حمید حسنی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حمید حسنی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    491150xxxx
  • صادره از  شهریار
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  4

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/8/6
آگهی 15470158
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی کریمی پناه شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره . آقای مهدی محمودی تیمورآباد شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل . آقای حمید حسنی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/21
آگهی 14911888
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کریمی پناه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید حسنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیدعلی میررضی رنانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1ـ انجام کلیه امور جاری شرکت 2ـ انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول مطابق آئینامه معاملات 3ـ وصول و دریافت وجه هرنوع مطالبات 4 ـ مذاکره جهت اخذ وام از بانکها 5 ـ تنظیم مفاصاحساب 6 ـ مشورت و مذاکره و سازش و حل وفصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت 7 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و ثبت اسناد. 8 ـ تنظیم بودجه شرکت 9 ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور 10 ـ پیشنهاد رهن و وثیقه نهادن اموال منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه 11 ـ نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها 12 ـ تفوض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی پ980902936300398  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/22
آگهی 14202478
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1397 و مجوز مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کریمی پناه به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید حسنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعلی میررضی رنانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ970614479783693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/15
آگهی 13989327
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اساتید مهر ایرانیان درتاریخ 01/02/1397 به شماره ثبت44494 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور حقوقی توسط وکیل دارای پروانه معتبر.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میدان فردوسی ـ کوچه نمازی ـ خیابان شهید سید عباس موسوی ـ پلاک 30 ـ طبقه اول ـ واحد 1 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم لادن خدایی راد به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم مریم حسنی به شماره ملی وارد شوید دارای10000 ریال سهم الشرکه آقای حمید حسنی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم لادن خدایی راد به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مریم حسنی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمید حسنی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و قرارداد ها و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970201910754559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi