آقای رحیم زارع

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رحیم زارع
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  513968xxxx
 • صادره از  بوانات
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1354 در بوانات
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • سربازرس حوزه تجارت خارجی سازمان بازرسی کل کشور

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز آباده/بوانات/خرمبید
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان فارس مرکز آباده/بوانات
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون اقتصادی در سال چهارم
 • سخنگوکمیسیون اقتصادی در سال سوم
 • سخنگوکمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/4/20
آگهی 14692158
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن بین المللی ورزش توکی ما درتاریخ 16/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع ورزشی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود دارایی موسسه . موسسه دارای وارد شوید ریال دارایی میباشد مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، تهرانپارس ، خیابان شهید داریوش سلطانی ( 137 ) ، خیابان 45 متری شریعتی غربی ، پلاک 180 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران : آقای سید ماهان حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای سید مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای حسن زمانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید فرهاد حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل خانم خورشید رشیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره آقای رحیم زارع به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار ودر غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود ستار رخشا فرزند به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و سید محمود قاضی میر سعید به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره وارد شوید مورخه 22/12/97 وزارت کشور آگهی شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi