تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای قلی اله قلی زاده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
قلی اله قلی زاده
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  519849xxxx
 • صادره از  کلیبر
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  7
متولد 1339 در اهر
سمت(ها):
 • دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز خداآفرین/هوراند/کلیبر
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1393/7/15
آگهی 1624711
آگهی تغییرات شرکت آذر سلین ارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ آقای مصطفی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل اله قلی زاده ش ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رفیقه آلهقلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای هادی اکبرزاده بشرویه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم موزن بشرویه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ امضای کلیه اسناد شرکت از قبیل چک سفته بروات و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ930629583278358  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/31
آگهی 1625744
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش ارین البرز سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹۵۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 26/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمد ناصری به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت البرز دارو شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره.
آقای علی علنی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
آقای ارسلان اصلانی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت پخش البرز شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
آقای امید سیدی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر می باشد.
پ1868135 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/1/9
آگهی 1372216
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش ارین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به سمتهای ذیل تا تاریخ 9/2/94 انتخاب گردیدند:
آقای علی اکبر خطیبی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای اردشیر متقیان سلماسی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای ارسلان اصلانی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت پخش البرز سهامی عام به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره، آقای امید سیدی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد.
پ1786713 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/1
آگهی 939205
آگهی تأسیس شرکت آذر سلین ارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 6/10/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه. ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد کوچه نهم پ 9 ساختمان سعادت واحد 12 ـ کدپستی 1465783749.
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1329 مورخ 19/9/1391 نزد بانک ملت شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5 ـ خانم رفیقه الهقلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5 ـ آقای مصطفی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5 ـ آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5 ـ آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
1ـ8ـ آقای نوید جعفری جی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ8ـ خانم لیلا حقیقی پارسا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل
پ18279000011108700281 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/1
آگهی 939205
آگهی تأسیس شرکت آذر سلین ارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 6/10/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه. ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد کوچه نهم پ 9 ساختمان سعادت واحد 12 ـ کدپستی 1465783749.
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1329 مورخ 19/9/1391 نزد بانک ملت شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5 ـ خانم رفیقه الهقلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5 ـ آقای مصطفی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5 ـ آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5 ـ آقای قلی اله قلی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
1ـ8ـ آقای نوید جعفری جی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ8ـ خانم لیلا حقیقی پارسا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل
پ18279000011108700281 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/1
آگهی 12015121
آگهی تأسیس شرکت آذر سلین ارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 6/10/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه. ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد کوچه نهم پ 9 ساختمان سعادت واحد 12 ـ کدپستی 1465783749.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1329 مورخ 19/9/1391 نزد بانک ملت شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ خانم رفیقه الهقلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5 ـ آقای مصطفی اله‌قلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5 ـ آقای قلی اله‌قلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5 ـ آقای قلی اله‌قلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ8ـ آقای نوید جعفری‌جی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ خانم لیلا حقیقی‌پارسا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/1
آگهی 12015121
آگهی تأسیس شرکت آذر سلین ارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 6/10/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه. ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد کوچه نهم پ 9 ساختمان سعادت واحد 12 ـ کدپستی 1465783749.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1329 مورخ 19/9/1391 نزد بانک ملت شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ خانم رفیقه الهقلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5 ـ آقای مصطفی اله‌قلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5 ـ آقای قلی اله‌قلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5 ـ آقای قلی اله‌قلی‌زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ8ـ آقای نوید جعفری‌جی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ خانم لیلا حقیقی‌پارسا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi