رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای رضا شیران خراسانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رضا شیران خراسانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  522888xxxx
 • صادره از  چناران
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  13
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1342 در مشهد
سمت(ها):
 • مشاور وزیر کشور
 • مشاور شهردار تهران

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز مشهد/کلات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  13
تاریخ
متن آگهی
1394/4/6
آگهی 12231581
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا ع به‌شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/11/08 و مجوز شماره 1714/02/03/02/100/2179/931060351 مورخ 14/12/1393 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب ـ معاونت اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حسین رضایی به شماره ملی1288573431 به سمت نایب رییس هیئت مدیره محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عباس متولی عنبرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل زهرا سادات مشیر استخاره به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. و اوراق عادی و مراسلات با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پ940327606306925  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/6
آگهی 12231709
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) به‌شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/1393 و مجوز شماره 1714/02/03/02/100/2179/931060351 مورخ 14/12/1393 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب ـ معاونت اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی محمدحسین رضایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی محمد باقر ضمیر خورسندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی سیدعباس متولی عنبرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی زهرا سادات مشیر استخاره به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی محمد تقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد. محمود مقنیان به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی مداح قرقی به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ940327286294195  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/24
آگهی 1471456
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 8/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا شیران خراسانی با کدملی وارد شوید بعنوان عضو جدید هیئت مدیره از شهرداری تهران با شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای حجت ا.. تاج محمدی برای باقی مانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. و در نتیجه آقای فرشید گل زاده کرمانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبر غیرتی آرانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی لیالی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد کریمی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای رضا شیران خراسانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شهرداری تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پ1832976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/26
آگهی 967346
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) به ‌شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابوذر خضرایی افضلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی غفاری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و خانم زهراسادات مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید ابوذر خضرایی افضلی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ 9/11/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109456426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/24
آگهی 965162
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای علی مغنیان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مداح قرقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 11/9/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای سید ابوذر خضرایی افضلی به شماره ملی وارد شوید و آقای مصطفی غفاری به شماره ملی وارد شوید و خانم زهرا سادات مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 11/9/1393.
در تاریخ 09/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011109421393 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/24
آگهی 965163
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای علی مغنیان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مداح قرقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 11/9/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای سید ابوذر خضرایی افضلی به شماره ملی وارد شوید و آقای مصطفی غفاری به شماره ملی وارد شوید و خانم زهرا سادات مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 11/9/1393.
در تاریخ 09/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011109421498 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/24
آگهی 10373201
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) به شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی مغنیان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مداح قرقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 11/9/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل و آقای سید ابوذر خضرایی افضلی به شماره ملی وارد شوید و آقای مصطفی غفاری به شماره ملی وارد شوید و خانم زهرا سادات مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 11/9/1393. در تاریخ 09/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/6/6
آگهی 10165442
آگهی تأسیس شرکت ندای مجمع راسخ با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 22/05/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/05/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. 1 موضوع شرکت: زیباسازی شهری ساخت تابلو فضای سبز بازیافت و خدمات پذیرایی مراسمات و اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان انقلاب خیابان کارگر شمالی کوچه شهید برهانی پلاک 7 واحد 2 کدپستی وارد شوید 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می‌باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. 2 5 آقای سید مهدی طباطبائی علی آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3 5 آقای محمدتقی مهرورزگیگاسری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 4 5 آقای محمد علیزاده عربی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. 5 5 آقای محمد علیزاده عربی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/1
آگهی 10555777
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) به شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 06/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای علیرضا ذولفیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا ظریف‌رمضانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 06/11/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا شیران‌خراسانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل و آقای محمدحسین مدهوش‌طوسی به شماره ملی وارد شوید و آقای فرهاد یعقوبی‌قزوینی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمدصادق خرازی به شماره ملی وارد شوید و خانم زهراسادات مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 06/11/1391

در تاریخ 18/02/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/1
آگهی 10207686
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) به شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد یعقوبی قزوینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین مدهوش طوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمدصادق خرازی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهراسادات مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای رضا شیران خراسانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمدحسین مدهوش طوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. 2 امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت موسسه معتبر است. در تاریخ 18/02/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/9/11
آگهی 9600125
آگهی تصمیمات شرکت علائم راهنمایی و فنی ایران (عرف ایران) سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۰۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ 7/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/89 واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی‌البدل میباشد و ماده 28 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید جعفر تشکری‌هاشمی به کدملی وارد شوید ـ جعفر حصاری‌نژاد به کدملی وارد شوید ـ فضل‌اله اسلامی به کدملی وارد شوید ـ محمدجواد شوشتری به کدملی وارد شوید ـ رضا شیران‌خراسانی به کدملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره ـ حسن آقائی به کدملی وارد شوید بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره ‌ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 8/4/89 سید جعفر تشکری‌هاشمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جعفر حصاری‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فضل‌اله اسلامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/26
آگهی 11927209
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) به ‌شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 11/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای فرهاد یعقوبی‌قزوینی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین رضائی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید ابوذر خضرایی‌افضلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی غفاری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زهراسادات‌ مشیراستخاره به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه‌دار و آقای محمدتقی کشاورز به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای رضا شیران‌خراسانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای سید ابوذر خضرایی‌افضلی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

در تاریخ 9/11/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/24
آگهی 11049650
آگهی تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 11/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای علی مغنیان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مداح‌قرقی به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 11/9/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد یعقوبی‌قزوینی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای محمدحسین رضائی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای محمدتقی کشاورز به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل و آقای رضا شیران‌خراسانی به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان عضو علی‌البدل و آقای سید ابوذر خضرایی‌افضلی به شماره‌ملی وارد شوید و آقای مصطفی غفاری به شماره‌ملی وارد شوید و خانم زهرا سادات مشیراستخاره به شماره‌ملی وارد شوید تا تاریخ 11/9/1393.

در تاریخ 09/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi