آقای اردشیر نوریان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
اردشیر نوریان
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  462145xxxx
 • صادره از  شهرکرد
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1345 در شهرکرد
سمت(ها):
 • مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد تهران

تحصیلات:
 • دکتری روابط بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان چهار محال بختیاری مرکز شهرکرد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1395/11/27
آگهی 13299062
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه احسان و نیکوکاری نور امید درتاریخ 19/11/1395 به شماره ثبت 774 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارتقا سطح توانمندی معلولین آموزش مددکاران وتسهیلگران جهت خدمات رسانی به معلولین فرهنگ سازی توانمندی معلولین در جامعه آموزش توانخواهان حوزه توانبخشی واجتماعی اردو‌های تفریحی زیارتی معلولین وتسهیلگران آموزش ویژه مددجویان وخانواده آنها ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع موسسه در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرکرد بلوارحافظ خیابان میرداماد کوچه 12 پلاک 6 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: سرمایه اولیه موسسه اعم از نقدی وارد شوید ریال و یا غیر نقدی معادل ریال است که توسط اعضای اصلی انجمن تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته_است. اولین مدیران: آقای اردشیر نوریان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای تورج نوریان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احمد اسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دارو آقای ایرج حیدریان دهکردی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای تورج نوریان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات با امضای ثابت خزانه دار و مدیرعامل ومهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: آقای حمید مرادی دهکردی به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم گلنار حسینی دهکردی به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار قدس برای درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi