رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مصطفی جعفری امین آبادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مصطفی جعفری امین آبادی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    511000xxxx
  • صادره از  شاهین شهر
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  7
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1400/1/16
آگهی 15728042
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مصطفی جعفری امین ابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/16
آگهی 15728053
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/16
آگهی 15728086
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مصطفی جعفری امین ابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/6
آگهی 14860569
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980728370395839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/22
آگهی 14816963
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980701578444248  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/22
آگهی 14789593
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980613540269249  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/22
آگهی 9417627
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامیار صنعت جاوید درتاریخ 12/11/1393 به شماره ثبت467511 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خریدوفروش خودروو خودروهای فرسوده و ماشین آلات کشاورزی و راهسازی ـ شرکت درمناقصات و مزایدات مربوط به موارد فوق الذکر و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و"درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم". مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی بالاترازبلوارمیرداماد بن بست یاس پلاک 1 واحد17 کدپستی1913635191 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 169/68478 مورخ 27/9/93 نزد بانک ملت شعبه خ پنجم نیروی هوائی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: سیدحسن یاسینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش ـ م1229350705. سیدکمال یاسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش ـ م 1229970363سیدعباس یاسینی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به ش ـ م وارد شوید به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته وبروات واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد "ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد "
پ931112579324629  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi