رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای اسدالله گلگلی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اسدالله گلگلی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    590990xxxx
  • صادره از  رودبار شهرستان
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1400/7/8
آگهی 16060510
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13587 و شناسه ملی 14004951920
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین ( سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای اسدالله گلگلی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای مهدی رسولی دوست به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و آقای امیر گلگلی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند. 2. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/7/10
آگهی 16056970
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13587 و شناسه ملی 14004951920
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله های آبرسانی قزوین ( سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان مهدی رسولی دوست به کد ملی وارد شوید و اسدالله گلگلی به کد ملی وارد شوید و امیر گلگلی به کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2. آقای سید محمد جلالی تکلیمی کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل شاعری کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3. روزنامه مینودر بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/11
آگهی 14444856
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله‌های آبرسانی قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان اسدالله گل گلی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و مهدی رسولی دوست کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرگل گلی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . 2. حق امضاءکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورازقبیل چک ، سفته ، بروات واوراق عادی باامضاءمدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبرمی باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/11
آگهی 14444868
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله‌های آبرسانی قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان اسدالله گل گلی کدملی وارد شوید و امیرگل گلی کدملی وارد شوید و مهدی رسولی دوست کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . 2. خانم بمانی مرتضائی کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای علی صادق پور کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 3. روزنامه گسترش صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/14
آگهی 13397732
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله‌های آبرسانی قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقایان اسداله گل گلی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رسولی دوست کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر گل گلی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. 2. حق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/14
آگهی 13397740
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوله‌های آبرسانی قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1. آقایان اسداله گل گلی کدملی وارد شوید و مهدی رسولی دوست کدملی وارد شوید و امیر گل گلی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2. خانم لیلا حجتی پور کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن کلانتری کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3. روزنامه گسترش صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/3/21
آگهی 12176065
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع لوله های آبرسانی قزوین درتاریخ 03/03/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: تولید،تهیه و توزیع لوله های دو جداره وتک جداره پلی اتیلن و اتصالات مربوطه لوله های بتونی با پوشش داخلی پلی اتیلن مخازن مخصوص آب پلی اتیلن لوله های تک جداره واتصالات پلیمری،صادرات وواردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل وخارج پس ازاخذمجوزهای لازم.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) .. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: قزوین پونک بلوار نخبگان 20 متری مرادی فهیم 8 پلاک 8 کدپستی3415744375. سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی با نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 15/3452 مورخ 26/1/94 نزد بانک صادرات شعبه فلسطین قزوین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ 1 آقای مهدی رسولی دوست کدملی4321657652 به سمت رئیس هیئت مدیره ـ 2 آقای اسدالله گلگلی کدملی5909905899 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 5 ـ 3 آقای خلیل تعاونی بخشایش کدملی5089772800 به سمت عضو هیئت مدیره ـ 4 آقای جلیل تعاونی بخشایش کدملی5089780390 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای اسدالله گلگلی ( نایب رئیس هیئت مدیره) یا مهدی رسولی دوست (رئیس هیئت مدیره) وجلیل تعاونی بخشایش( مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای جلیل تعاونی بخشایش( مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. .اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ـ 1 خانم لیلا حجتی پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. ـ 2 آقای حسن کلانتری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. .روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید
ش940303250909812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/17
آگهی 1758978
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نشا گستر پردیس (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدیقه قناد کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرش کاشی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان داریوش کاشی کدملی0063723141 و سیاوش کاشی کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای اسد اله گلگلی کدملی وارد شوید (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش931010727236437  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi