آقای غلامحسین رحیمیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
غلامحسین رحیمیان
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    456915xxxx
  • صادره از  سمنان
  • شرکت‌ها  7
  • آگهی‌ها  11

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   7

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/10/17
آگهی 15589062
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 546167 و شناسه ملی 14008567207
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا کاشفی قاسم آبادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو باشناسه ملی 10101887744به سمت رییس هییت مدیره آقای آرش حاجی کریمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی 10101634157به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای غلامحسین رحیمیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سنگ آهن گهرزمین با شناسه ملی 10860541940به سمت عضو هییت مدیره آقای امیر حاجی زاده عمران به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با شناسه ملی 10860515050به سمت عضو هییت مدیره آقای مجید عمویی چرخاب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آهن و فولاد ارفع با شناسه ملی 10102830088به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. آقای مقداد ملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هییت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/8
آگهی 15477061
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 546167 و شناسه ملی 14008567207
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید ذاکرزاده به به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره- آقای آرش حاجی کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره- آقای امیر حاجی زاده عمران به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره- آقای کیومرث بهرامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره -آقای غلامحسین رحیمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره- آقای مقداد ملکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/3
آگهی 15171716
آگهی تغییرات شرکت باریت فلات ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 90866 و شناسه ملی 10101352043
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حمیدی انارکی بشماره ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و آقای ماشااله شریف بشماره ملی6199415663 بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامحسین رحیمیان بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا محمدحسن بشماره ملی0491235402 بسمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه چکها ، اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها بشرح ذیل تعیین میگردد: 1 ـ مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هییت مدیره 2 ـ مدیرعامل و آقای مسعود تفقدی بشماره ملی وارد شوید 3 ـ دو نفر از اعضاء هییت مدیره 4 ـ یک نفر از اعضاء هییت مدیره و آقای مسعود تفقدی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. کلیه مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یک نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ990131225134338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/2
آگهی 14772101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوشگران صنایع معدنی راشا در تاریخ 03/06/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: •تحلیل و طراحی، خلق و توسعه تکنولوژی برای بهبود فرآیندها و روش های تولید در صنایع معدنی و فولادی •شناسایی و حمایت از طرح های دانشجویی و تجاری سازی طرح های خلاقانه و نوآورانه، انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی و یا با اشخاص حقیقی •تأمین, صادرات و واردات انواع تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی •اخذ و اعطای نمایندگی های مرتبط با ساخت تجهیزات, طراحی و تولید و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با صنایع معدنی و فولادی •انجام مطالعات راهبردی و مشاوره مهندسی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت، تامین نیروی انسانی متخصص و انجام خدمات مطالعاتی در زمینه ی تحلیل و طراحی, مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی پروژه ها و مشاوره و نظارت بر طرح های مبتنی بر تکنولوژی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان اسفندیار، پلاک 3، طبقه چهارم، واحد غربی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 488 مورخ 09/05/1398 نزد بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار با کد 1854 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی آرش حاجی کریمی به شماره ملی 4322848125و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال معدنی و صنعتی چادر ملو به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی سعید ذاکرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آهن و فولاد ارفع به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی کیومرث بهرامی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی امیر حاجی زاده عمران به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال سنگ آهن گهر زمین به شناسه ملی وارد شوید و به نمایندگی غلامحسین رحیمیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ980603163160274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/7/29
آگهی 13656132
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نوین معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۲۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای هرمز ناصرنیا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج سعیدیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای غلامحسین رحیمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرار دادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/21
آگهی 12951208
آگهی تغییرات شرکت آهن اسفنجی اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1395 و نامه شماره وارد شوید مورخ 19/03/1395 بازپرس ویژه شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سپهر کوثر شفق به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای غلامحسین رحیمیان به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و. شرکت توسعه فدک ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای همایون حیدر زاده به کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای جاویدان حاجی آقا محسنی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمد امیر آتشانی به کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرار داد و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی دیگراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/8/7
آگهی 12443975
آگهی تغییرات شرکت فني مهندسي نوين معدن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۲۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1394 و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره 13933/41 مورخ 18/07/94تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل:آقای هرمز ناصرنیا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج سعیدیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین رحیمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات- قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940728623246449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/8
آگهی 1448634
آگهی تغییرات شرکت پیام هونامیک سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 4/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی صدیقیان‎کاشی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل.
آقای غلامحسین رحیمیان شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه نگین مکران شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس
آقای محمدناصر ذهبیون شماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پیشرو تجارت سانا شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیات‎مدیره.
آقای شاهین حیدری شماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیات‎مدیره.
آقای سعید طالب شماره ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات‎مدیره
ب‎ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل بتنهائی دارای اعتبار میباشد.
ج‎ـ بخشی از اختیارات هیات‎مدیره مندرج در ماده 40 اساسنامه مشتمل بر بندهای 17، 13، 10، 7، 4، 1 بطور کامل و 8 و 9 تا سقف 000/000/000/1 ریال به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1822264 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/9
آگهی 1408272
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/5/1392 که بر اساس بند 15 ـ 24 قانون بودجه سال 1391 تنظیم گردیده تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

1ـ صورت های مالی منتهی به 30/12/1391 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1392 تعیین شد.

3ـ آقایان یونس الستی کد ملی 1581177402، غلامحسین رحیمیان کد ملی 4569157408، محمد جواد عسکری کد ملی 4479918671، آقای محمد علی ابوطالبی کد ملی وارد شوید و رضا تربتی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

4ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/92 آقایان یونس الستی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد عسکری بسمت نایب رئیس و مدیر عامل و غلامحسین رحیمیان، محمد علی ابوطالبی و رضا تربتی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

5ـ از سوی هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه به استثنای مواد 2، 17، 18 به آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل تفویض گردید.

6ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاما باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

گروه الف: آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

گروه ب: آقای رضا تربتی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمد جواد برزگری مدیر مالی و یا آقای محمد رضا میرزایی مدیر حسابداری مدیریت.

1/3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

7 ـ هیئت مدیره آقای محمد جواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.

ش وارد شوید رئیس ثبت اسناد و املاک بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/1
آگهی 1249087
آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی فن آوری نوین معدن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۲۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 3/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل: غلامحسین رحیمیان به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو و مدیرعامل و هرمز ناصرنیا به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج سعیدیان به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و محل شرکت به تهران خیابان خالد اسلامبولی پلاک 15 طبقه 3 کدپستی وارد شوید منتقل گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
پ1736547 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1389/12/3
آگهی 10087984
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/10/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 2/11/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمود نوریان به ش ملی وارد شوید و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامحسین رحیمیان به ش ملی وارد شوید و شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی وجیه اله جعفری به ش ملی وارد شوید و شرکت احداث صنعت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدجلال مآب به ش ملی وارد شوید و شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید جواد میرمعینی آرتیمانی به ش ملی وارد شوید که محمود نوریان به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین رحیمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و عملیات بانکی با امضاء گروه اول محمود نوریان و غلامحسین رحیمیان و گروه دوم سید جواد میرمعینی و محمدجلال مآب و وجیه اله جعفری و محسن میرعلی قره گوزلو و جهانگیر شریعت پناهی و نحوه برداشت غلامحسین رحیمیان از گروه اول به همراه یکی از گروه دوم و در غیاب غلامحسین رحیمیان یکی از دارندگان حق امضاء گروه اول به اتفاق یک نفر از از گروه دوم همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات ماده 38 اساسنامه مربوط به اختیار خود را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi