رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای اسماعیل مرادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اسماعیل مرادی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    466931xxxx
  • صادره از  لردگان
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  9
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1400/1/16
آگهی 15728042
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مصطفی جعفری امین ابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/16
آگهی 15728053
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/1/16
آگهی 15728086
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مصطفی جعفری امین ابادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/23
آگهی 15601837
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10739 و شناسه ملی 14004883972
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف)- اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل: -شرکت توسعه صنعت یاسین(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی اقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ، 2- شرکت یاقوت صنعت سمیر(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت 7373 و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی خانم راضیه بردستانی فرد(خارج از اعضاء) به شماره ملی وارد شوید 3-شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین(عضو هیات مدیره) به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی اقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید همگی به مدت 2 سال انتخاب شدند. ب)- اقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/10
آگهی 15410246
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی 14004753900
آگهی تغییرات شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4134 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -- آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسن یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردیدند. -امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره و مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. - آقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم پریسا جعفری به شماره ملی 1092130802به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/6
آگهی 14860569
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516784 و شناسه ملی 14007123126
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ980728370395839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/22
آگهی 14816963
آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 515731 و شناسه ملی 14007083982
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980701578444248  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/22
آگهی 14789593
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980613540269249  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/13
آگهی 14401874
آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت توسعه صنعت یاسین با شناسه ملی 10103233230به نمایندگی آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید ـ شرکت یاقوت صنعت سمیر با شناسه ملی14004787775 به نمایندگی آقای مهدی غیور نجف آبادی به شماره ملی وارد شوید ـ شرکت پارسا کوشان صنعت یاسین با شناسه ملی14004753900 به نمایندگی آقای محمود مرادی نژاد به شماره ملی وارد شوید ـ آقای داود قهرمانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
ش971009238724342  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi