رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شکوه سلیمی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
شکوه سلیمی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    032349xxxx
  • صادره از  کرج
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 16032750
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 528321 و شناسه ملی 14007703689
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آقای منصور منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15899760
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 528321 و شناسه ملی 14007703689
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- آقای مصطفی منصوری به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/4/2
آگهی 15866472
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/21
آگهی 15347322
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 481938 و شناسه ملی 14005365696
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره مصطفی منصوری به شماره ملی 0410144975(خارج از سهامداران و خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره یا یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/1
آگهی 14216605
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ علی مهریان اصفهانی به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضا و خارج از سهامداران ) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاءهیئت مدیره ه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970624659839589  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/25
آگهی 14111790
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تولیدی سرمایه گذاری ایرانیان درتاریخ 17/04/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات و فعالیتها در زمینه تولید تهیه و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و حق العمل کاری و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و ارائه کلیه خدمات تشریفات. بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیردیجیتالی و انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری و و اقتصادی و سرمایه گذاری مجاز در کلیه امور تولیدی و عمرانی و بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه گذاری و تولیدی و خدماتی و صنعتی از جمله ساخت و تولید انواع ماشین آلات ریلی و جاده‌ای و کشاورزی و صنایع کشتی سازی و قطعات و تجهیزات آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خارجی و داخلی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه صنایع تولیدی و تبدیلی و مدیریتی شرکت در و برگزاری نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی مجاز و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ایجاد شعب و نمایندگی و اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور کلیه موارد مذکور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبائی شمالی خیابان بیستم شرقی پلاک 4 طبقه دوم واحد 4 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 11/97/1274 مورخ 10/04/1397 نزد بانک بانک پارسیان شعبه اختیاره با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی منصوری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی مهریان اصفهانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خودرو نمای هوشمند پارس به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ساره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مهدی میرزائی نقلبری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/25
آگهی 13805395
آگهی تغییرات شرکت پانیذ گستر پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا منصوری به شماره ملی وارد شوید خانم شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید خانم طناز مشایخی نظام آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/25
آگهی 13805403
آگهی تغییرات شرکت پانیذ گستر پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره خانم شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم طناز مشایخی نظام آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/4
آگهی 13619201
آگهی تغییرات شرکت پانیذ گستر پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد درخشان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و طناز مشایخی نظام آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و عهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/28
آگهی 13607931
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید حسین شب گرد به شماره ملی وارد شوید خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ساره منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/28
آگهی 13607944
آگهی تغییرات شرکت کیان موتور وارنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شکوه سلیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره حسین شب گرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علی مهریان اصفهانی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضائ رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi