رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای امیررضا خسروی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
امیررضا خسروی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    504979xxxx
  • صادره از  پارس آباد
  • شرکت‌ها  6
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   6

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1399/10/15
آگهی 15583401
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 211439 و شناسه ملی 10102529006
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1399 و مجوز شماره 22037/602/99 مورخ 11/03/1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر تعییین گردید: آقای امیر رضا خسروی با کد ملی 5049792622به نمایندگی از شرکت آسان پرداخت پرشین ثبت شده به شماره 8091 و شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب گردید. آقای رضا جعفری با کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. آقای احمد جوادی‏پور با کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از طرف بنیاد علوی ثبت شده به شماره 385 و شناسه ملی شماره وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای حسن صنعتی با کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از بنیاد مستضعفان ثبت شده به شماره 1983 و شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای عبدالامین خدایی نساج با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ جامع سینا ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی شماره وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ب - امضاء اسناد بانکی تعهدآور و اوراق عادی به شرح زیر مورد تایید اعضاء قرار گرفت: حق امضای کلیه اسناد بانکی و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. تبصره: به منظور تسریع وتسهیل در امور شرکت ، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره می توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامه ها و مکاتبات اداری و امضاء اوراق بهادار و اسناد تعهد آور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/27
آگهی 15254651
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 403717 و شناسه ملی 10320548447
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، آقای شعبان مرادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مصطفی زه تابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات ماده 40 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات پولی و مالی معتبر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات مربوط به آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات پولی و مالی معتبر داخلی و خارجی. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاک اموال منقول و غیر منقول. ـ تنظیم صورت های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیابت مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ990325571329448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/22
آگهی 14691630
آگهی تغییرات کانون مهندسی هزینه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۱۴۳۹۳
پیرو آگهی تاسیس شماره وارد شوید مورخ 2/4/98 اعلام می‌دارد : خانم حمیده عسگری بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای امیررضا خسروی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/9
آگهی 14658378
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1398 و مجوز شماره 29556/ 602/ 98 مورخ 11/ 3/ 1398 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردید : آقای امیررضا خسروی با کدملی وارد شوید به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رضا جعفری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و آقای محمدرضائی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد علوی شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/17
آگهی 14517155
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/1397 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 18/11/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسن الله رادمهر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیررضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای سرپرست و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب سرپرست با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء سرپرست همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/3/24
آگهی 14064800
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/12/1396 ومجوز شماره 13081/602/97 مورخه 18/2/1397 و مجوز شماره 37032/97 مورخه 30/2/1397 بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی دباغ عالی نصب با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره محمدرضائی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره امین شیرکانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره امیررضا خسروی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد بانکی و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به منظور تسریع وتسهیل در امور شرکت، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره می‌توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامه‌ها و مکاتبات اداری و امضاء اوراق بهادار و اسناد تعهد آور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/5
آگهی 12922959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/03/1395 و مجوز شماره 8738 , 122 مورخ 8/4/95 سازمان بورس و اوارق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره. محمد رضا سروش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره. ناصر شاهباز به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. امیر رضا خسروی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. سعید بداغی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/4
آگهی 1530261
آگهی تغییرات شرکت پترو فرهنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید اکبری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی طاهری نجف آبادی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علی منزوی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمود معصومی سنجانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره امیر رضا خسروی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای چکها کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از آقایان حمید اکبری، محمود معصومی سنجانی و امیررضا خسروی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهند بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی خیابان میرداماد خیابان نساء خیابان پیرزاده پلاک 38 کد پستی وارد شوید تغییر یافت .
پ930424955478331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi