رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای سیدحسن حسینی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیدحسن حسینی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  459105xxxx
 • صادره از  شاهرود
 • شرکت‌ها  6
 • آگهی‌ها  20
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1339 در شاهرود
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه

تحصیلات:
 • دانشجوی دوره دکتری مهندسی سیستم ها
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز شاهرود
کمیسیون‌ها
 • دبیر اولکمیسیون اقتصادی در سال دوم
 • دبیر اولکمیسیون اقتصادی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   6

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  20
تاریخ
متن آگهی
1400/5/6
آگهی 15937742
آگهی تغییرات شرکت فن گستران خودروی توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 501083 و شناسه ملی 14006311579
آگهی تغییرات شرکت فن گستران خودروی توسن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موقوفه شرف النساء کرشت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی 4591053751، آقای رضا حاتمی به شماره ملی 1377528693، آقای محمد امین رحیمی به شماره ملی 1092269452، موقوفه مشیر السلطنه (وجه آباد) به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی آقای ابوالفضل رحمنی به شماره ملی وارد شوید و شرکت پیشران الکتریک شریف به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمحمدامین آقامیری به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی واردی کولایی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/5/6
آگهی 15937753
آگهی تغییرات شرکت فن گستران خودروی توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 501083 و شناسه ملی 14006311579
آگهی تغییرات شرکت فن گستران خودروی توسن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موقوفه شرف النساء کرشت به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدامین رحیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای رضا حاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره موقوفه مشیر السلطنه (وجه آباد) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ابوالفضل رحمنی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت پیشران الکتریک شریف به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمحمدامین آقامیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید. آقای آیدین بیاضیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/21
آگهی 15042167
آگهی تغییرات شرکت آلیاژین قطعه شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1234 و شناسه ملی 10480062331
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره و خانمها سمیه زاهدی مطلق به شماره ملی0060930241 به سمت نایب رییس هیات مدیره و خدیجه کنج کاو به شماره ملی0381553086 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای آقای سیداحمد حسینی (مدیرعامل و رییس هیات مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی وارد شوید ب ه سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش981023989308134  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/17
آگهی 14120345
آگهی تغییرات شرکت آلیاژین قطعه شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۲۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: خانم/آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی 4590161257، خانم/آقای مهدی دهقانپور به شماره ملی وارد شوید و خانم/آقای سمیه زاهدی مطلق به شماره ملی0060930241 برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی4591105970 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش970424591559945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/20
آگهی 14104614
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1397 و مجوز شماره 4658 / 97/ 1/ الف مورخه 29/03/97 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا عسگری ابیانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدحسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی فتحعلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل متفقا با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ثابت مدیرعامل متفقا با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا حبیبی سه ساری به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/16
آگهی 12923460
آگهی تغییرات شرکت آلیاژین قطعه شاهرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۲۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. 2 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی 4590161257، آقای مهدی دهقانپور به شماره ملی وارد شوید و خانم سمیه زاهدی مطلق به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/10
آگهی 12916422
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بسته پرداز آویژه درتاریخ 27/04/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات و مشاوره چاپ و بسته بندی، طراحی، اجرا، مشاوره، خدمات نصب، تهیه، تولید و توزیع، بسته بندی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی صنعتی و غیرصنعتی، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جمهوری اسلامی میدان استقلال پلاک 2 طبقه 7 کدپستی کدپستی: وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 151/6318 مورخ 08/03/1395 نزد بانک ملت شعبه کیوان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سازمان تبلیغات اسلامی با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا عسگری ابیانه با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن حسینی با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا هوشیارآق قلعه با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود ابراهیمی میلاجردی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا اسمعیلی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد قدس به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا حبیبی سه ساری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. به استناد نامه شماره 5752 / 95 / 1 /الف ت مورخ 08/04/95 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و نامه شماره 4205 , 195 مورخ 09/04/95 سازمان تبلیغات اسلامی آگهی گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/7
آگهی 12498904
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز انديشه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحسن حسینی به شماره ملی وارد شوید آقای علیرضا هوشیار آق قلعه به شماره ملی وارد شوید آقای محمود ابراهیمی میلا جردی به شماره ملی 0034781935. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید ـ آقای احمد قدس دارای کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عسگری ابیانه دارای کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ940830755976473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/18
آگهی 12498969
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا هوشیار آق قلعه به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود ابراهیمی میلا جردی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند -کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940830556214733 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/5/23
آگهی 1571505
آگهی تغییرات شرکت آلیاژین قطعه شاهرود (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۴ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۲۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ 25/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.انتخاب اعضاء هیات مدیره : آقایان سید احمد چیت ساز محمدی و مهدی دهقانپور و خانم سمیه زاهدی مطلق به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند.
2. انتخاب بازرسان شرکت: آقایان سیدحسن حسینی فرزند: سید محمود به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و سید محمد حسینی فرزند: سید محمود به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند.
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه رسالت جهت نشر آگهی های شرکت برگزیده شد.
4. مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای مهدی دهقانپور فرزند: علی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و خانم سمیه زاهدی مطلق فرزند: حسن به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید احمد چیت ساز محمدی فرزند: سیدمحمود به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
ش36771000011116085716 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/8
آگهی 1497952
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز اندیشه سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
علیرضا هوشیار آق قلعه به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
محمود ابراهیمی میلا جردی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1841772 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/3
آگهی 1340979
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز اندیشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال 1391 بتصویب رسید.
آقای احمد قدس به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عسگری ابیانه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا هوشیارآق قلعه به شماره ملی وارد شوید و آقای محمود ابراهیمی میلاجردی به شماره ملی 0034781935
پ1772678 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/12/12
آگهی 1353913
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز اندیشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید آقای علیرضا هوشیارآق قلعه به شماره ملی وارد شوید آقای محمود ابراهیمی میلاجردی به شماره ملی 0034781935
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1772682 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/29
آگهی 894674
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی گستر پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عطارها به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عطارها به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 16/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011107423917 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/29
آگهی 894684
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی گستر پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 20/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ خانم اعظم شریف به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، خانم عذرا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 20/7/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا احمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای حمیدرضا عطارها به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 20/7/1393.
در تاریخ 16/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011107423813 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/29
آگهی 11793644
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی گستر پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 20/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای رضا احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا عطارها به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا عطارها به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر‌عامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 16/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/19
آگهی 11978258
آگهی تأسیس شرکت پارسیان جام تدبیر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ03/07/1390 تحت شماره414220 و شناسه ملی10320657656 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ03/07/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت :

1‌ـ 3‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ سهروردی خ ملایری‌پور غربی پ52 واحد1‌ـ کدپستی1579644713

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ000/000/6 ریال می‌باشد..

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای محمدباقر حاجی‌ترخانی به شماره ملی0041808231 به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2‌ـ 5‌ـ آقای علی نصیرحصارکی به شماره ملی0043341306 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3‌ـ 5ـ آقای سید حسن حسینی به شماره ملی4591053751 به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4‌ـ 5‌ـ آقای سید حسن حسینی به شماره ملی4591053751 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌‌ بروات‌ و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/29
آگهی 11750511
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی گستر پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 20/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ خانم اعظم شریف به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، خانم عذرا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 20/7/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا احمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای حمیدرضا عطارها به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 20/7/1393.

در تاریخ 16/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/12/8
آگهی 10867101
آگهی تغییرات شرکت واژه پرداز اندیشه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۱۱۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 25/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید حسن حسینی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا هوشیارآق‌قلعه به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسن حق‌شنو به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود ابراهیمی‌میلاجردی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 25/10/91.

2ـ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور به امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 24/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/19
آگهی 11978258
آگهی تأسیس شرکت پارسیان جام تدبیر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ03/07/1390 تحت شماره414220 و شناسه ملی10320657656 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ03/07/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت :

1‌ـ 3‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ سهروردی خ ملایری‌پور غربی پ52 واحد1‌ـ کدپستی1579644713

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ000/000/6 ریال می‌باشد..

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای محمدباقر حاجی‌ترخانی به شماره ملی0041808231 به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2‌ـ 5‌ـ آقای علی نصیرحصارکی به شماره ملی0043341306 به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3‌ـ 5ـ آقای سید حسن حسینی به شماره ملی4591053751 به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4‌ـ 5‌ـ آقای سید حسن حسینی به شماره ملی4591053751 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌‌ بروات‌ و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi