آقای علی وقفچی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی وقفچی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    539938xxxx
  • صادره از  -
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  1
متولد 1345 در طارم
سمت(ها):
  • استاد دانشگاه

تحصیلات:
  • دکتری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان زنجان مرکز زنجان/طارم

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/10/23
آگهی 15011884
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مجمع توسعه کشاورزی مردم درتاریخ 11/10/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده ودر موضوع کشاورزی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. بموجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 22/08/1398 وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 16، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دردشت تهرانپارس، بزرگراه شهید سردار حسن باقری، خیابان 149 غربی، پلاک 64، طبقه دوم کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 10,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علیرضا الوندی به شماره ملی وارد شوید دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه آقای علی وقفچی به شماره ملی وارد شوید دارنده 5,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علیرضا الوندی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای احمد قلی یان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای مرتضی توکلی نیک به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای کرم رضا محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای علی وقفچی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم صدیقه میرزایی بازرگانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. عظیم رهایی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و زهرا براتی به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ981011581804904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi