رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مهری افخمی آزادمهربانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مهری افخمی آزادمهربانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    602908xxxx
  • صادره از  -
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  2
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1398/12/27
آگهی 15093968
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 به سمت رییس هییت مدیره مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند و حق امضا در کلیه موارد با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981126850658940  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/27
آگهی 15093967
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید و علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 و مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi