آقای عبدالرضا هاشم زائی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عبدالرضا هاشم زائی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  540979xxxx
 • صادره از  خور و بیابانک
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  4
متولد 1323 در داراب
سمت(ها):
 • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران

تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی فیزیک و برق با گرایش قدرت
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/4/3
آگهی 14660729
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت هم اندیشان دادخواه درتاریخ 27/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کمک به ایجاد شفافیت و کاهش فساد در سطح جامعه با توجه به مجوزشماره وارد شوید تاریخ 15/12/97 از وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، کوچه جلیل مژدهی ، کوچه معیر 1 ، پلاک 50 ، ساختمان جنباز شهید علی شکراللهی ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : اولین مدیران : آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره آروین به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمود حسینی پزوه به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدجواد فتحی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا هاشم زائی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/28
آگهی 1387921
آگهی تغییرات شرکت مواد معدنی تامین کانی شرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۲۵۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۳۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 28/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس موسوی بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
آقای عبدالرضا هاشم زائی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای روح اله موسوی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
آقای علی هاشم زائی نهبندان به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
آقای ارس اشراقی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای بقیه مدت تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1800797 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/4
آگهی 1251873
آگهی تغییرات شرکت مواد معدنی تامین کانی شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۲۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان علی هاشم زائی نهبندان با کدملی 0058950877, عبدالرضا هاشم زائی با کدملی 5409799925, عباس موسوی باکدملی وارد شوید و روح اله موسوی با کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
خانم آوید اشراقی با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا اسدی با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پ1740575 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/4
آگهی 1251874
آگهی تغییرات شرکت موادمعدنی تامین کانی شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۲۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۲۳۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عباس موسوی با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره, عبدالرضا هاشم زائی با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, روح اله موسوی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علی هاشم زائی نهبندان با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پ1740573 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi