تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای حسن سلیمانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسن سلیمانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  496962xxxx
 • صادره از  صحنه
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  6
متولد 1332 در صحنه
سمت(ها):
 • قاضی دادگستری

تحصیلات:
 • کارشناسی حقوق قضائی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان کرمانشاه مرکز دینور/صحنه/هرسین/کنگاور
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان کرمانشاه مرکز بیستون/صحنه/هرسین/کنگاور
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از استان کرمانشاه مرکز کنگاور
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان مرکز کرمانشاه

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1398/4/20
آگهی 14692158
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن بین المللی ورزش توکی ما درتاریخ 16/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع ورزشی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود دارایی موسسه . موسسه دارای وارد شوید ریال دارایی میباشد مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، تهرانپارس ، خیابان شهید داریوش سلطانی ( 137 ) ، خیابان 45 متری شریعتی غربی ، پلاک 180 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران : آقای سید ماهان حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای سید مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای حسن زمانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید فرهاد حسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل خانم خورشید رشیدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره آقای رحیم زارع به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار ودر غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود ستار رخشا فرزند به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و سید محمود قاضی میر سعید به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره وارد شوید مورخه 22/12/97 وزارت کشور آگهی شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/12
آگهی 9397289
آگهی انحلال موسسه حکمت مدیریت اندیشه به شماره ثبت ۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور درتاریخ فوق منحل شد وآقای حسن سلیمانی ش م وارد شوید به عنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید.محل تصفیه به نشانی تهران میدان توحید خیابان توحید پلاک10واحد3 کدپستی 1457785483تعیین گردید.
پ931101758970685  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/7
آگهی 657118
آگهی تأسیس موسسه حکمت مدیریت اندیشه
موسسه فوق در تاریخ 20/4/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/4/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی.
2ـ ارائه راه کارها و بهبود سیستم ها و روش ها.
3ـ برگزاری سمینارها و همایشها و نشستها.
4ـ اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و حمایتی.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان توحید ـ خیابان توحید یکم ـ پلاک 10 ـ ـ کدپستی 1457785484
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ 5 ـ آقای علیرضا رخشنده رو به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ آقای غفور پاک نهاد به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ آقای احمد علیزاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
4ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
5ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک حسن سلیمانی ـ علیرضا رخشنده رو با مهر موسسه معتبر است.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ18279000011104052611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/7
آگهی 9769504
آگهی تأسیس موسسه حکمت مدیریت اندیشه
موسسه فوق در تاریخ 20/4/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/4/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی.

2ـ ارائه راه‌کارها و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها.

3ـ برگزاری سمینارها و همایشها و نشستها.

4ـ اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق‌ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و حمایتی.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان توحید ـ خیابان توحید یکم ـ پلاک 10 ـ ـ کدپستی 1457785484

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای علیرضا رخشنده‌رو به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای غفور پاک‌نهاد به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای احمد علیزاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک حسن سلیمانی ـ علیرضا رخشنده‌رو با مهر موسسه معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/7
آگهی 657118
آگهی تأسیس موسسه حکمت مدیریت اندیشه
موسسه فوق در تاریخ 20/4/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/4/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی.
2ـ ارائه راه کارها و بهبود سیستم ها و روش ها.
3ـ برگزاری سمینارها و همایشها و نشستها.
4ـ اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و حمایتی.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان توحید ـ خیابان توحید یکم ـ پلاک 10 ـ ـ کدپستی 1457785484
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ 5 ـ آقای علیرضا رخشنده رو به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ 5 ـ آقای غفور پاک نهاد به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
3ـ 5 ـ آقای احمد علیزاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
4ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
5ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک حسن سلیمانی ـ علیرضا رخشنده رو با مهر موسسه معتبر است.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ18279000011104052611 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/7
آگهی 9769504
آگهی تأسیس موسسه حکمت مدیریت اندیشه
موسسه فوق در تاریخ 20/4/91 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/4/91 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی.

2ـ ارائه راه‌کارها و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها.

3ـ برگزاری سمینارها و همایشها و نشستها.

4ـ اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق‌ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و حمایتی.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان توحید ـ خیابان توحید یکم ـ پلاک 10 ـ ـ کدپستی 1457785484

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5 ـ آقای علیرضا رخشنده‌رو به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای غفور پاک‌نهاد به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای احمد علیزاده به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ آقای حسن سلیمانی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک حسن سلیمانی ـ علیرضا رخشنده‌رو با مهر موسسه معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi