تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای احمد امیرآبادی فراهانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد امیرآبادی فراهانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  544987xxxx
 • صادره از  فراهان
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  5
متولد 1352 در امیرآباد
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه
 • عضو شورای اسلامی شهر قم

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد
 • دانشجوی دوره دکتری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان قم مرکز قم
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان قم مرکز قم
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال چهارم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال سوم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1398/2/30
آگهی 14610205
آگهی تغییرات دیده بان شفافیت و عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 27/1/98 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه منتهی به 29/12/96 تصویب شد اعضای هیئت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند : آقای احمد توکلی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد دهقانی نقندر به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای احمد امیرآبادی فراهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیدرسول سادات نژاد به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیداحسان خاندوزی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن جلواتی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای فرزاد تذری به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای توحید آتشبار به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره بازرسین بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند : آقای محمدرضا میرشمسی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی آقای محمدحسن طریقت منفرد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/30
آگهی 14610208
آگهی تغییرات دیده بان شفافیت و عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/11/1397 ومجوز شماره وارد شوید مورخ 27/1/98 وزارت کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد توکلی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد دهقانی نقندر به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد امیرآبادی فراهانی به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار انتخاب شدند . آقای علی اشرف نوری به کدملی وارد شوید برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب شد امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار به شرح زیر است : « کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود » . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/17
آگهی 14369924
آگهی تغییرات بین المللی خیریه فرهنگی باقر العلوم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۴۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد امیر آبادی فراهانی بشماره ملی وارد شوید واصغر عبداللهی بشماره ملی 0381538648به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند.
ش971001208576691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/29
آگهی 13382688
آگهی تغییرات دیده بان شفافیت و عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1395 و مجوز به شماره وارد شوید مورخ 17/12/95 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد توکلی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و الیاس نادران به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و احمد امیرآبادی فراهانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و سید رسول سادات نژاد به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و سیداحسان خاندوزی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و محسن جلواتی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و فرزاد تذری به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و توحید آتشبار به کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. حسین نجابت به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمدحسن طریقت منفرد به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/29
آگهی 13382708
آگهی تغییرات دیده بان شفافیت و عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/09/1395 و مجوز به شماره وارد شوید مورخ 17/12/95 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد توکلی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید رسول سادات نژاد به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و احمد امیرآبادی فراهانی به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و محمدرضا محمدخانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت - مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi