آقای علی‌رضا محجوب

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی‌رضا محجوب
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  032111xxxx
 • صادره از  کرج
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  8
متولد کرج
سمت(ها):
 • دبیر کل خانه کارگر

تحصیلات:
 • کارشناسی تاریخ
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال چهارم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال سوم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال دوم
 • عضو کمیسیون اجتماعی در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان مرکز تهران ( تهران/ری/شمیرانات )
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1399/9/5
آگهی 15507437
آگهی تغییرات اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13930 و شناسه ملی 10100525380
آگهی تغییرات موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 27/05/1397 ومجوز123304/15مورخ 11/6/1396وزارت علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا محجوب با کدملی وارد شوید به عنوان ریاست هیات امنا موسسه انتخاب شدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/10/8
آگهی 14375636
آگهی تغییرات اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۳۸۰
آگهی تغییرات موسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه هئیت موسس مورخ 12/12/1394 و مجوز شماره 123304/15 مورخ 11/06/1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آقایان : علیرضا محجوب به شماره ملی وارد شوید و ابوالقاسم سرحدی زاده به شماره ملی وارد شوید و علی ربیعی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضا هیئت موسس برای عضویت در هیئت امنا و آقایان محمد تقی خانی به شماره ملی وارد شوید و حبیب اله رسولی به شماره ملی وارد شوید و محسن محسنی ساروی به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت علمی برای عضویت در هیئت امناء و سید علی میر خلیلی به شماره ملی وارد شوید بعنوان روحانی برای عضویت در هیئت امنا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد گردیدند. درضمن آقای حسن خالقی به شماره ملی وارد شوید با حکم وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده آن وزارتخانه در هیات امنا و آقای رضا آقاعلیخانی به شماره ملی وارد شوید با حکم استاندار محترم تهران به عنوان نماینده آن استانداری در هیات امنا معرفی گردید.
- محل موسسه به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ، خیابان خرمشهر ، پلاک 202 ، طبقه اول کد پستی1533744711 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/11
آگهی 14185592
آگهی تغییرات اطلاع رسانی وخبر گزاری کار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1397 و مجوز شماره 302893/97 مورخ 21/05/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا محجوب به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدابوتراب فاضل به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود رحمت حیدری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) آقای افشین حبیب زاده کلی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970604441684339  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/12
آگهی 14029392
آگهی تغییرات دارالقران الکریم خانه کارگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۲۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1393 و تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران به شماره 1795/23193 مورخ 26/9/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، خ اردیبهشت، نبش کوچه حقیقت بیان، پلاک 32 کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علیرضا محجوب با کدملی وارد شوید با در یافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ریال وارد شوید ریال کاهش داد. و سیدابراهیم افتخاری با کدملی وارد شوید با در یافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ریال وارد شوید ریال کاهش داد. و مریم گیلانپور با کدملی وارد شوید با در یافت مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ریال وارد شوید ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا محجوب با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال خانم مریم گیلان پور با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال آقای سیدابراهیم افتخاری با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال اساسنامه جدید در 67 ماده و 40 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/5
آگهی 721385
آگهی تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت رسول عصر ثقلین
موسسه فوق در تاریخ15/6/91 تحت شماره30010 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/6/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
1ـ موضوع موسسه: آموزش عمومی الف) آموزش قرآن کریم (روانخوانی فصیح خوانی قرائت ترتیل و تحقیق حفظ ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب زبان قرآن مقدماتی ) ب ) آموزش قرآن صاعد دعاشناسی مناجات ابتهال صحیفه سجادیه ج) آموزش نغمات همخوانی تواشیح اذان مدیحه سرایی مرثی سرایی د) آموزش احکام احکام نوجوانان جوانان بانوان احکام اقتصادی امور فرهنگی الف ـ برگزاری محافل مجامع و همایش های قرآنی جشنواره های آیات نمایشگاههای کتاب و محصولات قرآنی ج ـ برگزاری سخنرانی های مذهبی دـ تولید توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ انقلاب خ ابوریحان خ لبافی نژاد پ93 ـ کدپستی5444564645
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.
5 ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5 ـ خانم مریم گیلان پور به شماره ملی0033013616 به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5ـ آقای طه محجوب به شماره ملی0068586167 به سمت عضو هیئت مدیره
3ـ5ـ آقای سید ابراهیم افتخاری به شماره ملی0045291306 به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5ـ آقای علیرضا محجوب به شماره ملی0321118375 به سمت عضو هیئت مدیره
5ـ5ـ آقای علیرضا محجوب به شماره ملی0321118375 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 ـ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای علیرضا محجوب مدیرعامل و مریم گیلان پور و ممهور به مهر موسسه رسول عصرثقلین معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ18279000011105660724 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/5
آگهی 10219785
آگهی تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت رسول عصر ثقلین
موسسه فوق در تاریخ 15/6/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/6/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: 1 موضوع موسسه: آموزش عمومی الف) آموزش قرآن کریم (روانخوانی فصیح خوانی قرائت ترتیل و تحقیق حفظ ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب زبان قرآن مقدماتی) ب) آموزش قرآن صاعد دعاشناسی مناجات ابتهال صحیفه سجادیه ج) آموزش نغمات همخوانی تواشیح اذان مدیحه سرایی مرثی سرایی د) آموزش احکام احکام نوجوانان جوانان بانوان احکام اقتصادی امور فرهنگی الف برگزاری محافل مجامع و همایش‌های قرآنی جشنواره‌های آیات نمایشگاههای کتاب و محصولات قرآنی ج برگزاری سخنرانی‌های مذهبی د تولید توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران خ انقلاب خ ابوریحان خ لبافی نژاد پ 93 کدپستی وارد شوید 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می‌باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم مریم گیلان پور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 5 آقای طه محجوب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 3 5 آقای سید ابراهیم افتخاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 4 5 آقای علیرضا محجوب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 5 5 آقای علیرضا محجوب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای علیرضا محجوب مدیرعامل و مریم گیلان پور و ممهور به مهر موسسه رسول عصرثقلین معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد_شد. 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/5
آگهی 721385
آگهی تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت رسول عصر ثقلین
موسسه فوق در تاریخ15/6/91 تحت شماره30010 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/6/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
1ـ موضوع موسسه: آموزش عمومی الف) آموزش قرآن کریم (روانخوانی فصیح خوانی قرائت ترتیل و تحقیق حفظ ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب زبان قرآن مقدماتی ) ب ) آموزش قرآن صاعد دعاشناسی مناجات ابتهال صحیفه سجادیه ج) آموزش نغمات همخوانی تواشیح اذان مدیحه سرایی مرثی سرایی د) آموزش احکام احکام نوجوانان جوانان بانوان احکام اقتصادی امور فرهنگی الف ـ برگزاری محافل مجامع و همایش های قرآنی جشنواره های آیات نمایشگاههای کتاب و محصولات قرآنی ج ـ برگزاری سخنرانی های مذهبی دـ تولید توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ انقلاب خ ابوریحان خ لبافی نژاد پ93 ـ کدپستی5444564645
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.
5 ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5 ـ خانم مریم گیلان پور به شماره ملی0033013616 به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5ـ آقای طه محجوب به شماره ملی0068586167 به سمت عضو هیئت مدیره
3ـ5ـ آقای سید ابراهیم افتخاری به شماره ملی0045291306 به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5ـ آقای علیرضا محجوب به شماره ملی0321118375 به سمت عضو هیئت مدیره
5ـ5ـ آقای علیرضا محجوب به شماره ملی0321118375 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 ـ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای علیرضا محجوب مدیرعامل و مریم گیلان پور و ممهور به مهر موسسه رسول عصرثقلین معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ18279000011105660724 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/7/5
آگهی 10219785
آگهی تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت رسول عصر ثقلین
موسسه فوق در تاریخ 15/6/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/6/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: 1 موضوع موسسه: آموزش عمومی الف) آموزش قرآن کریم (روانخوانی فصیح خوانی قرائت ترتیل و تحقیق حفظ ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب زبان قرآن مقدماتی) ب) آموزش قرآن صاعد دعاشناسی مناجات ابتهال صحیفه سجادیه ج) آموزش نغمات همخوانی تواشیح اذان مدیحه سرایی مرثی سرایی د) آموزش احکام احکام نوجوانان جوانان بانوان احکام اقتصادی امور فرهنگی الف برگزاری محافل مجامع و همایش‌های قرآنی جشنواره‌های آیات نمایشگاههای کتاب و محصولات قرآنی ج برگزاری سخنرانی‌های مذهبی د تولید توزیع و عرضه محصولات و تبلیغات قرآنی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران خ انقلاب خ ابوریحان خ لبافی نژاد پ 93 کدپستی وارد شوید 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می‌باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم مریم گیلان پور به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 5 آقای طه محجوب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 3 5 آقای سید ابراهیم افتخاری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 4 5 آقای علیرضا محجوب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره 5 5 آقای علیرضا محجوب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای علیرضا محجوب مدیرعامل و مریم گیلان پور و ممهور به مهر موسسه رسول عصرثقلین معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد_شد. 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi