آقای احمد انارکی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد انارکی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  542995xxxx
 • صادره از  انار
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1348
سمت(ها):
 • کارشناس رسمی دادگستری

تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمان مرکز رفسنجان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1397/4/9
آگهی 14097642
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۶۱۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/6/1394 و مجوز شماره 357972/15 , 962 مورخ 15/12/96 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: احمد انارکی ک. م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا علی اکبری ک. م وارد شوید بسنت نایب رئیس هیئت مدیره، رحیم آقاسی نژاد 5 ک. م وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره واقای مجید شهادت ک. م وارد شوید برای مدت تصدی هیئت مدیره تعیین وامضا کلیه قراردادها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت با دوامضا آقای مجید شهادت مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت آقای احمد انارکی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند_بود و در غیاب رئیس هیات مدیره امضای آقای حمیدرضا علی اکبری هیات مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/6
آگهی 14087724
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۶۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/6/1394 و مجوز شماره 357972/15 , 962 مورخ 15/12/96 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: احمد انارکی ک. م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا علی اکبری ک. م وارد شوید بسنت نایب رئیس هیئت مدیره، رحیم آقاسی نژاد 5 ک. م وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره واقای مجید شهادت ک. م وارد شوید برای مدت تصدی هیئت مدیره تعیین وامضا کلیه قراردادها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت با دوامضا آقای مجید شهادت مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت آقای احمد انارکی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند_بود و در غیاب رئیس هیات مدیره امضای آقای حمیدرضا علی اکبری هیات مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi