آقای منوچهر جمالی سوسنی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
منوچهر جمالی سوسنی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  594972xxxx
 • صادره از  -
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1344 در رودبار
سمت(ها):
 • پزشک در بیمارستان
 • نماینده مردم در شورای اسلامی رشت

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان گیلان مرکز رودبار
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1397/3/12
آگهی 13568867
آگهی تغییرات انجمن محبان یاری دهنده درمان امید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۷۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 14/05/1395 و باستناد مجوز شماره 191/1/516/1/3314 مورخ 10/4/96 صادره از پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ 14/5/97 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی به شماره ملی وارد شوید وآقای پیمان خانجانی به شماره ملی وارد شوید وآقای هادی الماسی به شماره ملی وارد شوید وآقای جهانگیر فدائی گورابزرمخی به شماره ملی وارد شوید وآقای عباس قویدل دارستانی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای منوچهر جمالی سوسفی به شماره ملی وارد شوید و آقای مرتضی بیگی مجد به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره اانتخاب گردیدند. 2 - آقای حسین محمدی به سمت بازرس اصلی وآقای فریبرز صبوری ویشکائی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/8/18
آگهی 1204046
آگهی تغییرات موسسه انجمن محبان یاری دهنده درمان امید شماره ثبت ۶۰۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۷۹۶۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 17/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ ماده 21 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
2ـ آقای حسین محمدی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی، آقای فریبرز صبوری ویشکایی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 17/5/95 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی الماسی بشماره ملی 5949504356، آقای عباس قویدل دارستانی بشماره ملی وارد شوید و آقای منوچهر جمالی سوسنی بشماره ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل، آقای پیمان خانجانی بشماره ملی وارد شوید و آقای جهانگیر فدائی گورابزرمخی بشماره ملی وارد شوید و آقای مرتضی بیگی مجد بشماره ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل، آقای محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی بشماره ملی وارد شوید تا تاریخ 17/5/1395
4ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/91 بتصویب رسید.
5ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی الماسی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس قویدل دارستانی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پیمان خانجانی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، آقای جهانگیر فدائی گورابزرمخی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین شهدی نژاد لنگرودی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر جمالی سوسنی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مرتضی بیگی مجد بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و خانم هاجر تحریری نیک صفت بشماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ 17/5/1394
6ـ کلیه قراردادها، اسناد رسمی، تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء ثابت مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. در تاریخ 10/7/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
ش73427000011102797080 مسئول ثبت شرکتهای رشت واحد ثبتی رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi