رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای عباس بنی شریف

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
عباس بنی شریف
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    462014xxxx
  • صادره از  شهرکرد
  • شرکت‌ها  10
  • آگهی‌ها  28
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   10

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  28
تاریخ
متن آگهی
1400/7/21
آگهی 16081272
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 155078 و شناسه ملی 10101978329
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس بنی‌شریف به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت‏ مدیره - آقای محمد حسین رزاقی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل - آقای علیرضا جعفرپور بروجنی به کد ملی4650379350 به نمایندگی شرکت پالایش نفت اصفهان به شناسه ملی 10101874620به سمت عضو هییت مدیره - آقای احسان مجتهدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره - آقای محمد علی منتظرالقایم به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رییس هییت‌مدیره با مهر شرکت، در غیاب رییس هییت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت، در غیاب مدیر عامل و رییس هییت‌مدیره با امضای دو عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره در ماده 37 اساسنامه با رعایت موارد مقرر در ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نماینگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره، ـ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره، ـ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، 6ماه و سالانه و ارایه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15969484
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 262978 و شناسه ملی 10103804104
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اقای عباس بنی شریف به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره - آقای محمد رضا رستمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی دهلران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای امیر قرنلی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل - آقای محمود مخدومی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه پتروشیمی کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره - آقای محمد رضا معتمد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین به شناسه ملی وارد شوید را به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. - امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رییس هییت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هییت مدیره با امضای دو نفر عضو هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. -از طرف هییت مدیره اختیار بندهای 1 ، 8 ، 11 ، 15 ، 16 ، 17 ، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/3
آگهی 15512974
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 262978 و شناسه ملی 10103804104
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس بنی شریف به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره . محمد رضا رستمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی دهلران به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره . امیر قرنلی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره . سید علی اکرمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه پتروشیمی کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره .فاطمه شاکری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره . امیر قرنلی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ، انتخاب شدند . امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رییس هییت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هییت مدیره با امضای دو نفر عضو هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/8
آگهی 14814874
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای عباس بنی شریف به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت ‏مدیره. - آقای صفدرعلی اسدی به کد ملی وارد شوید نائب رئیس هیأت‏ مدیره. - آقای صفدر علی اسدی به کد ملی وارد شوید را به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. - امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضای دو عضو هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هیأت مدیره در ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نماینگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهاد ارائه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هیأت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکورو در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، با رعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هیأت مدیره، ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره، ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره، ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیأت مدیره
پ980631524382405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/13
آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1397 و مجوز شماره 51995,122 مورخ 06/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای 1، 4، 6 (صرفاً پیش بینی بودجه)، 7، 8، 9، 11، 15 (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، 16، 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ980606130824798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/5
آگهی 14712664
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای صفدر علی اسدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بنی شریف با کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره در ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - پیشنهاد ارائه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره . - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره ، - تنظیم صورت‌های مالی میان دور ه_ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/3/13
آگهی 14627599
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب گردید . امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/12
آگهی 14492129
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیمی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن وفایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و غلام عباس ترابی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد علی منتظر القائم به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پترو پالایش دهلران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . اختیارات هیئت مدیره در ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد ارائه ایین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دور‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی 6 ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/11/8
آگهی 14441555
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر قرنلی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سید محسن حسینی خلیلی به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیأت مدیره والباقی اعضاء بشرح ذیل در سمتهای خود ابقاء گردیدند : عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه صندوق‌های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید آقای منوچهر کبیری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کنگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد رحمانی نصر آبادی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر به شناسه ملی وارد شوید امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/15
آگهی 13630662
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بنی شریف با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/2
آگهی 12917038
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون فدائی دولت با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب ریس هیئت مدیره و مدیرعامل به جای آقای امیرحسین بحرینی عباس بنی شریف با کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای محمد کاظم حسینخانی جهت حضور در جلسات هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک برات قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/4
آگهی 12789913
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مروارید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۲۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به نمایندگی آقای صفدر علی اسدی به کدملی وارد شوید طی نامه شماره 209/94 ت ف مورخ 19/07/1394 به سمت رئیس هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت صنایع آموزشی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود معصومی سنجانی به کدملی وارد شوید طی نامه شماره 983/ 1 01 پ ف مورخ 25/08/1394 به سمت نائب رئیس هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت پترو فرهنگ (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مصطفی طاهری نجف آبادی به کدملی وارد شوید طی نامه شماره 982/ 1 01 پ ف مورخ 25/08/1394 به سمت عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید طی نامه شماره وارد شوید مورخ 04/08/1394 به سمت عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به نمایندگی آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به کدملی وارد شوید طی نامه شماره 738 مورخ 4/2/1395 سمت عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. آقای غلامرضا جوکار با شماره ملی وارد شوید خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. کلیه مکاتبات و اسناد عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/25
آگهی 12700576
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید بورد به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای صادق علاقه بند به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای فیض اله حضرتی یادکوری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره - جناب آقای عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای سید جواد احمدی ابهری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان هیئت مدیره - امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت قراردادها چک‌ها بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی مکاتبات اداری و غیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهد_بود. - اختیارات مدیرعامل طبق ماده 48 اساسنامه و سایر اختیاراتی است که توسط هیأت مدیره به و ی تفویض خواهد_شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/25
آگهی 12533293
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنعت رستاك شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بنی شریف به کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال ازصندوق شرکت کلیه سهم الشرکه خود را دریافت و از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل است: فاطمه شاکری ش م وارد شوید دارنده سهم الشرکه به مبلغ وارد شوید ریال وحبیب محمدی مقدم ش م وارد شوید دارنده سهم الشرکه به مبلغ وارد شوید ریال
پ940916143173785  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/25
آگهی 12533298
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنعت رستاك شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب محمدی مقدم به کدملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافته است و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سایر شرکا به شرح ذیل می باشد: فاطمه شاکری ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه و عباس بنی شریف ش م وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه
پ940916997986903  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/20
آگهی 1603851
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صاق علاقه مند با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل،آقای علیرضا بهبههانی نیا با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، آقای عباس بنی شریف با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، آقای سعید بالادستیان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای فیض اله حضرتی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، آقای ودود عبادی فرد آذر با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرِژی به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و آقای سید محمد جواد احمد ی ابهری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع و انرژی قشم به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. امضای مدارک و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت به استثنای موارد مذ کور در بالا با مدیرعامل می باشد.
پ930612787389781  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/23
آگهی 1271695
آگهی تغییرات شرکت تامین دکل صبا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد صدیقی به ش ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به جای آقای بهروز سبکدست نودهی با ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب محمدی مقدم به ش م وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به جای آقای عباس بنی شریف با ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1748098 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/28
آگهی 1014016
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنعت رستاک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس بنی شریف به شماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه شاکری به شماره ملی وارد شوید 2 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس بنی شریف به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شاکری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شاکری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اسناد عادی و اداری با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. 4 آقای محمد کتیراچی به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/100 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیت اله جوشن به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/900 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 14/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/12/28
آگهی 996767
آگهی تغییرات شرکت یگانه شمس امید سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فروزان فیروزکوهی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد پرهام به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس بنی شریف به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ 8/12/1391
2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 7/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011110444165 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/1/8
آگهی 1000193
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنعت رستاک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فاطمه شاکری به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 8741 تاریخ تولد 12/04/1359 فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس بنی شریف به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه وارد شوید تاریخ تولد 30/06/1355 فرزند احمد با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 06/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/23
آگهی 680994
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگارانبه شماره ثبت۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ27/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای عباس بنی شریف به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/200 ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/800/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ9/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011104665623 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/4
آگهی 616299
آگهی تاسیس موسسه ایزج تراز
موسسه فوق در تاریخ17/03/1391 تحت شماره29320 و شناسه ملی10320782271 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ17/03/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع موسسه: انجام کلیه خدمات مالی حسابداری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای سهامی خاص, سهامی عام, بامسئولیت محدود تعاونی و موسسات) تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی شرکتها و موسسات طبق آئین نامه تنظیم دفاتر قانونی تکمیل اظهارنامه های مالیاتی بر ارزش افزوده (VAT) مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خرمشهر خ نوبخت کوچه ابراهیمی پ2 ط چهارم شرقی ـ کدپستی5454544556
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ000/000/1 ریال می باشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ 5ـ آقای عباس بنی شریف به شماره ملی4620144797 به سمت رئیس هیئت مدیره.
2 ـ 5 ـ خانم مرضیه ابراهیمی به شماره ملی1841609455 به سمت عضو هیئت مدیره.
3 ـ5 ـ خانم مرضیه ابراهیمی به شماره ملی1841609455 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ20163000011103045984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/4
آگهی 469869

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران
به شماره ثبت20560
و شناسه ملی10103237117
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ2/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای عباس بنی شریف به شماره ملی4620144797 به شماره شناسنامه14411 تاریخ تولد30/6/55 فرزند احمد با پرداخت مبلغ 000/200 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ20/6/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی421495452 و آقای عباس بنی شریف به شماره ملی4620144797 و آقای عادل ویسی به شماره ملی3780565919 تا تاریخ20/6/91.
3ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بنی شریف به شماره ملی4620144797 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملی3780565919 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 به سمت مدیرعامل.
در تاریخ18/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011102291578 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/8/20
آگهی 11797498
آگهی تغییرات موسسه آمارگاران بشماره ثبت۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ30/5/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای کیانوش بهلولی با پرداخت مبلغ000/200ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ000/600/1ریال افزایش داد. آقای عادل ویسی به شماره ملی3780565919 به شماره شناسنامه1055 تاریخ تولد6/6/1351 فرزند علی با پرداخت مبلغ000/200 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 به شماره شناسنامه14411 تاریخ تولد30/6/1355 فرزند احمد با پرداخت مبلغ000/200 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ000/000/2ریال به مبلغ000/600/2ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

2ـ نام شرکت به حسابرسی آمارگاران تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ9/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/5/23
آگهی 11518264
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ27/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/200 ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/800/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ9/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/11/2
آگهی 11648399
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ20/06/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 و آقای عادل ویسی به شماره ملی3780565919

2‌ـ اساسنامه جدید مشتمل بر33 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید..

3‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس‌ بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عادل‌ ویسی به شماره ملی3780565919 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 به سمت مدیرعامل.

4‌ـ آقای سعید بهلولی با دریافت مبلغ000/200 ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. اقای احمد لاری‌پور‌طهران‌فر با دریافت مبلغ000/200 ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدتقی رستمی با دریافت مبلغ000/200 ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ000/600/2 ریال به مبلغ000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ19/10/1389ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/12/4
آگهی 10825321
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت۲۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ2/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 به شماره شناسنامه14411 تاریخ تولد30/6/55 فرزند احمد با پرداخت مبلغ 000/200 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ20/6/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی421495452 و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 و آقای عادل ویسی به شماره ملی3780565919 تا تاریخ20/6/91.

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملی3780565919 به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی4219495452 به سمت مدیرعامل.

در تاریخ18/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/4
آگهی 11300223
آگهی تاسیس موسسه ایزج تراز
موسسه فوق در تاریخ17/03/1391 تحت شماره29320 و شناسه ملی10320782271 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ17/03/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: انجام کلیه خدمات مالی حسابداری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای سهامی‌خاص, سهامی‌عام, بامسئولیت‌محدود تعاونی و موسسات) تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی شرکتها و موسسات طبق آئین‌نامه تنظیم دفاتر قانونی تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی بر ارزش افزوده (VAT) مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ مالی.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خرمشهر خ نوبخت کوچه ابراهیمی پ2 ط چهارم شرقی ـ کدپستی5454544556

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ000/000/1 ریال می‌باشد.

5ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ 5ـ آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملی4620144797 به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2‌ـ 5‌ـ خانم مرضیه ابراهیمی به شماره ملی1841609455 به سمت عضو هیئت‌مدیره.

3‌ـ5‌ـ خانم مرضیه ابراهیمی به شماره ملی1841609455 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات‌ قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi