تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای محمود بهمنی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمود بهمنی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  489882xxxx
 • صادره از  ساوجبلاغ
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  5
متولد 1326 در ساوجبلاغ
سمت(ها):
 • رئیس کل بانک مرکزی

تحصیلات:
 • دکتری (اقتصاد، بانکداری، بازرگانی)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان البرز مرکز ساوجبلاغ/طالقان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1396/5/16
آگهی 13538676
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/09/1395 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخ 31 / 04 / 1396 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود بهمنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید بداغی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس جعفری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی حبیبی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهروز خالق ویردی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/1
آگهی 1550974
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/10/1392 و تاییدیه شماره 271466,121 مورخ 24/03/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی10100625070بنمایندگی آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی به کدملی1286524571بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی 10102801942به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به کدملی وارد شوید به بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی 10102258090به نمایندگی آقای عزت اله زارعی هنزکی به کدملی 0453021190بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رضا راعی به کدملی وارد شوید به بسمت عضو هیئت مدیره. صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمحمدحسین عادلی به کدملی1750351560بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی 10101907666به نمایندگی آقای محمود بهمنی به کدملی 3898829023بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مرتضی محمدخان به کدملی0040945065 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ‏آقای علی سنگینیان به شماره ملی 6599941311به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند.
پ930512774733349  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/1
آگهی 1535162
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1393 و مجوز شماره 274225,121 مورخ 10/4/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود بهمنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر با شناسه ملی وارد شوید ، به سمت رئیس هیات مدیره و محمدسخایی فولادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با شناسه ملی 10103492170، به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد حسین رمضانی فوکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی 10103669614، به سمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی 10103871690، به سمت عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر با شناسه ملی 10102197680، به سمت مدیر عامل و عضوهیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می گردد .
پ930429272476855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/14
آگهی 1418252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 8/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود بهمنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی 10103663870، بسمت رئیس هیات‎مدیره
آقای محمد سخایی‎فولادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی 10103492170، بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره.
آقای مجتبی تقی‎پور بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی 10102197680، بسمت عضو هیات‎مدیره.
آقای محمدحسین رمضانی‎فوکلائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف گروه توسعه انرژی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی 10103669614، بسمت عضو هیات‎مدیره.
آقای حمیدرضا رفیعی بشماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی 10103871690، بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره.
کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‎گردد.
پ1809335 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/21
آگهی 1239375
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/07/1392تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود بهمنی کدملی وارد شوید بجای آقای ساسان منوچهری کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به ش ملی وارد شوید بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره و آقایان سیدعمادالدین قاضوی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به ش ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسام شمس عالم کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر به ش ملی وارد شوید و محمدحسین رمضانی فوکلایی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرزی تدبیر به ش ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به ش ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب ایشان معتبر می باشد.
پ1735713 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi