رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای شهرام کوسه غراوی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
شهرام کوسه غراوی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  486905xxxx
 • صادره از  -
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1348 در کلاله
سمت(ها):
 • رئیس نظام مهندسی شرق گلستان
 • مدیر عامل شرکت ساختمانی یورت گستر

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،کارآفرینی،مطالعات منطقه ای
 • دانش آموخته دورهDBAبا گرایش استراتژیک
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان گلستان مرکز مینودشت
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون عمران در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1400/6/13
آگهی 15939790
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1536 و شناسه ملی 10700083262
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر گنبد سهامی خاص به شماره ثبت 1536 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : گل جمال حجازی بشماره ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و خلیل نیک جوی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و شهرام کوسه غراوی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده فعالیت هییت مدیره تا تاریخ 01/02/1402 انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد هر یک از دو نفر فوق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/30
آگهی 15851201
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رامین جعفر زاده اندبیلی به کد ملی0052866467 بعنوان نماینده شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو رای باقی مانده دوره تصدی تعیین و آقایان : مجید بهرامی به کدملی وارد شوید رییس هیأت مدیره ، انوشیروان باقری به کدملی2259619126 مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ، شهرام کوسه غراوی به کدملی4869054310 عضو هیأت مدیره ، محمد قربانی شندی به کدملی6649829242 عضوء هیات مدیره و رامین جعفر زاده اندبیلی به کدملی 0052866467عضوء هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی تعیین شدند. کلیه چک ها، قرارداد ها اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/27
آگهی 15847723
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1536 و شناسه ملی 10700083262
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر گنبد سهامی خاص به شماره ثبت 1536 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خلیل نیک جوی بشماره ملی وارد شوید و شهرام کوسه غراوی بشماره ملی وارد شوید و گل جمال حجازی بشماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار مواجهه اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. زینب بازیار بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و فیروزه بازیار بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/3/27
آگهی 15847767
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1536 و شناسه ملی 10700083262
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر گنبد سهامی خاص به شماره ثبت 1536 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خلیل نیک جوی بشماره ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و شهرام کوسه غراوی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره و گل جمال حجازی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/29
آگهی 15664213
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی 10100246682
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4492 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهرام کوسه غراوی به کد ملی4869054310 به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد . مجید بهرامی باکدملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره و انوشیروان باقری باکدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و شهرام کوسه غراوی باکدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و محمد قربانی شندی باکدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و علی پور نظری باکدملی4539376233 به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند . کلیه چک ها، قرارداد ها اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبرخواهد بود .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/15
آگهی 12567225
آگهی تغییراتمجمع خيرين مدرسه ساز استان گلستان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۸۶۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 26/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین کمیلی با کدملی وارد شوید و آقای شهرام کوسه غراوی با کدملی وارد شوید وخانم ایران سیدی با کدملی وارد شوید وآقای فرید عابدی و آقای احمد دستمرد با کدملی 2030821561ودوردی شیدایی وآقای عبدالغفور شریفی با کدملی وارد شوید و آقای فریدون مدنی با کدملی 3255553229و آقای محمدعلی ایزانلو با کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره اصلی و داود بخشی با کدملی 1651727570و محمد پنق با کدملی 2248537212بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای سیدباقر میرقاسمی به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم عذرا حداد درفشی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ش941005795121864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/15
آگهی 12567267
آگهی تغییراتمجمع خيرين مدرسه ساز استان گلستان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۸۶۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین کمیلی با کدملی 2121157484به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام کوسه با کدملی وارد شوید غراوی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم ایران سیدی با کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار و آقای فرید عابدی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احمد دستمردبا کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ودوردی شیدایی با کدملی 2248537212به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عبدالغفور شریفی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون مدنی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی ایزانلو با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وداوود بخشی سرابی با کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل و محمد پنق با کدملی 2248537212به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات و قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دارو مدیر کل آموزش و پرورش همراه با مهر وسایر نامه های اداری شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همرا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش941005989624588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/21
آگهی 12136094
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای شهرام کوسه غراوی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 09/12/1395 ـ خانم گل جمال حجازی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 09/12/1395 ـ آقای ایل محمد کوسه غراوی به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 09/12/1395) برای مدت دو سال) انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد...با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای خلیل نیک جوی به شماره ملی: وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و خانم زهره نفس پور به شماره ملی: وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید...صورتهای مالی و تراز مالی سال 1392 به تصویب مجمع رسید.
ش940207119688481  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/2/21
آگهی 12136097
آگهی تغییرات شرکت یورت گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۲۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای شهرام کوسه غراوی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ خانم گل جمال حجازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ایل محمد کوسه غراوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش940207737416427  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/21
آگهی 1469186
آگهی تصمیمات شرکت سامان پارس اترک سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۰۰۴۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده (تغییر محل) مورخ 17/2/1393 منضم بنامه وارده شماره 2650/93/04/28 مورخ 20/2/93 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرسان، صورتهای مالی و تراز مالی سال مالی 1391 بتصویب رسید.
2ـ آقای شهرام کوسه غراوی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای صدیق کوچک نژاد بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3ـ خانم آی ناز آق بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالخالق حجازی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین حجازی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4ـ کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
5ـ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
6ـ محل شرکت از آدرس قبلی آن در گنبد کاووس خ کمینه کوچه 10 پلاک 113 کدپستی وارد شوید به آدرس جدید گنبدکاووس خ راهنمایی بعد از بلوار سینا پلاک 159 کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش1832263 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/7/29
آگهی 1184038
آگهی تصمیمات شرکت یورت گستر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۲۶۲
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 26/6/92 مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره (مبنی بر افزایش سرمایه) مورخ 27/6/92 منضم بنامه وارده شماره وارد شوید مورخ 4/7/92 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1ـ صورتهای مالی و تراز مالی سال مالی 1390 بتصویب مجمع رسید.
2ـ آقای خلیل نیک جویی به شماره ملی: وارد شوید بسمت بازرس اصلی و خانم طوبی واحدی به شماره ملی: وارد شوید بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
3ـ آقای شهرام کوسه غراوی به شماره ملی: وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم گل جمال حجازی به شماره ملی: وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ایل محمد کوسه غراوی به شماره ملی: وارد شوید بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4ـ مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
5ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
6ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به تعداد یکصد سهم به ارزش هر سهم 000/500 ریالی بانام تواما که بهای آن صددرصد از طریق اجرای بند یک ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت (آورده نقدی) طی گواهی شماره 285/31160/78 مورخ 27/6/92 بانک تجارت شعبه آزادگان پرداخت شده افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
7ـ ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد و اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند.
ش1709157 اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi