رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

علی افغمی آزاد مهربانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی افغمی آزاد مهربانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    602991xxxx
  • صادره از  -
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1400/7/18
آگهی 16066407
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام طیور آبزیان آراز نهاده آذربایجان شرقی شرکت تعاونی به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10200000765
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام طیور آبزیان آراز نهاده آذربایجان شرقی شرکت تعاونی به شماره ثبت 3 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/03/1400 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 22/6/1400 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بیلان مالی سال 1399 به تصویب رسید. تعداد اعضا از 20 نفر به 38 نفر افزایش و سرمایه شرکت از 60.000.000 ریال منقسم به 20 سهم 3.000.000 ریالی به 114.000.000ریال منقسم به 38 سهم3.000.000 ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی طی گواهی شماره 24/1577/002 مورخه 15/06/1400 نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی تبریز پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. آقای علی افخمی آزاد مهربانی کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای ایوب طاهری کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه فجر آذربایجان به عنوان روز نامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/27
آگهی 15093968
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 به سمت رییس هییت مدیره مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند و حق امضا در کلیه موارد با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981126850658940  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/27
آگهی 15093967
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید و علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 و مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/20
آگهی 14705630
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات خوراک دام طیور آبزیان آراز نهاده آذربایجان شرقی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۰۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 13/04/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و بیلان سال 97 تصویب شد . محمدرضا دقتی به شماره ملی وارد شوید ابراهیم خلیل فشنگچی بناب به کد ملی وارد شوید صابر محرم زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره حبیب حقیقی نیا به شماره ملی وارد شوید یونس شادمهر به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند . محمدرضا اسدپور به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی علی افغمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 98 انتخا ب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خسروشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/18
آگهی 1740456
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعلا پور زارع مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره هادی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش930926399706276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/7
آگهی 1740464
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید هادی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید شعلا پور زارع مهربانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت نامحدود انتخاب گردیدند
ش930926526111129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi