تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای غلام‌رضا حیدری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
غلام‌رضا حیدری
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  483935xxxx
 • صادره از  چالوس
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  6
متولد 1334 در چالوس
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو
 • مدیر گروه مدیریت و مطالعات اجتماعی

تحصیلات:
 • مقدمات (تحصیلات حوزوی)
 • دکتری مدیریت سیاست گذاری
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز آشتیان/تفرش/فراهان
نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی از استان مرکزی مرکز آشتیان/تفرش

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/4/9
آگهی 15277271
آگهی تغییرات انتشارات اثار اسلامی بعثت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3371 و شناسه ملی 10100214839
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مورخ 15/12/97 و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 119259/99 مورخ 31/2/99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عبدالواحد موسوی لاری با کدملی6579602244 به سمت رییس هییت امنا رسول منتجب نیا با کدملی2297199031 به سمت نایب رییس هییت امنا غلامرضا حیدری با کدملی 4839351643عضو هییت امنا و خزانه دار فتح اله امی با کدملی0049310097 به سمت عضو هییت امنا عباس میقانی با کدملی0049467761 به سمت عضو هییت امنا و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اقای عباس عرب مازار با کدملی0047862947 و اقای سید احمد دلپسند با کدملی 4321768357به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضا مدیرعامل و یکی از دونفر آقای غلامرضا حیدری عضو هییت امنا و خزانه دار و یا آقای سید احمد دلپسند همراه با مهر موسسه و همچنین مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد. پ990407383112971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/16
آگهی 13538192
آگهی تغییرات انتشارات اثار اسلامی بعثت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۴۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/12/1395 و تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 162033/96 مورخ 21/4/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عبدالواحد موسوی لاری با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت امنا رسول منتجب نیا با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت امنا غلامرضا حیدری با کد ملی وارد شوید عضو هیئت امنا و خزانه دار فتح الله امی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا عباس میقانی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اقای عباس عرب مازار با کد ملی وارد شوید و اقای سید احمد دلپسند با کد ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضا مدیرعامل و یکی از دونفر آقای دکتر غلامرضا حیدری عضو هیئت امنا و خزانه دار و آقای محسن میقانی مدیر مالی و حسابداری همراه با مهر موسسه و همچنین مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/21
آگهی 12069006
آگهی تغییرات موسسه انتشارات اثار اسلامی بعثت به‌شماره‌ثبت ۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۴۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 15/05/1393 و مجوز شماره 166455/93,135 مورخ 2/12/93 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید عبدالواحد موسوی کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات امنا - آقای رسول منتجب نیا کدملی2297199031 به سمت نایب رییس هیات امنا - آقای غلامرضا حیدری کدملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو هیات امنا - آقای عباس میقانی کدملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات امنا - آقای فتح اله امی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امنا به مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان عباس عرب مازار کدملی 0047862947و سید احمد دلپسند کدملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند. تمامی اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر آقایان غلامرضا حیدری و محسن میقانی مدیرمالی و حسابداری همراه با مهر موسسه و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
پ931213572592218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/8
آگهی 800181
آگهی تصمیمات موسسه انتشارات آثار اسلامی بعثتبه شماره ثبت ۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۴۸۳۹
طبق صورتجلسه هیئتامناء نوبت دوم مورخ 24/12/90 سید عبدالواحد موسویلاری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئتامناء و رسول منتخبنیا به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئتامناء و غلامرضا حیدری به کدملی وارد شوید بسمت خزانهدار و عباس میقانی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیاتامناء و فتحاله امی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیاتامناء برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر غلامرضا حیدری و محسن میقانی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر میباشد. عباس عربمازار به کدملی وارد شوید و سید احمد دلپسند به کدملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پ18279000011106839111 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/4/7
آگهی 10200780
آگهی تغییرات موسسه انتشارات آثار اسلامی بعثت به شماره ثبت ۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۴۸۳۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی هیات امناء نوبت دوم مورخ 21/2/90 عباس علی محمودی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات امنا و حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری به کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس و غلامرضا حیدری به کد ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و عباس میقانی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت امنا و فتح اله امی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیات امنا برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید احمد دلپسند به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و و عباس عرب مازار به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر آقایان غلامرضا حیدری و محسن میقانی مدیر مالی و حسابدار ممهور به مهر موسسه و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/8
آگهی 11171597
آگهی تصمیمات موسسه انتشارات آثار اسلامی بعثت به شماره ثبت ۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۴۸۳۹
طبق صورتجلسه هیئت امناء نوبت دوم مورخ 24/12/90 سید عبدالواحد موسوی لاری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت امناء و رسول منتخب نیا به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت امناء و غلامرضا حیدری به کدملی وارد شوید بسمت خزانه دار و عباس میقانی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیات امناء و فتح اله امی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیات امناء برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر غلامرضا حیدری و محسن میقانی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر میباشد. عباس عرب مازار به کدملی وارد شوید و سید احمد دلپسند به کدملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi