آقای ابوالفضل حسن بیکی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
ابوالفضل حسن بیکی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  457922xxxx
 • صادره از  دامغان
 • شرکت‌ها  3
 • آگهی‌ها  7
متولد 1337 در دامغان
سمت(ها):
 • وزارت نفت

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز دامغان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز دامغان
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز دامغان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1394/5/25
آگهی 12312679
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۹۲۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن یزدانی راد با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی 1010163415به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای ابوالفضل حسن بیکی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید مواد آهن کردستان با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا مصلحی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امین مرعشی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بحرینی نژاد با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بردات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره 3 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ماده 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها، تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس، و محل قانونی شرکت به آدرس خیابان سعادت آباد، نرسیده به خروجی نیایش شرق، خیایان حق طلب (26 غربی)، پلاک 49 با کد پستی وارد شوید تغییر یافت
پ940517468547222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/4/8
آگهی 12244661
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن یزدانی راد با شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل جدید جایگزین آقای سعید تفضلی با کدملی0043851010 گردید و سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای سعید تفضلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل حسن بیکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمد هاشم نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید امین مرعشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محسن یزدانی راد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره 3-6-7-8-9-11-12-13-14-15-19 ماده 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق ون دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت،رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً،اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،
پ940331726525131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/12
آگهی 9405276
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: الف) آقای سعید تفضلی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل حسن بیکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هاشم نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای سید امین مرعشی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن یزدانی راد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره 3 6ـ 7ـ 8ـ ـ 9 1ـ1 1ـ2 1ـ3 1ـ4 1ـ5 1ـ9 ماده 37 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پ931104696575305  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/25
آگهی 1274302
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۵۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۹۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای عزت ا... اکبری به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و آقای ابوالفضل حسن بیگی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ1752216 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/6/28
آگهی 1158635
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید تفضلی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی به شناسه ملی10100994352 به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی10101622414 به نمایندگی ابوالفضل حسن بیگی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی10860458380 به نمایندگی محمد هاشم نژاد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محسن یزدانی راد به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1694336 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/2/22
آگهی 1041715
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۹۸۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/10/91 واصل گردید: عزت اله اکبری به ش. م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، صدری افقه به ک. م وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر کاظمی به ک. م وارد شوید و علیرضا مشهدی عزیزی به ک. م وارد شوید و ناصر خردمند به ک. م وارد شوید و نادر شکری به ک. م وارد شوید و ابوالفضل حسن بیگی به ش. م وارد شوید و حسین اسماعیل بیگی به ک. م وارد شوید و علیرضا میرمحمدصادقی به ک. م وارد شوید به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/3/3
آگهی 11552384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ28/10/89 بموجب احکام صادره سید کاظم وزیری هامانه به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و سید محمود امام‌زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پترو شیمیایی و شیمایی تامین به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل حسن‌بیکی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و بهمن طاهریان‌مبارکه به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی وارد شوید و مهرداد محقق‌زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صدر تامین به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات بندهای 1 و 4 و 6 و 7 و 12 ماده 49 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi