادات هاشمی فشارکی به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و شرکت توکابتن به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای علی حقیقت به کد ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه مورخ 27/6/91 هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و تراز مالی منتهی به 31/3/91 تصویب شد. امضای ذیل در تاریخ 18/8/91 تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi