علی اردشیر لاریجانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی اردشیر لاریجانی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  472285xxxx
 • صادره از  امور خارجه
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  4
متولد 1336 در نجف اشرف
سمت(ها):
 • وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • رئیس سازمان صدا و سیمادبیر شورای عالی امنیت ملی

تحصیلات:
 • دکتری فلسفه
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان قم مرکز قم
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان قم مرکز قم
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال چهارم
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال سوم
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال دوم
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان قم مرکز قم

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1395/7/19
آگهی 13054376
آگهی تغییرات بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 24/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء جدید هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب شدند. علیرضا اعرافی به کدملی وارد شوید غفار شاوه ئی به کدملی وارد شوید علی اردشیر لاریجانی به کدملی وارد شوید علی مطهری به کدملی وارد شوید محمد مطهری فریمانی به کدملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند آقای علی اردشیر لاریجانی به کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و آقای محمد مطهری فریمانی به کدملی وارد شوید بعنوان قائم مقام برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند آقای محمد رضا جعفری جلوه به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی بنیاد انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل (علی لاریجانی) یا قائم مقام (محمد مطهری) به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره (غفار شاوه ئی) و مهر بنیاد معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/18
آگهی 13003502
آگهی تغییرات انتشارات عام المنفعه غیر انتفاعی امیر کبیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۱۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. سید مهدی سید خاموشی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت امناء - محسن رفیقدوست به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت امناء - محمد سعیدی کیا به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت امناء - علی اردشیر لاریجانی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت امناء - سید حسن میر کریمی به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس موسسه و حسین مظفر به کدملی وارد شوید - سید محمد صادق موسوی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت امناء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و هرگونه سندی که برای موسسه تعهد ایجاد نماید، با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضای هیئت امناء با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/4/30
آگهی 12912916
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی طلوع مهر درتاریخ 26/04/1395 به شماره ثبت 1894 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: 1 - کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه. مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور - همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جان به مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور - کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان - استفاده از امکانات و قابلیتهای موجود استان در توسعه آموزش عالی - فراهم ساختن زمینه‌های جذب و گزینش دانشجوی بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک - تلاش در جهت تقویت خودباوری و رفع وابستگی‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور - تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی (ایرانی - اسلامی) و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه‌ای. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: قم، انتهای خیابان شهید فاطمی، نبش میدان رسالت، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر - کدپستی: وارد شوید سرمایه موسسه: ندارد اولین مدیران موسسه: آقایان علی اردشیرلاریجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت امنا علی بنائی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس موسسه و عضو هیئت امنا مصطفی پورمحمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا عباس محتاج به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا سید مصطفی میرلوحی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا محمدآقا نهاوندیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا سید صدرالدین شریعتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا علی اکبر ولایتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا رضا فرجی دانا به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا سید محمدرضا حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای آقای علی بنایی رئیس موسسه همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/3/23
آگهی 1069102
آگهی تصمیمات موسسه انتشارات امیرکبیر به شماره ثبت۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۱۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ10/2/92 موسسه مزبور که در تاریخ24/2/92 واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت امنا به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مهدی خاموشی به ش.م0032300565 و محسن رفیقدوست به ش.م0038836785 و محمد سعیدی کیا به ش.م1288555385 و علی اردشیر لاریجانی به ش.م4722850811 و علیرضا برازش به ش.م045398399 به عنوان اعضای اصلی هیات امنا و حسین مظفر به ش.م3932094344 و سید محمدصادق موسوی به ش.م4280755159 به عنوان اعضای علی البدل هیات امنا. سید مهدی خاموشی بسمت رئیس هیئت امنا و محسن رفیقدوست بسمت نایب رئیس هیئت امنا و علیرضا برازش بسمت رئیس موسسه تعیین گردیدند. امضاء کلیه و اسناد بهادار از جمله چکها و سفته ها و بروات و هرگونه سندی که برای موسسه تعهد ایجاد نماید با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضای هیات امنا همراه با مهر موسسه معتبر است.
پ1652118 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi