آقای محمد حسن نژاد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد حسن نژاد
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  505934xxxx
 • صادره از  جلفا
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  4
متولد 1360 در جلفا
سمت(ها):
 • هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیرعامل کارگزاری بورس آستان قدس رضوی

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت مالی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز جلفا/مرند
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1393/4/24
آگهی 1492425
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران تدبیر گران امین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث شریفی به کد ملی 2296950450به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم لیلا مواسات به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسن نژاد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای کیومرث شریفی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ93040297125 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/6/7
آگهی 1139094
آگهی تغییرات شرکت مهندسی قدس نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 6/3/92 هیئت مدیره مورخ 27/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: محمدرضا نوری ش ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسن نژاد ش ملی وارد شوید به نمایندگی از استان قدس رضوی به سمت عضو و سیدمحمد هاشمی ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توزیع نیروی برق تهران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ماجدی ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بین المللی متحدین صالح به سمت عضو و مسعود عدل جو ش ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه مهندسی و احداث مدبر به سمت عضو و فرخ امینی ش ملی وارد شوید خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل.
2ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
3ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل معتبر است و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مالی با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مدیر امور مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره غیر از رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1684636 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/25
آگهی 10505409
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی قدس نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 26/4/91 محمد حسن نژاد به کدملی وارد شوید بعنوان نماینده آستان قدس رضوی به جای حسن غفوری فرد به کدملی وارد شوید و محمدرضا نوری به کدملی وارد شوید نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی وارد شوید به جای سعید ساقیان به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره برای باقی دوره مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/25
آگهی 944932
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی قدس نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 26/4/91 محمد حسن نژاد به کدملی وارد شوید بعنوان نماینده آستان قدس رضوی به جای حسن غفوری فرد به کدملی وارد شوید و محمدرضا نوری به کدملی وارد شوید نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی وارد شوید به جای سعید ساقیان به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره برای باقی دوره مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پ18279000011107961004 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi