رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

هادی افخمی آزاد مهربانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
هادی افخمی آزاد مهربانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    602992xxxx
  • صادره از  -
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/12/27
آگهی 15093968
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 به سمت رییس هییت مدیره مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند و حق امضا در کلیه موارد با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981126850658940  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/27
آگهی 15093967
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید و علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 و مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/18
آگهی 1740456
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعلا پور زارع مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره هادی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش930926399706276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/7
آگهی 1740464
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید هادی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید شعلا پور زارع مهربانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت نامحدود انتخاب گردیدند
ش930926526111129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi