ابوالفضل ابوترابی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
ابوالفضل ابوترابی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  549940xxxx
 • صادره از  تیران و کرون
 • شرکت‌ها  7
 • آگهی‌ها  22
متولد 1355 در نجف آباد
سمت(ها):
 • دادستان شهرستان تیران و کرون

تحصیلات:
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز تیران و کرون/نجف آباد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان مرکز تیران و کرون/نجف آباد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • دبیر اولکمیسیون قضایی و حقوقی در سال سوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال سوم
 • دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در سال دوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال دوم
 • دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
1399/6/20
آگهی 15376118
آگهی تغییرات انجمن خیریه مهر الزهرا امیر آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 363 و شناسه ملی 14004552643
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه مهر الزهرا امیر آباد به شماره ثبت 363 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1399 به استناد نامه شماره 6196/1/2059 مورخ 23/04/1399 فرمانداری شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حیدرعلی شفیعی با کدملی 0030068754، غلامحسین غلامی با کدملی 1819277550، اصغر عرب با کدملی 4622999374، مهدی جزینی با کدملی 4722404941، مهدی سوادکوهی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره، ابوالفضل ابوترابی با کدملی وارد شوید و محسن مصطفی ء نجف آبادی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - رحمت اله توازهی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا حیدرپور با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/4
آگهی 15370903
آگهی تغییرات بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 315 و شناسه ملی 14003634476
آگهی تغییرات بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر نجف آباد به شماره ثبت 315 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/04/1399 و نامه شماره 3378/99/523 مورخ 12/5/1399 اداره بهزیستی نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا حاجی صادقیان به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. و مسعود حجتی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره. و ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره وعباس حجتی به شماره ملی 1092126988و کدپستی وارد شوید به سمت خزانه دار و سعید کرمی به شماره ملی5499560145 وکدپستی 8517845133به عضو اصلی و ابراهیم یاوریان به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 8517845133به سمت عضو اصلی و بتول حجتی به شماره ملی1091316120و کدپستی وارد شوید به سمت عضو اصلی و احترام حجتی به شماره ملی1091187134و کدپستی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و محمدحسن حجتی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه بادوامضاءاز سه امضاء خزانه دار و رییس هیت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر می باشد. سعیدمحمدی به شماره ملی وارد شوید وکد پستی 74371-85186 ومینا مطهری ب شماره ملی وارد شوید و کدپستی 67817-85186 به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیمیای وطن جهت نشر آگهی ها ودعوت نامه مجامع شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال95مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/17
آگهی 14711454
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/04/1398 و نامه شماره 846/98 , 505 مورخ 16/04/1398 صادره از اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل ابوترابی به کدملی وارد شوید ، حسین صائبی کدملی وارد شوید ، طاهره سادات حسینی کدملی وارد شوید ، سعید کرمی کدملی وارد شوید ، فاطمه مظاهری تهرانی کدملی وارد شوید و شهیده نادی به کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره ، زهرا ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید و ناصر دادخواه کدملی وارد شوید بسمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . جلال ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مهدی کرمی کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/17
آگهی 14711457
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/04/1398 و نامه شماره 846/98 , 505 مورخ 16/04/1398 صادره از اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون ابوالفضل ابوترابی به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیأت مدیره ، حسین صائبی کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیأت مدیره ، طاهره سادات حسینی کدملی وارد شوید بسمت خزانه دار ، سعید کرمی کدملی وارد شوید ، فاطمه مظاهری تهرانی کدملی وارد شوید و شهیده نادی به کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال و سعید کرمی کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/2
آگهی 14608014
آگهی تغییرات خیریه بهداشتی و درمانی سلامت پویان یاس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۱۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1398 و نامه شماره 1714/1/2059 مورخ 16/02/1398 صادره از فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل ابوترابی کدملی وارد شوید ، اسماعیل ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید ، روح اله ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید ، حسین ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید و حدیث ابراهیم نجف آبادی کدملی وارد شوید ، مینا عابدینی نجف آبادی کدملی وارد شوید و شایسته چترائی کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره ، جواد ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید و محمد ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . زهرا محمدی خواه نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و اسداله محمدی خواه نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/2
آگهی 14608019
آگهی تغییرات خیریه بهداشتی و درمانی سلامت پویان یاس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۱۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/01/1398 و نامه شماره 1714/1/2059 مورخ 16/02/1398 صادره از فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد اسماعیل ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، روح اله ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت خزانه دار ، حسین ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، حدیث ابراهیم نجف آبادی کدملی وارد شوید ، مینا عابدینی نجف آبادی کدملی وارد شوید ، ابوالفضل ابوترابی کدملی وارد شوید و شایسته چترائی کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/30
آگهی 14605621
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/02/1398 و نامه شماره 25/98 , 505 مورخ 9/2/98 اداره بهزیستی تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین صائبی کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره ابوالفضل ابوترابی کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ناصر دادخواه با کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار سعید کرمی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و فاطمه مظاهری تهرانی کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/30
آگهی 14605625
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/02/1398 و نامه شماره 25/98 , 505 مورخ 9/2/98 اداره بهزیستی تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل ابوترابی کدملی وارد شوید حسین صائبی با کدملی وارد شوید ناصر دادخواه کدملی وارد شوید سعید کرمی کدملی وارد شوید فاطمه مظاهری تهرانی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و زهرا ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید طاهره سادات حسینی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و جلال ابوترابی نجف آبادی کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی مهدی کرمی کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/14
آگهی 13946413
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه مهر آفرین تیران درتاریخ 21/12/1396 به شماره ثبت 118 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کمک به نیازمندان (تامین امرا معاش). ایجاد اتاق فکر جهت فراهم نمودن فرصت‌های شغلی برا افراد نیازمند و فاقد شغل (همفکری و ارائه راهکار جهت ایجاد اشتغال برای افراد بی بضاعت و بدون شغل) روش اجرای هدف: شناسایی و هماهنگی با خیرین برای تقویت در امور خیریه. حمایت در ایجاد بنگاههای زود بازده باهمکاری افراد خیر و افراد تحت پوشش. استفاده از درامدهای حمایتی جهت کمک به اهداف خیریه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهرستان تیران و کرون بخش مرکزی شهر تیران امام خمینی کوچه میلاد کوچه فیض پلاک 37 طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای مهدی مهدوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمید هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد امینی تهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای اکبر امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی دادخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای جواد دادخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار به مدت 2 سال انتخاب شدند. بازرسان: آقای بهنام نادری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم سلطانی تهرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/26
آگهی 13868985
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از خانواده‌های قربانیان تروریسم درتاریخ 23/11/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: کلیات حمایت و پشتیبانی از خانواده‌های قربانیان ترور در بخش‌های بهداشتی، اجتماعی، بهداشت روانی، حمایت - های اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی آن‌ها با ابزارهای موجود ب: روش اجرای هدف شناسایی خانواده‌های قربانیان ترور که دارای توانمندی‌های مناسب جهت نیل به اهداف موسسه می‌باشند و همچنین تعهامل با و. زارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و اشخاص علاقمند دیگر جهت مساعدت و همیاری به خانواده‌های قربانیان ترور تحت پوشش، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهیست انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 19/10/1396 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - توحید - میدان توحید - بن بست توحید - پلاک - 22 - طبقه سوم - - کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای ایرج مرادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای حمیدرضا رازقی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید علیخانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای وحید احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای محمدباقر علیئی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای قاسم حسن زاده رحیم آبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/9
آگهی 13829211
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1396 و به استناد نامه شماره 2429/96 , 505 مورخ 25/10/1396 اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل ابوترابی به کدملی وارد شوید و مهدی غیور با کدملی وارد شوید و طاهره سادات حسینی با کدملی وارد شوید و سعید کرمی با کدملی وارد شوید و فاطمه مظاهری تهرانی با کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و زهرا ابوترابی نجف آبادی با کدملی وارد شوید و ناصر دادخواه با کدملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. جلال ابوترابی نجف آبادی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مهدی کرمی با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/9
آگهی 13829213
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/1396 و به استناد نامه شماره 2429/96 , 505 مورخ 25/10/1396 اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل ابوترابی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی غیور با کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و خانم طاهره سادات حسینی با کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و آقای سعید کرمی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه مظاهری تهرانی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقای سعید کرمی با کدملی وارد شوید به مدت 2 سال بعنوان مدیرعامل شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهند_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/16
آگهی 13791282
آگهی تغییرات خیریه بهداشتی و درمانی سلامت پویان یاس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۱۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1396 و نامه شماره 10956/1/2059 مورخ 3/10/1396 صادره از فرمانداری شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابوالفضل ابوترابی به کدملی وارد شوید ، اسماعیل ابوترابی نجف آبادی به کدملی وارد شوید ، روح اله ابوترابی نجف آبادی به کدملی وارد شوید ، ابراهیم ابوترابی نجف آبادی به کدملی وارد شوید و حدیث ابراهیم نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره ، مینا عابدینی نجف آبادی به کدملی وارد شوید و منیره سراج نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. ـ زهرا محمدی خواه نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و اسداله محمدی خواه نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
ش961010668433571  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/16
آگهی 13791584
آگهی تغییرات خیریه بهداشتی و درمانی سلامت پویان یاس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۱۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/09/1396 و نامه شماره 10956/1/2059 مورخ 3/10/1396 صادره از فرمانداری شهرستان نجف آباد ابوالفضل ابوترابی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره ، اسماعیل ابوترابی نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، روح اله ابوترابی نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت خزانه دار ، ابراهیم ابوترابی نجف آبادی به کدملی وارد شوید و حدیث ابراهیم نجف آبادی به کدملی وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
ش961010329592344  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/8
آگهی 13339367
آگهی تغییرات بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1395 و نامه شماره 10578/95 , 523 مورخ 30/11/1395 صادره از اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد آقای علیرضا حاجی صادقیان به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای مسعود حجتی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره، آقای ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای سعید کرمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای ابراهیم یاوریان به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با دو امضاء از سه امضاء خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/10
آگهی 13320176
آگهی تغییرات بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر نجف آباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/08/1395 و نامه شماره 9738/95 , 523 مورخ 10/11/1395 اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد، مسعود حجتی به شماره ملی وارد شوید و ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید و سعید کرمی به شماره ملی وارد شوید و ابراهیم یاوریان به شماره ملی وارد شوید و علیرضا حاجی صادقیان نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی و زهرا حجتی نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید و محمدحسن حجتی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. سعید محمدی به شماره ملی وارد شوید و مینا مطهری به شماره ملی وارد شوید به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال 94 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌ها ودعوت نامه مجامع موسسه انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/9
آگهی 12986210
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/05/1395 و نامه شماره 1487/95 , 505 مورخ 17/5/1395 اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی غیور به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - زهرا ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار - منور ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت 3 سال و سعید کرمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبرخواهد بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/9
آگهی 12986213
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی معلولین جسمی حرکتی غنچه‌های بهشت شهرستان تیران و کرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/05/1395 و نامه شماره 1487/95 , 505 مورخ 17/5/1395 اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید - زهرا ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید - مهدی غیور به شماره ملی وارد شوید - منور ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید - سعید کرمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و طاهره السادات حسینی به شماره ملی وارد شوید - مهدی کرمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و جلال ابوترابی نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مسعود حجتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/9/18
آگهی 1726016
آگهی تاسیس
نظر به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجارتی موسسه در تاریخ 26/08/1393 تحت شماره 363 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
1ـ نام موسسه: انجمن خیریه مهرالزهرا امیرآباد.
2ـ موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
حمایت و کمک مالی و مشاوره ای به نیازمندان اعم از ایتام، معلولین و بیماران بی بضاعت و بچه های بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت و کمک به دانشجویان و دانش آموزان نیازمند و حمایت و کمک به زنان بی سرپرست و بدسرپرست و ایجاد اشتغال، کمک به نیازمندان در امر ازدواج پس از اخذ مجوزهای لازم.
3ـ تابعیت: ایران.
4ـ مرکز اصلی شرکت: نجف آباد، امیرآباد، بلوار دکتر شریعتی جنب مهدیه امیرآباد روبروی پارک ملت.
5ـ اسامی موسسین: مهدی سوادکوهی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ حیدرعلی شفیعی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ سعید کرمی به شماره ملی 5499560145، ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ رحمت اله توازهی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ محمدرضا حیدرپور به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ مهدی جزینی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ منصور رحمانی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید ـ رضا تواضع نیا به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 8513973137.
6ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
7ـ مدیران و صاحبان امضاء: مهدی سوادکوهی به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ابوترابی به سمت نائب رئیس و رحمت اله توازهی به سمت خزانه دار و رضا تواضع نیا به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و حیدرعلی شفیعی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال تعیین شده و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد.
8ـ دارایی موسسه: یک میلیون ریال نقدی که تماما پرداخت و تحویل مدیران موسسه قرار گرفت.
امضاء ذیل ثبت در تاریخ 26/08/1393 تکمیل گردید.
ش10255000811110860977 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/9
آگهی 1296586
آگهی تغییرات در موسسه بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی‌سرپرست حضرت علی اکبر (ع) نجف‌آباد شماره ثبت ۳۱۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۴۴۷۶
با استناد نامه شماره 5361/3 ـ12 ـ 11/10/92 اداره بهزیستی نجف آباد و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/9/92 تغییرات زیر در موسسه نامبرده بعمل آمده است.
با توجه به استعفای آقایان محمد جعفر حمیدی و مهدی صادقی از هیئت مدیره آقایان مسعود حجتی بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره ابوالفضل ابوترابی شماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس مسعود منتظری شماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره سعید کرمی بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ابراهیم یاوریان بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم بتول حجتی بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره بیژن عظیمی بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و علیرضا حاجی صادقیان شماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت خزانه دار خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است.
آقای حجت آله طاهری بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید خانم احترام حجتی نجف آبادی بشماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال تعیین شدند. امضا ذیل ثبت و در تاریخ 18/10/92 تکمیل گردید.
ش10255000811107782077 مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/9
آگهی 1221822
آگهی تأسیس
به استناد نامه شماره 7663/1/2059 تاریخ 12/8/92 فرمانداری شهرستان نجف آباد نظر به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه خیریه بین المللی سلامت وثوق زیتون در تاریخ 16/8/92 تحت شماره 318 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
1ـ نام موسسه: خیریه بین المللی سلامت وثوق زیتون
2ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات بهداشتی درمانی و پژوهشی به بیماران خاص به شرح ماده 9 اساسنامه.
3ـ تابعیت: ایران.
4ـ مرکز اصلی موسسه: اصفهان ـ نجف آباد خیابان دلگشا جنب قصابی فاضل کدپستی 8517777717.
5ـ اسامی موسسین: آقایان مصطفی حسناتی ـ حسن ایزدی نجف آبادی ـ مصطفی ایزدی نجف آبادی ـ ابوالفضل ابوترابی ـ مرتضی ایزدی ـ مسعود منتظری نجف آبادی ـ جعفر محمدی ـ علی سلیمان نژاد ـ حسین سلیمانی پور ـ اصغر حسین پورفرد.
6ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
7ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند:
مرتضی ایزدی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
جعفر محمدی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
بیژن عظیمی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت خزانه دار
اصغر حسین پورفرد به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ابوالفضل ابوترابی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 8513849136
علی سلیمان نژاد به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 8517663941
رضا آقابزرگی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 3716965138
مسعود منتظری نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 8518744481
حسین سلیمانی پور به شماره ملی وارد شوید و کدپستی 8514858181.
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است.
8ـ دارائی موسسه: مبلغ ده میلیون ریال که از سوی هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.
9ـ بازرسان: آقایان ناصر اکرامیان به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و مسعود حجتی به شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای یک سال تعیین شدند.
ش1726153 ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/7/10
آگهی 1168463
آگهی تاسیس موسسه بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی‌سرپرست حضرت علی اکبر نجف‌آباد
باستناد نامه شماره 2974/3/12 ـ 10/6/92 اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر نجف آباد در تاریخ 21/6/92 شماره ثبت 315 شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
1ـ نام موسسه: بنیاد خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست حضرت علی اکبر نجف آباد.
2ـ موضوع موسسه: نگهداری و سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بقیه شرح ماده 7 اساسنامه.
3ـ تابعیت: جمهوری اسلامی ایران.
4ـ مرکز اصلی موسسه: نجف آباد خیابان شریعتی فلکه بسیج کوچه معین پلاک 3 کدپستی 8515717731.
5ـ اسامی موسسین: مسعود حجتی، محمد جعفر حمیدی، مسعود منتظری، ابوالفضل ابوترابی، سید مهدی صادقی، علیرضا حاجی صادقیان، سعید کرمی، بیژن عظیمی، حجت اله طاهری، ابراهیم یاوریان و خانمها: احترام حجتی نجف آبادی، بتول حجتی نجف آبادی.
6ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
7ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: مسعود حجتی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره محمد جعفر حمیدی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابوالفضل ابوترابی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس سعید کرمی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت خزانه دار ابراهیم یاوریان کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت عضو اصلی بعنوان اعضای اصلی و مهدی صادقی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید مسعود منتظری کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر است.
8ـ دارایی موسسه: مبلغ یکصد میلیون ریال که توسط خیرین پرداخت و در اختیار موسسه قرار گرفته است.
9ـ بازرسان: آقایان حجت اله طاهری کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بیژن عظیمی کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 21/6/92 تکمیل گردید.
ش10255000811106865493 مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi