رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای حسین محمدیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسین محمدیان
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    466075xxxx
  • صادره از  لردگان
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/9/25
آگهی 15548827
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912 به نمایندگی از سوی شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره - آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره - آقای علی عباس کمری با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل( خارج از هییت مدیره ) انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چک ها ، سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق ریاست هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضای متفق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هریک از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/25
آگهی 15548839
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912، -شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید - شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/23
آگهی 12997422
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/03/1395 و مجوز شماره 4105 مورخ 25/03/1395 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین محمدیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیر صفری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجیددهقان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احسان کریمی قدوسی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمدرضائیان جم به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرفارس با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ساسان دلاویز به شماره ملی وارد شوید (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار مانند چک و سفته و قراردادهای تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi