رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شعبان مرادی یگان محله

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
شعبان مرادی یگان محله
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    570969xxxx
  • صادره از  رضوانشهر
  • شرکت‌ها  10
  • آگهی‌ها  19
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   10

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  19
تاریخ
متن آگهی
1400/1/31
آگهی 15759442
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 414705 و شناسه ملی 10320669916
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1399 ومجوز شماره 31874/992303 مورخ 11/12/99 وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سهامی عام بانک آینده با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیأت مدیره، آقای فتح اله پرتوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مدیریت سرمایه آسای دانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیأت مدیره، آقای علی سروری مجد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان آینده با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای ژوبین علاقبند به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان سیراف با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره قای عباسعلی آریافر به کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و درغیاب هر یک از آن ها با امضاء یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : 1. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده ،کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. 2. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. 3. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. 4. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. 5. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 6. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 7. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 8. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام برای هر مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 9. اجاره و واگذاری و فسخ اجاره ،تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای جدید در رأی صادره یا اجرای آنها. 10. تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. 11. تهیه و تأمین تدارکات لازم برای انجام برنامه های تصویب شده اجرای مصوبات و تصمیمات مجامع عمومی و انجام کلیه امور اداری اجرایی شرکت. 12. تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش آنها.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/21
آگهی 15344636
آگهی تغییرات شرکت تریتا داروی هزاره سوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 506717 و شناسه ملی 10460124681
آگهی تغییرات شرکت تریتا داروی هزاره سوم سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند: آقای شعبان مرادی به شماره ملی5709693774 به نمایندگی از شرکت پارس سرمایه تابا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره، آقای حسین کریم خان زند به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مسکن سازان بهشت پویا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مهرداد حمیدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کسب وکار تریتا عصر فناوری (سهامی خاص) به شناسه ملی 14006537046، به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل، خانم ترانه گاذری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره آقای هادی امینی هراتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره، کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق یکی از دو نفر جناب آقای مهرداد حمیدی یا سرکار خانم ترانه گاذری و دو نفر از سه نفر آقایان شعبان مرادی و حسین کریم خان زند یا هادی امینی هراتی و به همراه مهر برجسته شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/9
آگهی 15276778
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی فولاد دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 414705 و شناسه ملی 10320669916
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/1399 و مجوز شماره 4496/992303 مورخ 17/03/1399 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مسکن سازان بهشت پویا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره و فتح اله پرتوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت باز آفرین ابهر نیکو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره و محمدرضا محسنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: 1 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده ،کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. 2 ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. 3 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. 4 ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ990407703854251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/2
آگهی 15262687
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 10320894878
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 08/12/1398 و مجوز شماره 42648/99 مورخ 21/02/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 1. آقای دکتر محمد فطانت فرد حقیقی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 2. آقای حسین مجاهدی با کد ملی 0790312425به سمت نایب رییس هیأت مدیره 3. آقای علی اکبر عابدینی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره 4. آقای دکتر علی سعیدی با کد ملی0939670321 به سمت عضو هیأت مدیره 5. آقای شعبان مرادی با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قرارداد و نظایر آن با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر بانک و کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل وفق ماده 56، 57 و 84 اساسنامه به شرح ذیل، به تصویب رسید: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. ـ تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. ـ اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. ـ استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های مربوطه. ـ پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. ـ افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. ـ دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ـ انجام هرنوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه. ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، اکتشاف و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و اکتشافات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها در ارتباط با بانک. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ـ تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. ـ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً. ـ احداث هرگونه ساختمان که موردنیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتـن تمام اختیـارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدیدنظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیـر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی ها و بدهی های بانک هر ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس بانک. ـ تنظیم صورت دارایی ها و بدهی های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. ـ تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آیین نامه های مصوب هیأت مدیره. ـ اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. ـ اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. ـ خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با رعایت منافع و مصالح بانک. ـ انجام اقدامات لازم برای ایفای مسیولیت های اجتماعی بانک در جامعه. ـ انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکت ها، واحدهای صندوق های مختلف و ابزارهای مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. ـ ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک. ـ ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرایی درجهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. ـ صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن. پ990331547327692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/2
آگهی 15262696
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 10320894878
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1398 و تنفس مربوطه و نیز مجوز شماره 37086/99 مورخ 16/02/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فطانت فرد با شماره ملی وارد شوید ـ علی سعیدی با شماره ملی وارد شوید ـ علی اکبر عابدینی با شماره ملی وارد شوید ـ حسین مجاهدی با شماره ملی وارد شوید ـ شعبان مرادی با شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال و آقای سعید قهرمان پور با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ990331142440241 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/27
آگهی 15254651
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990325571329448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/12/27
آگهی 15139376
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق و انرژی صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236796 و شناسه ملی 10861329483
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی نورانی فر با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای شعبان مرادی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی 10320823609به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مجید فتح آبادی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملّی 10100171920به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای محسن امیری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند هییت مدیره اختیارات خود را به استناد ماده 54 اساسنامه و بند های ماده 49 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 2) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب مجمع؛ 5) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت ومتفرعاتش؛ 7) عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه امول منقول که جزء موضوع شرکت باشد و ازجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (3) این اساسنامه؛ 9) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل وفروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها؛ 10) تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری؛ 11) عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره؛ 14) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت درهریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع به مقامات انتظامی، مراجع قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام ارایه و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی ومصالح و سازش، استرداد اسناد ودادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم اجرا (اجراییه) و تعقیب آنها ومعرفی بدهکار و کارشناس واموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم وقبول اموال بدهکار جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت و انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و أخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت در چهارچوب آیین نامه صلح و سازش مصوب مجمع عمومی عادی؛ 15) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت؛ 16) تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حسب سود و زیان شرکت؛ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها، سفته، برات و چک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود؛ و حساب های بانکی جاری شرکت نیز با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد عادی و اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. پ981224288112283  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/9
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی وارد شوید خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده 44 اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 6 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، و موضوع ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/2
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/10
آگهی 13771287
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری غیرانتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران در تاریخ 29/09/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه مشاوره و خدمات درزمینه توانمند سازی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک رفاه کارگران و شرکتهای تابعه جهت رفع نیازهای اساسی از قبیل تأمین و پرداخت هزینه‌های خرید مسکن، خودرو. تأمین خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و ناخوشایند بر زندگی کارکنان. ایجاد تسهیلات رفاهی برای استفاده کارکنان از قبیل تسهیلات مسافرت، درمان، آموزشی و ایجاد زیر ساختهای لازم جهت توسعه همکاری کارکنان در اقدامات رفاهی، آموزشی، خرسند سازی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک رفاه کارگران. ایجاد زمینه‌های سرمایه گذاری جهت افزایش دارایی‌های موسسه و همچنین افزایش درآمدهای کارکنان از محل سپرده راکد متعلق به صندوق. اخذ تسهیلات و منابع مالی و سایر حمایتهای مراجع و ادارات مرتبط با بانک. انجام هریک از موضوعات فوق. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران خیابان شهید بهرام نادری بلوار کشاورز پلاک 152 طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 942 , 433 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیدمحمد یزدیخواه به شماره ملی وارد شوید دارنده 388 , 486 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی راعی به شماره ملی وارد شوید دارنده 388 , 486 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سیدحمید سیدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 388 , 486 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سیدرضا حسینی به شماره ملی وارد شوید دارنده 388 , 486 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه آقای شعبان مرادی یگان محله به شماره ملی وارد شوید دارنده 388 , 486 , 600 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علیرضا حق پرست به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس و عضو هیئت عامل به مدت 2 سال آقای سیدمحمد یزدیخواه به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل وعضو هیئت عامل به مدت 2 سال آقای احمد قنبر به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس عضو هیئت عامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: مقرر گردیدکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآوراز قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیریت عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت عامل و مهر مؤسسه و اوراق و مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با امضای منفرد مدیریت عامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/7
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی وارد شوید به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی وارد شوید خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/17
آگهی 12811284
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند. بانک توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن تاجیک کدملی وارد شوید شرکت واسپاری توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای صابر سایر آغمیونی کدملی وارد شوید شرکت صرافی توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله کدملی وارد شوید شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای کریم میرزاخانی کدملی وارد شوید آقای حسن عباسی به کدملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/9
آگهی 12281410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی توسعه تعاون در تاریخ 24/4/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: حوزه واسطه گری مالی شامل بیمه و لیزینگ، حوزه خدمات مالی شامل تامین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، پردازش اطلاعات مالی و کارگزاری، حوزه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داخلی و خارجی. ـ انجام فعالیت های زیر در در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند (1) فوق: ـ 1ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر: ـ 2ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ 3ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ 4ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ـ 5ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ 6ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند (1) فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ 7ـ ارائه سایر خدمات فنی، مهندسی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛ ـ 1ـ خدمات موضوع بند (2) فوق؛ ـ 2ـ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) ـ موضوع فعالیت های فرعی: ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیریکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ـ 1ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ـ 2ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ـ 3ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ـ 4ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارای نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر نبش تقاطع خیابان برادران شهید مظفر پلاک 16 طبقه ششم کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که 100 درصد آن به مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 241/94 مورخ 30/3/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ بانک توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی شعبان مرادی یگان محله کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی اسلامی بیدگلی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدمحمد حسینی بهشتیان کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. به موجب مجوز شماره 319336,121 مورخ 10/4/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید.
پ940424274297816  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/16
آگهی 1633719
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه،و حساب سود و زیان سال مالی92 تصویب شد اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ بانک توسعه تعاون ش م وارد شوید با نمایندگی آقای حسن تاجیک کدملی وارد شوید ـ آقای صابر سایر آغمیونی کدملی 1651144321ـ آقای مسلم رمضان پور شموشکی به کد وارد شوید ـ شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون ش م وارد شوید با نمایندگی آقای کریم میرزا خانی کدملی وارد شوید ـ شرکت صرافی توسعه تعاون ش م وارد شوید با نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله کدملی5709693774 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م 10100188574به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی انتخاب گردید.
پ930705769113418  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/28
آگهی 1246786
آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون به شماره ثبت ۳۸۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شعبان مرادی یگانه محله به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حسن تاجیک به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول ارجمند به شماره ملی وارد شوید به عنوان منشی و عضو هیات مدیره آقای حسن تاجیک به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل (آقای حسن تاجیک) و رئیس هیئت مدیره (آقای شعبان مرادی) و در غیاب رئیس با امضای عضو هیات مدیره (آقای رسول ارجمند) و مدیرعامل (آقای حسن تاجیک) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ1738269 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/26
آگهی 1244628
آگهی تغییرات شرکت خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/05/1392 و تنفس مورخ 7/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به تصویب رسید.
آقای شعبان مرادی با کدملی وارد شوید و آقای حسن تاجیک با کدملی وارد شوید و آقای رسول ارجمند با کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سعید معادی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
آقای علیرضا احمدیان با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید قاسمی نراقی با کدملی وارد شوید عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ1738268 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/28
آگهی 711843
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تعاون در حال تصفیهسهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۳۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۹۹۹۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال 1390 به تصویب رسید شعبان مرادی به کدملی وارد شوید بعنوان مدیر تصفیه و محمد ذوالفقاری به کدملی وارد شوید بعنوان ناظر تصفیه تا پایان سال 91 انتخاب گردیدند.
پ18279000011105477114 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/25
آگهی 11949290
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تعاون در حال تصفیه به شماره ثبت۸۵۵۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۹۹۱۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ31/3/90 شعبان مرادی‌یگان‌محله به کد ملی5709693774 بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/6/28
آگهی 10697358
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تعاون در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۹۹۹۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ مورخ 15/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال 1390 به تصویب رسید شعبان مرادی به کدملی وارد شوید بعنوان مدیر تصفیه و محمد ذوالفقاری به کدملی وارد شوید بعنوان ناظر تصفیه تا پایان سال 91 انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi